Blandade anteckningar om Näsviken.

1542

Av 1542 års skattelängd framgår att det fanns en skattebetalande bonde i Övernäs, fem i Hamre, tre? I Byberg, tre? I Veda, två i Böle och en i Hillen.


 

1552

Gustav Wasa anlade en ålkista i Böleströmmen. Den arrenderades för ett arrende av en tunna ål eller motsvarande värde i penningar. Arrendet drevs in av kungens fogdar.


 

1558-04-01

Den första april 1558 gick en skrivelse från Gustav Wasas kansli till två fogdar i Hälsingland. Det är det äldsta bevarade belägget på namnet Forssån.


 

1500-talets slut

Vid Böleströmmen fanns då tre smeder som gjorde hillebarder, armborst och gevär.


 

1721-05-23

Ryssarna hade landstigit i Hudiksvall den 22 maj och vid tvåtiden på morgonen den 23 maj hade några kosacker trängt in ända till Hamre. Rektor Broman från Hudiksvall med hustru och dotter hade flytt till Hamre men de blev där upphunna av kosackerna som plundrade och vräkte kull deras flyttlass.


 

1724

Hillens kvarn finns på en karta


 

1759

Prosten Nils Wettersten efterlämnade vid sin död 1759 manuskriptet till boken ”Forssa och Högs ålder och wärde”, det färdigställdes 1761 av hans son Benedict Wettersten. Forsa och Högs församlingar inköpte 1766 manuskriptet vilket blev liggande i kyrkans arkiv för att först 1901 komma i tryck. I den nämnes bl.a följande:


 

1779-10-19

Jon Jonsson antogs till sockensmed och drev sin verksamhet i en smedja i Böleströmmen, bl. a hade han två släggor som drevs av vattenkraft.


 


 

1790

På en karta från 1790 finns på ön öster om stora bron i Hamreströmmen angivet, två tunnland till sågbacke och på båda sidor om strömmen strax nedanför bron anges att där finns skvaltkvarnar. Ungefär vid nuvarande Sågbäcken finns angivet ”Hamresågen”


 

1790 - 1791

Landshövding F A U Cronstedt skrev till samtliga församlingar i Hälsingland och ställde 30 frågor. Bl.a frågade han om där fanns kronofisken. Prosten och kronolänsmannen svarade att i Böle fanns ett kronofiske och taxan är en tunna ål eller motsvarande värde.


 

1822

Det första kända dokumentet om flottledsbyggande i Dellenvattendragen är från 1822


 


 

1836

Fanns en vattendriven lerbråk i Böleströmmen.


 

1840-50-talet

Då fälldes den största slagbjörn som skådats på flera mils avstånd vid sluttningen av Hanseberget. Björnen fångades med slagjärn. Den fastnade med endast den ena ramen varpå den reste sig och släpade björkstocken som järnet var fäst vid genom ungskogen. När den skulle hoppa över Djupdalsbäcken fastnade björkstocken och björnen plumsade i bäcken. Här påträffades den av folk och björnjägaren Mas-Mattes från Veda och Frisk-Lars från Övernäs tillkallades. Det krävdes 18 skott med flintlåsgevär för att avliva besten.


 

1842

Bogserbåten Tamm sjösattes


 

1846-11

Kommerskollegium utfärdade ”tillståndsbrev” åt f d löjtnanten Nils Philip Fränell att i Forsa anlägga en kakelugns- och lerkärlsfabrik


 

1850

Bildades Böle Kakelugns- och Stenkärlsfabrik, antagligen var det Fränells fabrik som bytte namn och ägare.


 

1855

Ansökte Handelsbolaget Frisk och Compani i Hudiksvall hos Konungen om tillstånd att få anlägga en flottled och att få bedriva flottning av trävaror på Södra Dellen, förbi Dellåkvarn till Bottniska viken.


 

1856 ca

Fanns det tre lerbråkar i området, en ägdes av Anders Andersson i Böle och två ägdes av Forsså tegelbruk- och stenkärlsfabrik


 

Påbörjades byggandet av Tamms kanal. Arbetet kunde dock inte slutföras förrän Kungl Majt den 1 juli 1857 meddelat beslut om rätt att expropriera ”några tunnland jord”. Planeringen av bygget av kanalen och järnvägen hade utförts av överste Sven Petter Bergman. Bergmans förlängda arm vid kanalföretaget var civilingenjören Robert Schoug som den 1 juli 1856 tillträdde som slussbyggmästare och arbetschef.


 


 

1856-03-20

Konungens Befallningshavande (länsstyrelsen) meddelade tillstånd för Handelsaktiebolaget Frisk & Co att rensa och nyttja vattendraget från södra Dellen till Bottniska viken för flottning. Flottningen förbi Böleströmmen skulle vara avslutad före 1 juli och där nedanför den 16 juli.


 

1857

Byggandet av slussar och kanaler i Hamre – Näsviken påbörjades


 

Flottleden från Dellen till havet blev klar


 

1857-03-02

Registrerades Hudiksvall Steam Sawing Mill Company Limited of London (Engelska bolaget) Bolaget byggde sedan bl.a. Forssa ångsåg


 

1857-08-10

Betalades resa för att skjuts av byggmästare Nyberg från Rogsta till bygget av Forssa ångsåg. Man räknar med att bygget börjar ungefär vid den tiden.


 

1858

I Böleströmmen fanns en tullkvarn, sex linberedningsverk, en linhammare, tre linbråkar och en smedja


 

Slussen i Näsviken var klar


 

Eduard Rasch förvärvade tegelbruket för att uppföra ett bessemerverk


 

Mot slutet av året anställdes 15 sågare från Askesta vid Forsa ångsåg trots att sågen ännu inte var klar. Avsikten var troligen att tillförsäkra sig om fackkunskap redan under byggtiden.


 

1858-03

De första transporterna började gå på järnvägen mellan Hudiksvall och Forsa trots att den ännu inte var klar för invigning.


 

1858-05

Ångfartyget Fortuna byggdes färdig, Det hade levererats som byggsats från England 1857


 

1859-06-16

Gick en omfattande transport av plank med pråm från Ångsågen till Rolfstabron och sedan med häst till Hudiksvall


 

1859

Slussen i Hamre var klar


 

1859-08-05

Invigdes Forsa ångsåg i Hillen


 

1860-talet

På 1860-talet besökte professorn vid Konstakademin A Walander, Hälsingland och målade tavlor av folklivet i trakten. En dag var han på gästgivaregården i Hamre där han kom i samspråk med fanjunkaren Fredrik Winblad von Walter /far till skriftställaren och fanjunkaren Fredrik Winblad von Walter/. Professorn visade några teckningar som han gjort av kvinnor i Delsbo. Då von Walter fick se dessa sa han ”Det var jämmerliga modeller professorn haft i Delsbo, men en av dem tycks ha hår som räcker längre än till midjan och jag känner till dussinvis med stintor i Delsbo som har så långt att det når ned på vaden och till och med ännu längre.” ”Säg inte det, gubbe. Jag har ej sett längre kvinnohår än 28 tum,” sade den förtörnade professorn. ”Det var klent,” sade gubben, ”har herr professorn tid att gå med mig till en bondgård i Tomta så skall han få se på rikligt och vackert och långt kvinnohår.” Sagt och gjort, de stegade iväg till Tomta nr 1 där gumman Kerstin Andersdotter stod och pysslade framför spisen. Då hon fick veta vilket ärende de hade löst hon upp sin stora hår fläta som räckte ner på golvet. Professorn blev mycket förundrad och sa att hon var ståtlig och skön som en sagans fe. Kerstin Andersdotter var 172 cm lång.


 

1860

Eduard Rasch övertog Böle Kakelugns- och stenkärlsfabrik och bytte namn till Forssåns stenkärlsfabrik.


 

1860-07-16

Landshövding Prytz och vattenbyggnadsstyrelsens chef, överste Modig förrättade samtidig invigning av Tamms kanal och järnvägen Hudiksvall – Forsa.


 

1861

Senast i slutet av året bör timmermagasinet vid Övernäs bör ha tagits i bruk


 

1862

Beslutade man att förlänga järnvägen till Näsviken, det dröjde dock 10 år innan det genomfördes


 

Baptistförsamlingen i Hög skulle under vintern döpa några personer i Böleströmmen, där det var så strömt att den inte frusit till. Man skulle förrätta dopet i hemlighet under natten eftersom man fruktade överfall. Av någon anledning sipprade hemligheten ut och deras fiender beslöt att överfalla och döda dem. Baptisterna blev försenade och fienderna som låg i bakhåll måste gå in i en gård för att värma sig. Under tiden kom församlingen till dopstället och kunde genomföra dopet i den stjärnklara, kalla natten, utan att bli störda. När akten var över kunde de frimodiga vända hem och då fridstörarna kom tillbaka till strömmen fann de endast spåren av baptisterna.


 

1863

Hamre Lerkärlsfabrik startades av Johan Olof Wiklund


 

1865-03-05

Kyrkostämman beslutade att ett skolhus skulle byggas inom Dalbofjerdingen och att det skaulle byggas inom Hamre by på den mark som tillhörde Hamre No 8, det sk Tussmorahemmanet. Folket i Dalen överklagade till Konungen och menade att deras skola inte skulle ligga i Hamre utan i Kalvhaga. Överklagandet medförde dock ingen ändring av beslutet.


 

1867- 06-18

Engelska bolaget i likvidation under tiden 1867-06-18 tom 1868-02-23


 

1868

Revs den gamla kakelfabriken och på platsen påbörjades byggnationen av en pappersmassefabrik


 

Trafiken på järnvägen mellan Hudiksvall och Forsa var mycket livig och på sommaren gick 40 tåg varje dygn


 

Forsså Bruk startade och byggde ett av de första träsliperierna i Sverige och det första i Norrland


 

Kyrkostämman hade tagit intryck av protesterna från Dalen och beslöt att det skulle byggas två skolhus, ett i Dalbogränd och ett i Hamre. I protokollet står att dalborna skulle svara för sitt skolhus ensamma utan någon hjälp av socknen och utan att behöva lämna någon hjälp till skolhuset i Hamre. Däremot skulle Hamre skolrote få hjälp av vissa andra byar.


 

På en karta finns två ”qvarnar” i Hamreströmmen


 

1868-08-08

Bildas ett solidariskt bolag av Edward Frisk, Eric Fredin, Eric O Regnander, Julius Brun, E.A. Pihlgren och Wilhelm Lundström. Bolagets avsikt var att förvärva Engelska bolagets tillgångar.


 

1868-08-24

Det solidariska bolaget förvärvade Engelska bolagets tillgångar


 

1868-10-06

Det solidariska bolaget ombildades till Hudiksvalls Trävaru Aktiebolag


 

1869

Driften kom i gång i full omfattning först 1869 och den första trämassan började tillverkas vid Forsså Bruk


 

Lars Petter Brolin från Enånger var en av de första handlarna i Hillen och i början av 1869 startade han två butiker, en i Hillen och en vid Hamreslussen.


 

1869-09-22

Hudiksvalls Trävaru AB tog över AG Friströms femåriga arrende av den intill Forsa ångsåg liggande Hamre vattensåg, den s k Bondsågen


 

1870

Byggdes en träpappfabrik och man började förädla massan till papp


 

Någon gång under 1870-talet besöktes Näsviken av Oskar II på sin Eriksgata. Näsvikenborna hade samlats i stort antal vid Tamms kanal där båten Dellen skulle föra monarken genom slussarna mot Forsa station. Ett program var inövat där ett antal mannar från ångsågen med stark röst skulle utbrista i leverop, inspektoren vid sågen skulle tala och slutligen skulle skjutas salut med kanoner som lånats från Hudiksvall. Nästan allting gick snett. De taktfasta leveropen förstördes av ett antal sågverksdamer som bildat en egen hejaklack och utan övning föll in i leveropen. Av Inspektorens tal blev inget eftersom han förstummades och stod där eldröd och inte fick fram ett ord när han såg kungen. Unge Eduard Rasch räddade dock situationen då han hoppade upp på den kungliga båten och helt improviserat höll ett fint tal. Slutligen återstod kanonsaluten som också gick snett. Det var två gamla knektar som skulle ombesörja detta men tyvärr hade de laddat för kraftigt så den ena kanonen pulveriserades och det blev bara en grop där den stått. Ingen skadades och saluten kunde avslutas med den hela kanonen.


 

Vid Forssa Ångsåg fanns det 59 arbetare och vid Forssån, 22 arbetare


 

Det hade varit nödår i Sverige 1866 – 1869 och för att förebygga kommande svårigheter hade Kungliga skogsstyrelsen sänt frön av cembratall till Hushållningssällskapen som de sedan skulle sprida bland befolkningen. Cembratallens frön är ätliga och avsikten var att dessa skulle planteras ute i bygderna. Det året planterades den cembratall som står vid f.d. Skogbergs fastighet efter Norrbovägen i Hamre.


 

1871

Kolning av ribben vid ångsågen synes ha kommit i gång.


 

Järnvägen började byggas från Forsa till Näsviken


 

Hamre skola var för liten och skolrådet började förhandla med ägarna till Ångsågen och Forsså Trämassefabrik om att inrätta en särskild skola för dessa bolags barn där barnen skulle få gå på bolagens bekostnad


 

1872

Stor batalj mellan rallare och sågverksarbetare vid Forsa Ångsåg


 

1873

Flottleden från Dellen via Tuttjärnen till Ingan togs i bruk


 

Johan Olof Wiklund som drev Hamre Lerkärlsfabrik flyttade till Gnarp


 

1874

Vid Forssån införde Rasch en av tysken Behrend uppfunna metoden att genom ångbasning av veden åstadkomma en segare fiber. Fabrikatet kallades ”läderpapp”


 

Järnvägen byggdes ända fram till Näsviken. Denna sträcka kom att bli den mest lönsamma banan under följande 30 åren.


 

Inrättades Forsa poststation belägen i Hamre


 

1874-02-22

Beslutade kyrkostämman att Hamre skulle få en ny skola med utexaminerad lärare med 600 riksdaler per år i lön plus kofoder och vedbrand. Forsså Bruk skulle bidra med 100 Rr och Ångsågen med 15 Rd per år. Plank och bräder skulle gratis tillhandahållas av sågen och för att inreda övre våningen erbjöd konsul Rasch ett bidrag på 50 Rd


 

1874-05-22

Konungens Befallningshavande (länsstyrelsen) tillät allmän flottning i hela vattendraget från Tutviken till Tuttjärn och vidare genom Ingan till Hamre ström och därifrån till Bottniska havet vid Holm att utövas alla tider på året, då det var möjligt.

 

1875

Bildades Dellarnas flottningsförening av Iggesunds Bruk, Trävarubolaget och Saltvik AB och en flottningschef anställdes


 

Fanns långt framskridna planer på en järnväg mellan Hudiksvall och Röros via Härjedalen


 

1875-12

Bildades ett bolag för byggande av järnväg mellan Näsviken och Sveg


 

1876-04-12

Kungl Majt beviljade Hudiksvall – Härjedalens järnvägsaktiebolag tillstånd till anläggande av järnväg från Näsvikens station genom Delsbo och Ljusdals socknar över Ljusne älv vid Ede och vidare efter denna älv förbi Färila, Kårböle och Älvros kyrkor till Svegs kyrka i Härjedalen, i samma beslut meddelas även att bolagets järnvägsanläggningen med därtill hörande telegrafiinrättningar skall ha samma skydd som tillkommer dylika anläggningar som ägs av staten.


 

1876-05

Länsmannen Johan Lönnberg annonserade i allmänna kungörelserna följande: ”Den 13 innevarande månad har under en lada i Veda by Forsa socken anträffats ett av förruttnelse mycket skadat lik av en okänd mansperson vilken befunnits vara omkring 50 – 60 år gammal, av ordinär längd, men ej synnerligt stark kroppsbyggnad, med mörkt, i nacken glest hår, iklädd gamla lappade och söndriga kläder, bestående av en mörk paletå av ylle, en grå smårutig väst med svarta knappar, ett par grå rutiga byxor med blanka mässingknappar av olika slag, en livrem av läder med spänne, en vit skjorta av bommullslärft, en kulört yllehalsduk, en mörk klädesmössa utan skärm, ett par korta vita yllestrumpor och ett par stövlar med avskurna skaft, försedda med broddar i klackarna. I hans kläder påträffades en snusdosa av näver med botten och lock av trä, en skoning av mässing och tre strängstumpar, sannolikt avsedda att användas till så kallade väv eller skottspolar, en mindre bit mässingplåt, en femöresslant av nyaste myntsorten, jämte en hoplindad grön- och svartrutig yllelapp innehållande en mindre bit stekt kött.”


 

1877

Invid slussen i Hamre förevisade herr Reiman från Stockholm en panorama. Lokalen var till trängseln fylld och plötsligt avlossades ett skott som träffade 15 årige Carl von Walter i högra hälen, kulan klippte av pulsådern, gick genom foten och stannade vid stortån. von Walter stod på en stol för att se bättre, annars hade kulan träffat i knäet. Läkekunnige Anders Hartman från Hamre vilken var närvarande lyckades hämma blodflödet och anlägga ett första förband, varefter von Walter fördes till Hudiksvalls lasarett, där man kunde ta ut kulan. Märkligt är att en så gott som blind besökare kunde utpeka gärningsmannen medan allmänna opinionen pekade ut Reiman som skyldig. Först efter 20 år visade det sig att ”blindgubben” hade rätt, men då hade attentatsmannen gått att inför en högre domstol svara för sitt dåd.


 

Bildas Forsa Hundramannaförening, även benämnd Forssa ångsågs sjuk- och begravningskassa. Initiativtagare till föreningen var O.Ström. 1878-06-29 antogs reglemente


 

1877-05-21

Trafiken på Hudiksvall – Näsvikens järnväg för i år började sedan man plogat undan den djupa snön.


 

1877-11-27

Auktion till lägstbjudande hölls på skjutsentreprenaden vid Forssa Gästgiveri för tiden 15 mars 1878 och minst två år framåt. Auktionen hölls på Forssa Gästgiveri.


 

1879-06

Arbetarna vid Forssa ångsåg och Håstaholmen strejkade. De strejkande påstods ha inkräktat både på sågverk och brädgård och hindrat arbetsvilliga med våld.


 

1880

Rasch demonstrerade vid ett möte i Harz 1880, med tyska trämassefabrikanter, en betydelsefull metod, som för all framtid skulle göra namnet Rasch känt inom fackkretsar över stora delar av Europa. Metoden kallades Quetsch- eller Rasch-Kirchners metod och gick ut på att man framställde papp enligt en ny metod där träet efter att ha ångbasats, huggits i 5-10 mm tjocka flisor, krossats i kollergångar och malts holländare.


 

Ångaren Fortuna som användes för att dra pråmar från ångsågen till Forsa station förflyttades till Håstaholmen i Hudiksvall


 

1881

Quetscmetoden började tillämpas på tillämpas på Forsså träpappfabrik. Metoden patenterades i Sverige, Tyskland och Österrike och bidrog i avsevärd mån att öka Forsså-fabrikatets goda anseende


 

Forsså Träpappfabrik genom Eduard Rasch fick lagfart på ¼ i Böhle skatteålfiske i Forsa socken vilket anskaffats genom köpebred den 9 juni 1880 för 3600 kr av Jon Jonsson och hans hustru Cecilia Olofsdotter.


 

1881-02-10

På kolplatsen vid Forsa Ångsåg i Hamre orsakade den starka stormen att gnistor flög från en kolmila och antände en närbelägen koja i vilken det bodde en kvinna och hennes son. När de förskräckta hoppade ut genom fönstret ådrog de sig så svåra skär- och brännskador att det måste föras till sjukhuset.


 

1881-09-17

Borgmästaren S.J Sandqvist, apotekaren Julius Brun m.fl hade ansökt om att få anlägga en järnväg från Näsviken till Ljusdal med stationer i Delsbo och Hybo och hållplatser i Fredriksfors och Gryttjesbo. Med anledning av ansökan kallades invånarna i de orter där järnvägen skall framdragas till ett sammanträde på Gästgivargården i Delsbo den 17 september 1881, för att yttra sig över järnvägens lämplighet och nytta.


 

1882

Bildades Logen P.A. Thamm vid Forsa Ångsåg, detta blev den första logen i Forsa och den verkade till de sista åren av 1800-talet.


 

1883

Togs det nybyggda skolhuset i Hamre i bruk och skolundervisningen flyttades från den lokal som under sedermera blev Lutherska Bönhuset i Sågbäcken.


 

1883-04-11

Länsman Pilman lyckades gripa den efterspanade Alle Sjödin. Efter det att han under några dagar förgäves spanat i Utnäs lät han sätta ut vaktposter i Ofärne, Alsjö och Mikje eftersom det var känt att han under vintern flera gånger passerat dessa ställen. På tisdagen for han till soldaten P Söder i Hammarsvall för undersökning men fann ingenting. Under det att Pilman vilade ut i en grannstuga såg han hur Söders syster sprang på en genväg genom skogen till Svedja by. Pilman skyndade genast iväg för att hinna dit före henne. Efter vägen uppbådade han sju man till hjälp. De var dock i början mycket ovillig till att hjälpa länsmannen och menade att om de hjälpte honom så skulle de vara husvilla innan kvällen. Slutligen ställde de dock upp och drog mot Svedja på olika vägar. När man kommit dit beslöts att företaga undersökning av soldat Söder hus. Då hände samma sak som när man i julas försökte gripa Alle Sjödin. Plötsligt rusar en person ut ur stugan och springer bort mot skogen under det att han i sina rörelser försöker efterhärma den efterspanade. Listen lyckades dock inte den här gången utan Alle Sjödin kunde återfinnas under halmen i en lada där han kunde gripas utan nämnvärt motstånd. Han har idag förts till fängelset. Pilman förtjänar det största beröm eftersom han genom rådighet och uthållighet lyckats fånga denne i hela trakten så fruktade person,


 


 

1884-09-30

1884 års arbetsförsäkringskommitté krävde in uppgifter om de anställda vid sågverken. För Forssa ångsåg lämnades följande uppgifter: Pojkar under 18 år, 14 st, män över 18 år, 154 st och kvinnor över 18 år, 8 st.


 

1885

Exploderade en massakokare vid Forsså Bruk och en man dödades


 

1885-05-12

Beviljade Riksdagen anslag för byggandet av stambanedelen Hudiksvall – Ljusdal


 

1886

Startades logen Främlingslegionen av ett gäng rallare. Ett annat namn på denna loge var ”Fast som berget”. Logen upplöstes i och med att rallarna avreste från orten 1888.


 

1886-05-22

Av en artikel i Hudiksvalls Allehanda framgår att kommunalstämman framfört åsikten att den nya stationen borde förläggas till Hillen.


 

1887

Byggs nytt stationshus i Näsviken och järnvägen blir klar till Delsbo


 

1888- 06-01

Näsvikens poststation inrättades och järnvägen blev klar till Ljusdal


 

1888-08-30

Järnvägen Näsviken – Ljusdal invigdes. Kung Oscar passerade förbi Näsviken i den kungliga vagnen


 

1889

Ombildades Forsså träpappfabrik till AB Forsså Träpappfabrik


 

1890

Eduard Raschs äldste son Berthold Rasch utsågs till fabrikens tekniske ledare


 

Johan Daniel Janzon flyttade till Näsviken och öppnade Böle Kakelfabrik


 

Näsvikens Idrottsförening bildades i början av 1890-talet medlemmarna utövade friidrott och arrenderade fotbollsplan av ”Nirs-Nisse”


 

1892-03-05

Forsså Arbetares Sjukhjälpsförening bildades på initiativ av Berthold Rasch.


 

1892-05

Häktades Alle Sjödin för förfalskning av tusenkronorssedlar


 

1892-10-20

Alle Sjödin dömdes av K Majt för delaktighet i förfalskning av riksbankens 1000-kronorssedlar mm till 4 år och 8 dagars straffarbete och 4 års vanfrejd.


 

1893-03-15

Alle Sjödins gård i Hamre, Forsa brann ned på morgonen mellan klockan 4 och 5


 

1894-09-21

Genomfördes laga skifte i Hamre. Målsättningen med laga skiftet var att man ville lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering äga rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Man delade in jorden i små rutor, värderingslotter, som sedan åsattes ett visst värde i förhållande till jordens beskaffenhet. Den jordägare som vid skiftesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal. I många fall flyttades även gårdarna så att de skulle vara belägna på de nybildade fastigheterna.

 

På karta från 1894 kallas området väster om slussen i Hamre för såg- och kvarnplatsen


 

1895

Den s.k ”nyfabriken” med kollergångar och holländeri byggdes vid Forsså Bruk


 

1895-02-27

Anordnade grossistfirman Dahlström & Co från Stockholm en kaffefest för allmänheten i Hamre skola. Avsikten var att bjuda på provsmakning av Kataherainers Kneipp Maltkaffe för bedömning av dess egenskaper som kaffe eller kaffesurrogat. Allmänheten uttalade sitt gillande av produkten som dessutom är 60 % billigare än våra vanliga kaffesorter.


 

1895-03-02

Slaktaren Erik Olsson i Hamre hade i tisdags kväll lämnat sin häst med åkdon utan tillsyn vid Forsså. Hästen tog tillfället i akt att ge sig iväg på egen hand och tog vägen över isen vid Rolfstabron där den gick ner sig. Hästen som då var död bärgades på onsdagen.


 

1895-04-23

Invånarna i Näsviken väcktes vid halv 2-tiden av ett starkt buller. När man längre fram på dagen undersökte vad som var orsaken till bullret fann man att nedre ändan av dammluckan över Böleströmmen var söndersprängd med dynamit. Länsman Stjernström spanar efter nidingarna.


 


 

1895-06-01

Per Sahlin i Hamre fick böta 150 kronor till kronan för att ha farit med häst och åkdon på järnvägen.


 

1895-06-22

Länsstyrelsen förordnade kronojägare G. Gyllenhammar till polisman i Hamre


 

1895-11-12

Albert Sjödin i Forsa som på Långholmen avtjänat straff för bl a sedelförfalskning frigavs. I fängelset har han arbetat som skräddare och uppfört sig väl.


 


 

1896-01-08

Skomakare J Stenberg vid Forsa ångsåg lät enligt en annons försälja sin utrustning eftersom han ämnade sluta med yrket.


 

1896-06-03

Fd kejserlige vicekonsuln i Hudiksvall Eduard Rasch vid Forssån har utnämnts till riddare av Tyska kronoorden.


 

För olaga utskänkning av maltdrycker bötade för andra gången änkan Thilda Wallin i Hamre och Olof Eriksson med hustru i Näsviken 75 kronor vardera.


 

Arb A J Spjut fick böta 130 kronor för våldsamt motstånd mot tjänsteman vid förrättning och för fylleri och skadegörelse vid Näsvikens station


 

1896-07-13

Genomfördes laga skifte i Böle. Målsättningen med laga skiftet var att man ville lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering äga rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Man delade in jorden i små rutor, värderingslotter, som sedan åsattes ett visst värde i förhållande till jordens beskaffenhet. Den jordägare som vid skiftesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal. I många fall flyttades även gårdarna så att de skulle vara belägna på de nybildade fastigheterna.


 

1896-07-29

Redan i juli vittnade ett vackert fält med välmatad och skördemogen havre vid Forssån om årets ovanliga växtlighet.


 

1896-09-02

Forsså pappersfabrik i Näsviken har under den senaste tiden betydligt utvidgats. En ny defibrör på 100 hkr med tillhörande sorteringsverk har uppsatts och en ånganläggning med maskinhus och en rund modern skorsten har uppförts. Hela torkningsanläggningen har ändrats. Hittills har man använt hetluftskkolofrier som nu har bytts ut mot ångkamflensvecklare med hastig luftcirkulation, vilket medför att man kan nedbringa torkningstemperaturen och öka torkningsförmågan. Ännu en cylindertork har installerats.

Fabriken är nu den största i sitt slag i Skandinavien.


 

1896-09-09

Stöld vid Forssån. Dörren till en kasernernas visthusbodar blev uppbruten. Tjuvarna tog kläder och en smörbytta. Stölden vittnar om den största djärvhet ty uthuslängan ligger alldeles vid bruket vid öppna vägen.


 

Vid ett inbrott i en av kasernernas visthusbodar vid Forssån har stulits kläder samt en smörbytta. Uthuslängan i vilken stölden skedde ligger vid bruket alldeles öppet vid vägen.


 

1896-09-16

Insändare i Hudiksvalls Posten

En för allmänna säkerheten intresserad person önskar veta om polismakten, som skulle upprätthålla ordningen om helgdagskvällarna, blivit indragen i Forsa? Så ser åtminstone ut, ty aldrig synes någon polisman ute, och det är rent livsfarligt att gå ut efter mörkrets inbrott, i synnerhet de lördagskvällar då avlöning sker på Forsa ångsåg. Ty sedan på kvällen ha de på sågen arbetande ynglingarna för sed att gå ut efter vägarna och föra oväsen, samt ställa till slagsmål och dylikt. Varpå vi hade ett sorgligt bevis i lördagskväll, då en från sågen illasinnad och dumdristig person tog sig det orådet före att kasta sten mitt i en stor hop folk å allmän väg, så att 2 personer träffades i huvudet, den ene så farligt att pannbenet bräcktes och han endast har sin mösskärm av läder att tacka för att han nu är bland de levandes antal, samt en äldre man träffades på benet.

Jag tror att de omtalade sällarna i Hudiksvall ej äro så mycket att nämna jämförelsevis med dessa vilda sällar från Forsa ångsåg.

Vän av allmän säkerhet


 

1896-09-23

Insändare i Hudiksvalls Posten

Meddelande från allmänheten

Anhålles vördsamt om plats för följande svar till vän av allmän säkerhet, som i nr 75 av Eder tidning, utöser sina vredes skålar över oss corps ungdom vid Forsa ångsåg.

Vad vår vän av säkerhet önskar veta rörande polismakten lämna vi därhän att besvaras av den eller dem det vederbör, emellertid några reflexioner därom, för såvitt därmed åsyftas de extra polismän, som av Forsa kommunalstämma utsågs att som biträden tjänstgöra i mån av behov. Vi tillåta oss att tvivla på att dessa voro ålagda att var inom sina byar om helgdagsnätterna valla pojkarna på deras strövtåg. Är så verkliga förhållandet, medgiva vi att de då hava skött sina åligganden illa som polismän, men vår tanke därom är att sådana fordringar äro minst sagt orimliga. Vi vilja föreslå i så fall, att vän av allmän säkerhet härefter styrer så att de nuvarande extra polismän erhålla fribrev, och extra polismän ur våra egna led utväljas. Ja, varför icke utverka oinskränkt fullmakt åt oss alla, och vän av säkerhet med.

Enligt vän av säkerhets åsikt skulle det vara rent av livsfarligt att gå ut sedan mörkret inbrutit. Denna obeskrivliga räddhåga kan ej bestå av annat än dum inbillning, och ingalunda giva vi uppslag till några våldsamheter, ehuru nog flera gånger har hänt att någon av oss blivit lömskt överfallen. När och av vem kanske vän av allmän säkerhet själv är mäktig att upplysa. Fast då ingen dylik historia, som den som tillägnas Forsa ångsågs ungdom i nr 75 av Hudiksvallsposten kommit i tryck.

Det bevis som åberopas smälter som snö i junisol. Har någon av oss gjort sig skyldig till dylikt våld, vilket icke är bekräftat, så må han ensam sota därför, i så fall ha ju de slagna att utkräva upprättelse på annat sätt än genom vän av allmän säkerhets skandalmeddelande i tidningen.

Ungdom vid Forsa ångsåg

 

1896-11-11

Eduard Rasch avled och hans son Berthold Rasch blev disponent vid Forsså Bruk AB


 

1897

Byggdes torktornet vid Forsså Bruk


 

Namnet Näsviken förekommer första gången i mantalslängden


 

Axel Nordfelt började som folkskollärare i Bybergs skola och arbetade där till 1901. Axel Nordfelt är huvudperson i romanen ”Samuel” som skrivits av Sven Delblanc


 

1897-01-12

Hos Sahlins i Hamre hölls i söndags barn- och julgransfest. Festen anordnades av några personer som under förra året upptagit söndagsskolan med ett 50-tal barn. Flera talare uppträdde och talade till barnen..


 

1897-02-11

Johan Persson i Nansta m fl bönder som var delägare i vattenverk i Böleströmmen inledde en process mot AB Forsså Träpappfabrik. De ansåg att Forsså fabriker genom sina vattenbyggnader gjort intrång i deras vattenrätt och skadat deras vattenverk.


 

1897-03-07

Av annons i Hudiksvalls Posten framgår att Forssa Ångsågs missionsförsamling anordnade kaffefest i Hamre skolhus till förmån för missionen. Allmänheten inbjudes. Talare E Lewander och J Woxberg


 

1897-03-09

Böle såg och kvarn AB bildades av handlaren P Sundberg och hemmansägarna Anders Olsson, Erik Jonsson i Hillsta, Jonas Larsson i Långby och Olof Olsson i Veda. Aktiekaptialet uppgår till minst 25000 kr och högst 40000 kr.


 

I Hamre skola anordnades sammankomst till förmån för de nödlidande i Indien


 

1897-06-01

Ing Berthold Rasch valdes tiill Disponent och vice direktör vid AB Forsså Träpappfabrik


 

1897-08-07

Återkom 194 packar pappersmassa till Forssån. De hade tillverkats för över två år sedan och avsänts med ångaren ”Södra Sverige” vilken under resan gick till botten. Efter två år har lasten bärgats och återsänts med ångaren ”Hudiksvall”. Pappskivorna är märkvärdigt väl bibehållna.


 

1897-08-31

Lars Trolin i Övernäs annonserade i Hudiksvalls Posten om att han, om han före den 9 september fick 30 anmälningar, ämnade rekvirera en järnvägsvagn för resa från Näsviken till Stockholm den 14 september med återresa den 20 september. Pris tur och retur 12,75 kr. Passa detta billiga och bekväma tillfälle.

 

1897-09-02

Forsså Träpappfabrik deltog i Stockholmsutställningen och den i Tyskland utgivna Papier-Zeitung uppger att Forssås monter är storartad; ”Alla alster från denna fabrik, äro framstående och stå oöverträffade i sitt slag. Pappen återger de finaste utpressningar med alla enskildenheter. Fabriken behärskar och marknaden med sina alster”.


 

Nordens expositionstidning skriver bl.a: ”Fabriken utställer prover av alla sina tillverkningar, bestående av papp till bokbinderier, kartongfabriker, skofabriker, järnvägsbiljetter, adresslappar, tygpressning (presspahn) etc. Dessutom utställes av använda råmaterieler okokt trä, ångkokt trä, hackat trä, kollrad massa (system Rasch-Kirchner) samt färdig massa, dels slipad dels behandlad efter det egna systemet, den s.k. Quetsch-metoden.

För att visa pappens överlägsna godhet för finaste bokband, äro smakfulla album, bundna av Forsså ”halvpatentpapp” hos flera av landets förnämsta bokbinderier och innehållande prover av alla fabrikanterna, utställda. Slutligen finns pressade bilder av glanskartong som genom mycket hög relief (utpressning) visa pappens läderliknande styrka. Fabriken är den enda i Skandinavien som tillverka glanspresspapper. Linskivepackningar av patenterad läderpapp hava på senare tiden börjat föras i marknaden och föreligga däröver de amplaste utlåtanden. Ett par skoklackar visa pappens användning visa pappens användning till utländska skodon. Färdiga, emballerade balar visa förpackningen för export och försändning inom landet. Montern, utförd av gips, krönes av en jordglob såsom en sinnebild av att Forsså papp är spridd jorden runt. En vy i olja över hela etablissemanget synes i fonden. Ett större album, upptagande alla vid föregående expositioner erhållna belöningar, samt exteriörer och interiörer över verket, är även utställd.”


 

1897-09-09

Kronojägaren i Hamre bevakningsdistrikt, Erik Olsson, har av domänstyrelsen förordnats att få utmärkelse för nit och redlighet i rikets tjänst. Han har under sin 30-åriga tjänstetid fullgjort sina åligganden med berömvärd nit, duglighet och trohet och i bygden åtnjuter han allmänt anseende. Domänstyrelsen har dessutom hemställt om att Olsson skall få pension med 400 kr per år.


 

1897-09-11

Predikant S Pettersson hade i 9 år varit anställd av Norra Hälsinglands Missionsförening men skulle nu flytta till Kristianstad. Då han i torsdags predikade i Hamre skolhus överlämnade några missionsvänner från Hamre och Näsviken en kaffeservis av silver som ett ett uttryck för deras kärlek och tacksamhet till S Pettersson.


 

1897-11-25

Musik- och sångföreningen i Funsta höll konsert i Hamre i söndags kl 4 – 6


 

1897-12

Vid en stöld i Forsa kyrka en natt före julen hade tjuvarna tagit ut ett fönster och krupit in, sedan de brutit upp dörren till sakristian och en kista hade de tagit kyrksilver och andra dyrbarheter, bland annat en brudkrona. Värdet uppgick till 1912 kr och 132, 01 kr i kontanter samt ett antal mynt som icke var gångbara. Av polisprotokollet framgick att tjuvarna, på föreslag av Jonas Sjödin, som tagit del i och ledde företaget, hade tjuvarna lämnat kvar en lapp på vilket två oskyldiga forsabor utpekades som tjuvarna. (Fortsättning se 1926-01-31)


 

1898-01-05

Nybron i Näsviken avlystes för reparation under tiden 5 – 25 jan 1898


 

1898-02-08

Enligt annons i Hudiksvalls Posten köpets gran- och tallkottar av Forså Fröria i Näsviken


 

1898-03-15

Logen ”Förgät Mig Ej” anordnade en stor nykterhetsfest i Hamre skola


 


 

1898-12-28

Delägarna i Hamre ström sammanträdde i Hamre skolhus för att besluta angående dammbyggnader på båda sidor av strömmen och för för ombyggnad av Hamre vattensåg.


 

1898-12-30

Genomfördes laga skifte i Veda. Målsättningen med laga skiftet var att man ville lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering äga rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Man delade in jorden i små rutor, värderingslotter, som sedan åsattes ett visst värde i förhållande till jordens beskaffenhet. Den jordägare som vid skiftesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal. I många fall flyttades även gårdarna så att de skulle vara belägna på de nybildade fastigheterna.


 


 

1899-01-05

AB Forsså Träpappfabrik har inköpt Hamre vattenfall med verk och inrättningar för att genom ett kraftverk tillgodogöra sig den betydande vattenkraften. Den stora efterfrågan på brukets produkter har gjort att denna utökning har måst göras


 

1899-01-17

Hamre Tullmjölkvarn och Hillens Tullmjölkvarn kvar och drivs fortfarande och rekommenderas i lantmännens hågkomst.


 

1899-03-19

Forsså arbetares sjukhjälpsförening hade årssammanträde. Av årsberättelsen framgår att sjukhjälp har utbetalts med 351,25 kr och att kassan äger en behållning av 1109,79 kr. Kassan som bildades 1892 är nu registrerad och från och med i år kommer den att få statsbidrag.


 

1899-04-18

Av annons i Hudiksvalls Posten framgick följande:

Liktornsutrotare!

Exterminator med bruksanvisning jämte intyg. Världens säkraste liktornsmedel! Fås från underdecknad portofritt om 40 öre i fri- eller sparmärken insändes till undertecknad. Vid köp av 500 paket lämnas de till 8 öre paketet men därunder i parti till 10 öre. Varje paket innehåller 8 plåster. 100 kronor utlovas om ej medlet hjälper. Agenter mottages. Adress H W Pettersson, Överby, Näsviken


 

1899-05-09

De som ville åta sig att anlägga vattenledning i Veda kunde anmäla sig före den 15 maj till Jonas Andersson i Veda


 

1899-06-01

Den trettonårige gossen Granit från Veda petade i en dynamitknallhatt och fick tre fingrar på vänstra handen bortskjutna. Han vårdas nu på lasarettet.


 

1899-06-03

Ångbåten Tamm bogserade i torsdags två pråmar lastade med järn. När den i hårt väder passerade järnvägstunnlarna blev den ena pråmen plötsligt överspolad och vattenfylld så att den omedelbart sjönk till botten. Besättningen på pråmen kunde nätt och jämt räddas. Eftersom pråmen sjönk på stort djupt är det troligt att pråmen och lasten inte kan bärgas varför förlusten blir ganska stor. Pråmen ägs av Iggesunds Bruk


 

1899-09-23

Handlaren Johan Sundberg i Hamre gick i konkurs


 

1899- 10-30

Under natten anställdes skadegörelse hos handlaren C J Ellström i Näsviken. Någon hade borrat hål ovanför fem fönster till hans varulager, för att göra skada eller för att senare tända på huset. På gavlen hade ett fönster slagits sönder och fotogen hade sprutats in på vinden. Nästan hela lagret blev förstört.


 

1899-11-30

Länsstyrelsen beslutade att Bölebron skall vara avstängd för åkande och körande.


 

1899-11-13

En hemsk olyckshändelse inträffade på morgonen i Forssa ångsågs maskinrum. Verkmästaren Anders Larsson fastnade i en vevaxel och slungades så häftigt i golvet att han avled ögonblickligen. Olyckan lär bero på Larsson kommit i beröring med maskinen när han skulle spruta vatten på ett lager som gick varmt. Huvudet nästan lossnade från kroppen och magen spräcktes. Den så sorgligt omkomne mannen hade varit i bolagets tjänst i 30 år och var en av Tträvarubolagets dugligaste och pålitligaste arbetare. Han var när olyckan skedde 48 år gammal och han efterlämnar hustru och 4 söner, varav den ene skötte maskinen då olyckan hände.


 

1899-11-16

Flottningen i Forsavattnen och i Bergeforsen hade avslutats för året.


 

1900

Ett försök att bilda en fackförening vid Forssån gjordes omkring sekelskiftet. När Rasch fick reda på detta kallades styrelsen upp på hans kontor där man fick reda på att om man fortsatte med fackföreningen så skulle man bli avskedade medan man skulle få löneförhöjning om man slutade med denna verksamhet,


 

Enligt länsstyrelsens allmänna kungörelser var taxan för resa från gästgiveriet i Näsviken till Hudiksvall, 3 kr 4 öre för varje begagnad häst


 

1900-05-01

Landshövdingen beslutade att Bölebron som tidigare avstängts för åkande och körande skall var öppen till den 1 maj 1900.


 

1900-12-31

Genomfördes laga skifte i Byberg. Målsättningen med laga skiftet var att man ville lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering äga rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Man delade in jorden i små rutor, värderingslotter, som sedan åsattes ett visst värde i förhållande till jordens beskaffenhet. Den jordägare som vid skiftesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal. I många fall flyttades även gårdarna så att de skulle vara belägna på de nybildade fastigheterna.


 

1901

Den sista slussningen skedde då man på pråmar fraktade turbiner och maskiner till bygget av kraftverk vid nedre slussen i Hamre


 

Kraftverket i Hamre var klart att tas i bruk


 

Utgavs boken Forssa och Högs ålder och Wärde vars manuskript hade färdigställts 1761


 

1901-01-01

Logen Sveaborg bildades och var i verksamhet till år 1915 då den nedlades eftersom den under några år lidit av obotlig ”danssjuka”.


 

1901-03-08

Länsstyrelsen beslutade på framställning från AB Iggesunds Bruk att den s.k.P.A. Tamms kanal mellan Näsvikens nya station och gamla stationen vid Forsa kyrka avlystes såsom allmän farled.


 

1901-07-12

Kommerskollegium beslöt att inspektören Magnus Karl Landtmansson tills vidare skall ha tillsyn över den elektriska kraftledningen som går från Hamre vattenfall till Aktiebolaget Forsså Träpappfabriks fabriker vid Forssån.


 

1902-05-12

Genomfördes laga skifte i Övernäs. Målsättningen med laga skiftet var att man ville lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering äga rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Man delade in jorden i små rutor, värderingslotter, som sedan åsattes ett visst värde i förhållande till jordens beskaffenhet. Den jordägare som vid skiftesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal. I många fall flyttades även gårdarna så att de skulle vara belägna på de nybildade fastigheterna.


 

1903

Under 1903 kunde kyrkoherden i Forsa vid en stämma meddela att Alle Sjödin mot ersättning för ansträngningar och utlägg erbjudit sig att återskaffa det bortstulna kyrksilvret. Erbjudandet väckte stor harm bland befolkningen. Efter beslut kunde det dock genomföras och silversakerna återbördades. På grund av landshövding Hamiltons inställning gjordes inga efterforskningar i saken.

(Anm: Alle Sjödin dömdes under årens lopp för en mängd brott i trakterna, misshandel falskmynteri o dyl)


 

1903-05-08

P.E. Nilssons gård i Hillen förklarades smittad av kreaturssjukdomen mjältbrand. Den 18 maj förklarades gården smittfri.


 

1903-12-21

Genomfördes laga skifte i Hillen. Målsättningen med laga skiftet var att man ville lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering äga rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Man delade in jorden i små rutor, värderingslotter, som sedan åsattes ett visst värde i förhållande till jordens beskaffenhet. Den jordägare som vid skiftesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal. I många fall flyttades även gårdarna så att de skulle vara belägna på de nybildade fastigheterna.


 

1904

Ännu ett försök att bilda en fackförening gjordes vid Forssån. Det pågick samtidigt en metallarbetarstrejk i landet och övriga föreningar måste delta i understödet till dess medlemmar. Ekonomin vid Forssåföreningen tillät dock inte detta utan den lades ner.

1904-01-26

Forsså Bruk annonserade i Hudiksvalls-Posten:

I tjenst åstundas nyktra och dugande fabriksarbetare, manliga och kvinnliga få fast anställning vid Aktiebolaget Forsså Träpappsfabrik, Näsviken


 

1904-02-14

Forsatinget behandlade ett mål där disponent Berthold Rasch yrkat ersättning för en hund som skjutits av Alle Schödin. Hunden hade skjutits på en väg som gick i omedelbar närhet av Forsså Bruk och herrgård. Först gällde det för domstolen att fastställa om vägen tillhörde Forsså Bruk eller om det var allmän väg. Många vittnesmål förelåg till förmån för båda parter. Bl.a framhölls att Forssån ensamt grusade och underhöll vägen. Ett annat vittne framhöll att viss del av vägen vid ett jordbyte kom att gå genom Forsså Bruks mark men att viss del hade undantagits. ”Det här blir vidlyftigt för en hunds skull” utropade ordföranden och menade att det vore bäst om målet kunde förklaras vilande och att man först skulle processa om vem som ägde vägen. Ett vittne hade sett när hunden rusat fram mot Schödin och menade att den skulle ha anfallit honom om han inte hade skjutit den. Flera vittnen framträdde som vittnade om att hunden var folkilsken och tidigare hade anfallit folk. Rasch framhöll att han aldrig någonsin hört något sådant och ingen hade begärt någon ersättning tidigare.


 

1904-06

Vid midsommar misshandlades Oskar Lübeck till döds på Nässkogen


 

1905

Byggdes Forsså skola. Byggmästare var A Svensson


 

Forsså Bruk drabbades av brand och torkhuset brann upp. Vid bekämpningen fick man hjälp av Hudiksvalls Brandkår med deras lilla ångspruta.


 

1906

Forsså skola togs i bruk


 

1906-02-24

Gamla skolan i Sågbäcken (senare Lutherska Bönhuset) förvärvades av Näsvikens Godtemplares byggnadsförening. Fastigheten hade avstyckats från hemmanet Hamre no 6 och fick namnet Godtemplarlogen PA Tamm No 1. Byggnaden användes som möteslokal av Logen Sveaborg.

 

1906-05-18

Anbud infordrades på utvändig målning av fasad och tak på Hamre skolhus. Handlingar rörande arbetet fanns hos Disponent Rasch,


 

1907-10-20

Bildades kooperativa föreningen Union och den hade sin första affär i Nordströms fastighet, dvs det som senare kallates pensionatet. Den drivande kraften bakom tillkomsten var smålänningen Carl Gustafsson som var rättare vid Forsså Bruk. De lokala handlarna gjorde en framsällning till grosshandlarna i Hudiksvall att inte leverera varor till den nystartade butiken. En grosshandlare, Berg & Hallgren, struntade dock i detta önskemål och på så vis kunde butiken komma igång. Föreståndare blev Martin Jansson.


 

1909

Byggdes det nya sliperiet vid Forsså Bruk


 

Strejkerna hade börjat ute i landet och två arbetare vid Forssån (Viktor Fagerström och Albert Pettersson) började agitera för att man skulle ansluta sig till de strejkande. De blev omedelbart avskedade och tvingades flytta från orten.


 

Adolf Ungers industriaktiebolag ansökte om tillstånd att dra en elektrisk högspänningsledning från en kraftstation i Arbrå till Forsså Bruks Aktiebolag i Näsviken med en avgrening till Hudiksvall


 

Under storstrejkens dagar spelade ungdomen fotboll på sågbacken vid ångsågen.


 

Gästgiveriet i Hamre eldhärjades


 

Bönderna beslutade att bygga ett mejeri i Näsviken på mark som disponent Rasch upplåtit på 49 år mot en årlig arrendeavgift. Ett villkor var dock att konsumentföreningen Union skulle få lokaler i fastigheten. Marken hade upplåtits på det villkoret att konsumentföreningen Union skulle få lokaler i fastigheten. Genom detta fick föreningen en bättre lokal.


 

Forsså Bruks Idrottsförening bildades, föreningen gick 1921 upp i Forsa IF


 

På Forsså skola föreläste kapten S. A. Duse över ämnet ”Minnen från Eldslandet och dess indianer, ett folk i stenåldersstadiet”


 

1909-03-27

På Forssa Gästgifveri hölls entreprenadauktion på virkesflottningen efter Dellarnas vattendrag.


 

1909-08-10

Länsstyrelsen förbjöd vid vite av 25 kr envar, som under den tid som den nu pågående allmänna arbetskonflikten pågår och berör Forsså Bruks Aktiebolag, att utan tillstånd beträda bolagets område i Forsa som begränsas i norr av järnvägslinjen och i övrigt av den kringflytande Böleströmmen.

 

AB Forsså Träpappfabrik försattes i konkurs


 

Familjen Rasch flyttade till Djupafors


 

Forsså Bruk AB bildades och övertog driften vid fd AB Forsså Träpappfabrik Ny disponent blev PB Burchardt


 

Det hade varit auktion i Hamre och på natten efteråt gav sig några ”utsockningar” på några sågare och Bölebor. Man retirerade till kasernerna i Hillen med kulorna vinande om öronen. Ingen blev dock allvarligt skadat trots bråk med tillhyggen och skottlossning.


 

Ursprungligen var Forsas telefonväxel belägen i Näsviken men under detta år öppnade man en växel i Folkhögskolan vilken då fick namnet Forsa. Den gamla växeln bytte namn till Näsviken.


 

1911-12-08

Beslutades att nedlägga Forsa Ångsåg

 

1912

Forsa Ångsåg revs


 

Nordiska cementvaru & konststensfabriken upphörde


 

Bildades Sågverksind arb förb avd 119, Forsså, Näsviken


 

Länsstyrelsen beslutade vilka vägar i länet som skulle vara upplåtna för biltrafik. Bl.a beslutades att vägen från Hudiksvall över Hög mot Näsviken och Delsbo skulle vara tillåten liksom nedfartsvägen mot Näsvikens station. Även vägen från Hamre mot Norrbo blev tillåten för biltrafik.


 

1912?

En lördagskväll hade som vanligt en mängd ungdomar samlats vid dansbanan i Frägsta. Ett gäng halvrusiga ynglingar roade sig med att visa sin karlaktighet genom att avfyra revolverskott. En betydligt berusad tjugofemårig bonddräng från Bjuråker som var i tjänst i Trogsta drog även han sin pistol och avfyrade ett skott. På dansbanan befann sig den artonåriga tjänsteflickan Ester Svedberg som träffades i huvudet och avled så gott som omedelbart. Länsman Lindström tillkallades och anlände till platsen vid 4-tiden på morgonen. Efterspaningar igångsattes efter gärningsmannen som omedelbart hade flytt från platsen. Efter att ha tillbringat natten i Tomtaladan kunde han på söndagskvällen gripas i Tövsätter.


 

Alle Sjödin dömdes vid Örnsköldsviks rådhusrätt till 2 års straffarbete för bedrägeri i växeltransaktioner.


 

1912-05-15

Länsman Åström nära att bli ihjälslagen vid Tomtaladan.


 

1912-06-20

Bernhard Sandin i Forsa annonserar om att han säljer fotografier av den beryktade Tomtaladan


 

1913

Nytt pappersbruk byggdes vid Forssån 1913 – 1914 bl.a byggdes den sk långduken


 

Bruket drabbades ånyo av brand där den nyuppförda glättsalen och den gamla fabriksbyggnaden brann ner.


 

Brukets tekniske ledare blev Ingenjör Fredrik Hill


 

Arbetarkommun bildas i Näsviken


 

Forssåns ålhus i Böleströmmen slutade användas


 

1913-01-13

Processen vid Häradsrätten mellan strandägarna vid Dellen (kär.) och Forsså Bruks Nya AB (svar.) har nedlagts tills vidare och upptas bara om någon av parterna påkallar detta. Man har inlett underhandlingar om förlikning och de synes komma att ge ett tillfredställande resultat. Orsaken till tvisten var dammanläggningen vid Forssån som på grund av sin olämpliga konstruktion orsakat översvämningar på ett antal strandängar.


 

1913-03

Näsvikens andelsmejeriförening fick Kungl Maj:s tillstånd att framdra elektriska lågspänningsledningar i Näsviken


 

1913-03-13

Den yngling från Hillen, född 1897, som häktats för olovligt tillgrepp ställdes i går inför Bergsjö och Forsas tingslags häradsrätt. Han erkände det som lades honom till last, tillgreppen bestod av diverse småsaker såsom en termometer och en brevpress. Han åtalades även för sedlighetsbrott eftersom han under flera år förgripit sig på minderåriga barn, både gossar och flickor. Rannsakningen för dessa brott skedde inför stängda dörrar.


 

1913-04-12

På onsdagen vid halv 4-tiden inträffade en hemsk dödsolycka vid Forssån. Arbetaren Daniel Andersson skulle gå genom maskinsalen till sin arbetsplats. När han genade mellan en maskinaxel och ett skyddsräcke fastnade han på axeln och klämdes till döds. Dödsorsaken var kvävning orsakad av att kläderna snöpte till om halsen men även kroppen blev skadad. Den omkomne var 40 år och efterlämnade hustru och två barn.


 

1913-05-18

De strandägarna i Delsbo, Bjuråker och Norrbo som tidigare varit kärande i processen mot Forsså Bruks Nya AB beslutade vid ett möte i Bjuråkers sockenstuga att återuppta den process som för närvarande är vilande. Anledningen till att processen återupptas är att något förlikningsförslag ännu inte kommit från Forsså Bruk. Man beslöt vidare att dela kostnaderna lika.


 

1913-06-14

Den yngling från Hillen som tidigare åtalats för sedlighetsbrott har av medicinalstyrelsen förklarats i avsaknad av förståndets bruk. Häradsrätten beslöt därför att överlämna honom till länsstyrelsen för vård och för att han inte skall utgöra någon fara för allmänheten.


 

1913-07-26

Strax efter kl 22.00 på lördag kväll utbröt en brand vid Forsså Bruk. Elden började när man efter en timmes paus på kvällen startade den elektriska motor som stod på taket till pannhuset. Antagligen blev det kortslutning i motorn och elden spred sig snabbt omkring. Inom några ögonblick stod större delen av komplexet i brand. Så snart elden observerades alarmerades på platsen och via telefon begärde man klämtning från kyrktornet. Via telegraf begärde man hjälp från Hudiksvalls brandkår. Släckningen igångsattes omedelbart genom slangar kopplade till högtryckssprutan. Man bildade även langningskedjor från ån till en annan större spruta. Inom kort anlände en spruta och personal från Lunds Linspinneri. Under kronolänsman Lindströms ledning och med förenade krafter lyckades man begränsa elden till pannhuset, torkeriet, reparationsverkstaden, brunkokeriet, glättsalen och pappmagasinet. De mycket stora ansträngningarna medförde att man lyckades rädda, sliperiet, kontorsbyggnaden, gamla fabriken och den del av tillbyggnaden till denna som nu är under uppförande och det s.k. lilla magasinet. Vid halv tvåtiden på natten kom ett extratåg med lilla ångsprutan och en avdelning av Hudiksvalls stads brandkår under befäl av apotekare Sven Brun. Efter att ha deltagit i eftersläckningsarbetet återvände avdelningen till staden efter en timme. Disponent P Burchardt befann sig vid branden på affärsresa i Finland. Detta var fjärde gången som torkhuset brunnit. Två gånger under Edv Raschs tid, en gång för omkring sex år sedan .

Disponent Burchardt meddelade efter några dagar att de skadade byggnaderna med det snaraste skulle återuppföras. Man väntar bara på styrelsens godkännande. Man räknade med att driften skulle kunna vara i full gång om några månader. De byggnader som förstördes var försäkrade i ett engelskt bolag för 296000 kr.


 

1913-08-19

Ett av de sällsynta rådjuren hade varit synligt i Trogsta


 

1913-08-24

Forsa socken jaktvårdsförening bildades. Ordförande i interimsstyrelsen blev Anders Andersson i Hillen


 

1913-10-02

Ångaren Näs grundstötte vid Sunnansjö brygga. Alla ansträngningar att komma loss misslyckades och båten fick ligga kvar på grundet till nästa dag när hjälp anlände och ångaren kunde tas loss. Några skador har hon inte fått av grundstötningen


 

1913-10-06

Två arbetare P och S från Näsviken vilka sedan tidigare varit osams råkade träffas på en auktion i närheten av Näsvikens järnvägsstation. De kom i gräl och plötsligt avlossade P upp en revolver och avlossade ett skott som träffade S i vänstra handen och sedan trängde in i högra sidan av magen. Kulan fortsatte därifrån strax under skinnet rätt över magen där den stannade. På grund av att den inte gick så djupt blev det inga allvarliga skador men lasarettsvård ansågs behövlig och S tog därför kvällståget in till Hudiksvall där han fick kvarstanna på lasarettet. P häktades sedan av landsfiskal Lindström. S är omkring 25 år gammal och P har ännu inte fyllt 20 år. Senare dömdes P till 1 års straffarbete.


 

1913-10-23

Vid kommunalstämman beslöts att vid försörjningshemmet Klockarsvedja för en kostnad av 8500 kr låta uppföra skola och lärarebostad


 

1913-10-27

Målet mellan Forsså Bruks Nya Aktiebolag och Dellensjöarnas strandägare nedlades eftersom en förlikning nu kommit till stånd. Forsså Bruks Nya aktiebolag som fått övertaga målet efter det gamla bolaget har i förlikningsavtalet förbundit sig att ta bort stenkistorna i Böleströmmen och ersätta dem med s.k. timmerfångare enligt ingenjör Thuressons system. Dessutom skall bolaget på bestämd tid öppna flodluckorna samt rensa strömmen varje kväll vid vite av 50 öre per klamp. För kontrollen av detta skall bolaget betala 30 kr per år. Bolaget har dessutom åtagit sig att ersätta all kostnader i samband med tvisten.


 

1913-11-01

Eld utbröt under natten på ångaren Dellen som låg förtöjd vid Hålsjö såg i Norrbo. Elden hade börjat i ångpannebädden vilken är av trä och den spred sig sedan till styrhytten som förstördes. Även en del av däcket blev förstört. Elden upptäcktes av nattvakten vid sågen som skyndade till och väckte besättningen som låg och sov i båten. I sista stund blev de räddade från att bli innebrända. Deras kläder gick dock förlorade. Tillsammans lyckades man släcka elden just innan den nått fram till ett fotogenfat som fanns ombord.


 

1913-11-13

Magister Elfner vid Forsså skola begravde sin kära ponnyhäst Olle inom skolområdet.


 

Näsvikens Socialdedemokratiska Arbetarkommun bildas


 

1913-11-18

Av annons framgick att bron över flottrännan i Hamre skulle byggas om och stängdes för trafik fr,o.m. 18 november och tillsvidare. Provisorisk väg var dragen över Vågdammen


 

1913-12-07

Forsa Jultomteförening firade sin årsfest i Hamre skola. Inträde 25 öre för äldre och 10 öre för barn. Kaffe mm serverades.


 

1914-06-06

Bildades Sv Grov- och Fabrisarb förb avd 307, Forsså, Näsviken. Uppgick 1922 i Papprsindustriarbetarförbunder avd 83, Forsså Bruk


 

1915-03-16

Klas Vinberg i Rolfsta m. fl hade hos lantbruksstyrelsen anhållit om att man skulle undersöka och föreslå åtgärder för att komma till rätta med de olägenheter som kommer av de stora mängder fibrer som utsläpptes från Forsså Bruk. Utsläppen innebar att vattnet förorenades till men för fisket. Av den rapport som kommit från lantbruksstyrelsen framgick att det från fabriken utsläpptes träfibrer med avloppsvattnet till en mängd motsvarande mellan 80 och 125 ton absolut torr trämassa per år. Massan avlagras sedan i vattendraget nedströms fabriken. Fabriken borde för att undvika olägenheter anskaffa en apparat för uppsamling av fibrerna ur avloppsvattnet. Anordningen skulle ge bruket en ekonomisk vinst samtidigt som den skulle vara till stort gagn för fisket i vattendraget.


 

1915-06-01

Länsstyrelsen utfärdade en kungörelse som skulle uppläsas i länets kyrkor. Av denna framgick att man stod inför en hotande smittkoppsfara och provisnsialläkarna uppmanades att med alla till buds stående medel förmå allmänheten att låta vaccinera sig.


 

1915-06-02

På Forsa Gästgifveri försålde Kronan genom auktion förra kompanichefsbostället i Rolfsta


 

1915-06-28

Länsstyrelsen beslutade om ny taxa på förnödenheter mm vid gästgiverierna och skjutsstationerna i Norra Hälsinglands fögderi enligt nedanstående exempel:

Ett rum med nattlogi, eldning och lyse för en person 2:00 kr

En måltid bestående av en varm rätt, jämte smörgåsbord 1:50 kr

Enbart smörgåsbord 1:00 kr

En but pilsneröl om 1/3 liter 0:30 kr

½ liter oskummad mjölk 0:13 kr

En kopp kaffe utan bröd 0:20 kr


 

1916

Sammanslogs Brukets sjukkassa med Forsa Ångsågs sjuk- och begravningskassa


 

1916-04-19

Länsstyrelsen fastställde taxan för befordran av personer och gods med automobil som användes i yrkesmässig yrkestrafik. Beslutet innebar att taxan för skjuts av en person skulle vara 4 kr per nymil och för skjuts av två personer 6 kr per nymil


 

1917

Svenska koklådefabriken startades av EmanuelTjärnström


 

Av statistik i allmänna kungörelser framgick följande beträffande Forsa Gästgifveri

Antal vid skjutsstationen i medeltal utgångna hästar under de tre senaste åren: 630

På skjutsstationen fanns:

Enbetsåkdon av bättre beskaffenhet: 2

Enbetsåkdon av enklare beskaffenhet: 2

Enspänd släde av bättre beskaffenhet: 2

Enspänd släde av enklare beskaffenhet: 2

Hästantal, som under varje dygn skulle vara att tillgå nedannämnda tid efter anfordran:

En halv timme: 1

En timme: 2

Två timmar: 1


 

Av Industrikommissionens Arbetsutskotts förteckning över godkända köpare av hudar och skinn framgick att i Näsviken var J P Sjölund godkänd köpare.


 

Med anledning av Folkskoleöverstyrelsens skrivelse angående skydd för ensamboende lärarinnor har skolrådet beslutat insätta starka riglar och dyrkfria lås hos de lärarinnor som kunna tänkas bli utsatta för faror. Skolrådet har vidare beslutat att på försök till kyrkskolan, Lunds och Forså folkskolor inköpa hygieniska dricksapparaten Triton, ur vilken skolbarnen kunna dricka utan fara för smitta.


 

1917-01-04

I allmänna kungörelserna efterlystes den på Östersunds hospital, för inbrottsstöld och otukt med minderåriga personer vårdade kriminalpatienten /namn utelämnat här/. Den efterlyste kommer från Hillen i Forsa och är förklarad otillräknelig. Personen som för en icke sakkunnig förefaller fullt normal, har ett artigt något inställsamt och fjäskigt sätt. Han är mycket farlig för minderåriga flickor.


 

1917-02-19

Staten lägger beslag på allt kaffe, utöver 5 kilo per person, som äges av enskilt hushåll. Den som innehar större kvantitet än tillåtet skall deklarera hela sitt innehav på särskild blankett som tillahandahålles av kommunen.


 

1917-03-15

Näsvikens Lutherska Missionsförening bildades av 15 personer. Anslutning skedde genast till EFS


 

1917-03-17

Godtemplarhuset som tidigare varit skola i Sågbäcken försåldes till Lutherska missionsföreningen


 

1917-04-06

Länsstyrelsen förbjöd försäljning av vin och öl annorledes än genom utskänkning under tiden från den 26 april tom 6 maj.


 

1917-05-04

Kungl Maj:t förordnade att den elektriska högspänningsledning som går från kraftstationen i Hamre till en transformator i Åkre och den lågspänningsledning för 220 volt som går efter allmän väg skall ha samma skydd som statens ledningar


 

1917-07-16

Av allmänna kungörelser framgick: Landstormsmän tillhörande Hudiksvalls landstormsområde och bosatta i Forsa och Hög samlas vid Näsvikens station kl 8 fm för resa till Östersund och fem dagars landstormsövning. Landstormsmännen skall medföra skjortor, kalsonger och strumpor i 2 omgångar samt ett par marschskor. Bröd och sockerkort skall även medföras


 

1917-11-15

Mantalsskrivning för Forsa kommun hölls mellan den 15:e och 17:e på Forsa Gästgiveri


 

1917-11-22

Kronouppbörden för bosatta i Forsa hölls på Forsa Gästgifveri.


 

1917-12-12

Höll sammanträde i Hudiksvall för behandling Böle Såg & Kvarnaktiebolag och Forsså Bruks aktiebolags ansökan om att Hudiksvalls Trävaruaktiebolags tillstånd till flottning genom Böleströmmen skall återkallas.

 

1918

Anlades ett torkeri för blåbär av disponent P Burchardt och länsman Karl Lindström. Föreståndare var Gustaf Hagström. Rörelsen nedlades efter ett par år.


 

Cementvarufabrikens lokaler revs 1918 – 1920


 

Spanska sjukan härjade.


 

1918-01-01

Kronolänsman Karl Lindström i Näsviken utsågs till Riksförsäkringsanstaltens ombud i Forsa och Hög


 

1918-02-07

För någon tid sedan började man elda med ved å järnvägslinjen Ljusdal-Hudiksvall.


 

1918-07-30

Odlingsnämnden beslöt att för den blivande skördeuppskattningen adjungera för Dalbofjärdingen hem.äg Lars Nilsson, Flatmo, Jonas Eriksson, Söderäng och Olov Eriksson, Hamre


 

1918-08-10

Landsfiskalen i Forsa har häktat en slaktare från Hamre misstänkt för stöld av en ko från fjärdingsmannen i Hög. Kon hade gått på bete i skogen och slaktaren har erkänt att han slaktat en som antagligen är den försvunna. Slaktaren säger sig ha köpt kon av en okänd person.

Spanska sjukan snarare tilltar än avtar. Antalet insjuknade i Forsa är nu 100 st.


 

1919

Bildades Forssåns IF, Gregor Iversen var kassör. Efter två år sammanslogs föreningen med Forsa IF


 

1919-03

Handelsföreningen Union gick i konkurs. (Enl anteckning av Albin Gunsth gick föreningen i konkurs 1919-05-26)


 

1919-03-18

Hölls extra vägstämma om att vägen från militärvägen i Häggnäs by till allmänna vägen vid Näsvikens järnvägsstation skulle intas för allmänt underhåll som byggväg. Vägens sträckning blir över byarna Häggnäs, Tomten, Ransta, Klångsta, Kälkebo, Trogsta, Medvik, Stavåker, Funsta, Byberg, Böle och Forså fabrikssamhälle. Till detta kommer sammanbindningsväg från Medvik till den allmänna vägen Tomta – Forsa kyrka – Wålsta. Hela vägsträckan är 17300 m och kostnaden beräknas till 27668:50


 

1919-06

Näsvikens konsumtionsförening bildades. Drivande krafter var förmannen Anders Lundqvist, eldaren Karl Henriksson och rättaren Johan Eriksson som gick runt i gårdarna och sålde andelar för 100 kr stycket. På grund av för få medlemmar nekades medlemskap i Kooperativa förbundet. Albin Gunsth har i sina anteckningar beskrivit att denna förening började mycket försiktigt och blygsamt, bl.a genom att ta hem och dela en strömmingslåda och hur de lyckats skrapa ihop 4 800 kr i startkapital. Visa av skadan höll de hårt på att köpa och sälja utan kredit. Den nya föreningen kom att bli bestående och redan hade 67 medlemmar anslutit sig och omsättningen var drygt 68 000 kr. Intresset och framgången gjorde att 1928 var medlemsantalet 416 och omsättningen 316 000 kr.


 

1919-07-13

Bildades en Byggnadsförening som beslöt att bygga ett Folkets Hus i Näsviken. Tomt till bygget erbjöds av disponent P Burchardt för en summa av 1000 kr. Bruket skulle få andelar för motsvarande belopp.


 

1920

Brann fabriken vid Forsså Bruk, kollergångar, brunsliperi och holländeri blev lågornas rov men de brunna avdelningarna återuppfördes omedelbart


 

Revs ålhuset i Böleströmmen som anlades av Gustaf Wasa år 1552. Den del som låg under vatten är kvar och när dammen är tömd kan man se ålhusets undre del.


 

Ålhuset i Böleströmmen revs. Det hade ursprungligen anlagts av Gustaf Wasa år 1552. När dammen är tömd kan man fortfarande se den del som ligger under vatten.


 

Folkets Hus byggdes, marken hade skänkts av Forsså Bruk och initiativtagare var Albert Pettersson


 

På Dellenbanan hade ökat persontrafiken ökat till fyra tågpar. En lokal sovvagn i första tåg från Ljusdal och sista från Hudiksvall, en service som fanns kvar in på 1950-talet


 

1920-01-39

De första flygmaskinerna flög över Forsa


 

1920-05-22

Pastorsexpeditionen i Forsa fick ett meddelande från Malmö om att den beryktade Alle Sjödin hade avlidit där den 13 maj på ett försörjningshem. Han föddes den 26 september 1854 i Trogsta, Forsa, där fadern var soldat. De sista åren hade Alle, innan han kom till Malmö, varit på Kuba. Hans hustru levde och var bosatt i Seattle, Kalifornien, där såvitt man visste, även hans barn var bosatta.


 

1920-07-26

Vid senaste auktionen på skjutsentreprenaden vid Forsa Gästgiveri lämnades inga bud. Länsstyrelsen utlyste därför en ny auktion till den 26 juli.


 

1920-08-01

Togs Folkets Hus i Näsviken i bruk. Invigningen firades genom en kaffefest. Den första styrelsen bestod av Disponent Paul U Burchardt, Olov Majström, AG Borg (äldre), Olov Olsson (Kron) och O Albert Pettersson.


 

1920-11-12

Länsstyrelsen fastställde indelning i barnmorskedistrikt. Näsvikens distrikt skulle omfatta västra delen av socknen och Hög. Barnmorskan skulle vara stationerad vid eller i närheten av Näsvikens station


 

1920-11-30

Länsstyrelsen delade Forsa i två valdistrikt. Näsvikens valdistrikt omfattde byarna i västra delen av socknen


 

1921

Det var bekymmersamma år och Forsså Bruk slog helt igen driften för en tid


 

1921-02-21

Beslutade styrelsen för Folkets Husföreningen att bjuda Biografägare Wahlström 1500 kr för den biografanläggning som han hade stående i Näsviken. I och med detta skulle Wahlströms hyresskulder till föreningen vara kvittade.


 

1921-02-21

Handlanden Herman Sundberg i Byberg utsågs till ordförande i Näsvikens valdistrikt med nämndemannen Jon Jonsson i Veda som suppleant


 

1921-03-10

Hölls sammanträde angående verkställd flottledssyn och Hudiksvalls Trävaruaktiebolags framställning om få ändra och installera nya anordningar för flottningen genom Böleströmmen.


 

1921-01-09

Logen God Vilja i Näsviken bildades av A. Thelin Hudiksvall


 

1921-06-02

Den scharlakansepidemin som pågått i Forsa sedan i höstas är alltjämt svårartad. Hittills har 63 personer insjuknat varav 7 st avlidit.


 

1921-06-09

Direktionen för Forsa kommun beslutade att bygga en väg mellan Näsviken och Iggesund. Arbetet kommer att sysselsätta åtskilliga personer och kommer att utföras som nödhjälpsarbete. Dessutom skall bron över älven mitt för gästgivaregården byggas om från grunden.


 

1921-09-21

Val till riksdagens andra kammare. Vallokal var Missionshuset i Sågbäcken


 

1921-10-12

Kungl Majt har föreskrivit att fartyg som drivs med ångpanna skall iaktta särskild försiktighet inom 200 meter från platser med brandfarliga upplag. Länsstyrelsen fastställde att Forsså Bruks upplag av pappersmassa i Hudiksvall är en sådan plats där särskild försiktighet skall iakttas.


 

1922

Carl Olsson börjar som biomaskinist på Folkets Hus i Näsviken. J E Enkvist var maskinist före honom


 

Näsviken station trappas ner ett steg på grund av minskat trafikunderlag. Den tidigare stationsinspektoren av tredje klass, Gyllensvaan – Göthe blev nu i stället stationsmästare


 

Startades den första busslinjen mellan Hudiksvall och Ängebo. Man körde i början med en större lastbil som klätts över med presenning. Bilen användes om dagarna för persontransport och på nätterna skötte man djurtransporter med samma bil, doften i ”bussen” blev därför lite konstig och därför kallades den i folkmun för ”Ängebo-fäxet”. Några år därefter startas linjen Hudiksvall – Sörforsa - Näsviken


 

Landstinget beslutade att entreprenadbidrag skulle utgå till Forssa Gästgiveri med 1000 kr per år för åren 1924 – 1928 mot begärt 2000 kr per år.


 

Av statistik i samband med entreprenadauktion för skjutshållen framgick att Forsa gästgiveri haft i medeltal 390 utgångna hästar de senaste tre åren.


 

Pappersind. Arb. Förb avd 83, Forsså bildas


 

Sågverksind arb förb avd 119, Forsså upplöstes. Medlemmarna anslöts till Pappersind. Arb. Förb avd 83, Forsså

1922-02-28

Länsstyrelsen fastställde taxan för skjuts i yrkesmässig trafik av 1 eller 2 personer till högst 8 kr per nymil.


 

1922-04-15

Länsstyrelsen förbjöd trafik på allmänna vägar under tjällossningen from 24 april till och med 10 maj för automobilar med ringar av hårt material eller massiva gummiringar eller de som har ett hjultryck av 1200 kg eller mer.


 

1922-08-27

Folkomröstning ägde rum beträffande frågan om Sverige skulle införa fullständigt förbud mot rusdrycker. Med detta menades fullständigt förbud mot att framställa, innehava, införa eller överlåta spritdrycker, vin, öl, pilsnerdricka som innehåller mer än 2 ¼ viktprocent alkohol, eller annan dryck eller vara med högre alkoholhalt.


 

Omröstningen skedde för Näsvikens del i Missionshuset i Näsviken kl 9 – 21.


 

Resultatet blev för riket 49 % JA och 51 % NEJ till rusdrycksförbud. För Näsvikens valdistrikts del blev siffrorna 71


 

1922-10-31

Kommunalfullmäktige i Forsa fastställde hundskatten till 15 kr och de inflytande medlen fördelas med 200 kr till sockenbiblioteket och 500 utdelas bland fattiga till jul. Återstående belopp skall fördelas mellan Näsvikens och Lunds jultomtar i förhållande till deras verksamhet.


 

1923

Näsvikens Handelsförening ansluts till KF


 

Lutherska bönhuset i Sågbäcken repareras och byggs ut.


 

1923-07-26

Den s.k. Nybron vid Näsvikens järnvägsstation var avsedd att ombyggas. Bron var synnerliggen gammal och hade trots upprepade reparationer nedsatt bärighet. Länsstyrelsen beslöt därför på framställning från vägstyrelsen i Forsa att avlysa bron för lastbilstrafik och dessutom bestämma att hästskjutsar endast får passera bron i gående och personbilar endast i sakta fart.


 

1924-01-31

Före söndagens gudstjänst förrättade i Forsa kyrka samtidig jordfästning av sju avlidna.


 

1924-05-14

Vid en tågolycka i Djupdal spårade 22 av tågets 38 vagnar ur. Loket välte och lade sig på sidan, endast obetydligt skadat och av de urspårade vagnarna var 9 i sådant tillstånd att de kunde repareras. Olyckan som skedde på tisdag morgon, berodde på ett rälsbrott och man räknade med att banan skulle vara klar för trafik vid 16-tiden på onsdagen. Ett 40-tal mannar arbetade med uppröjning och lagning av banan. Av de förstörda vagnarna gick de flesta tomma och ytterst lite av tågets last blev förstörd. En silltunna gick sönder och innehållet rann ut över några mjölsäckar.


 

1924-10-25

Forsa kyrkostämma beslöt att anslå 1000 kr till läkarundersökning av alla i församlingen intagna skolbarn.


 

1924-12-01

Forsa kommunalfullmäktige utsåg ett antal personer som skulle handha kommunens försäljning av Klockarsvedja gård. Vidare beslutade man att efter det att försäljningen av Klockarsvedja var avklarad skulle ett nytt ålderdomshem uppföras på sjukstugetomten i Bäck.


 

1925

Bildades AB Kraftbox


 

Av länsstyrelsens kungörelse framgick att högsta tillåtna hastighet på vägarna i länet var 45 km/tim. Detta var också högsta tillåtna hastighet på de större vägarna i Näsviken. På vägarna från Forsa kyrka till Vålsta och från Medvik till Näsvikens station var högsta tillåtna hastighet 20 kr/tim.


 

1925-06-17

Vid sammanträde på gästgivargården i Näsviken fördelades kostnaderna för skiljestället i Tut.


 

1926

Installeras en symaskinsmotor som drog filmprojektorn på Folkets Hus


 

Den dåvarande grindbevakningen vid järnvägskorsningen i Rolfsta skulle enligt Kungl Järnvägsstyrelsen bytas mot automatisk vägsignalanläggning.


 

1926-01-27

Landsfiskalen Karl Lindström valdes av kyrkostämmorna i Hög, Hälsingtuna, Forsa och Idenor till ombud vid de kommande rannsakningarna för kyrkostölder av den häktade Jonas Sjödin.


 

1926-01-31

Målet mot Jonas Sjödin

Vid en stöld i Forsa kyrka en natt före julen 1897 hade tjuvarna tagit ut ett fönster och krupit in, sedan de brutit upp dörren till sakristian och en kista hade de tagit kyrksilver och andra dyrbarheter, bland annat en brudkrona. Värdet uppgick till 1912 kr och 132, 01 kr i kontanter samt ett antal mynt som icke var gångbara. Av polisprotokollet framgick att tjuvarna, på föreslag av Jonas Sjödin, som tagit del i och ledde företaget, lämnat kvar en lapp på vilket två oskyldiga forsabor utpekades som tjuvarna. Dessa blev också åtalade men lyckades styrka sina alibin och blev frikända. Det stulna silvret hade kommit tillbaka till kyrkan. I någon tidning hade år 1921 förekommit en uppgift om att målet om kyrkstölderna skulle tas upp till förnyad prövning och Jonas Sjödin märkte att det då började osa hett varför han tillsammans med en annan forsabo, Lars Jonsson i Sörviksta, som tidigare varit i Amerika, iväg på en resa som dock slutade i Charlottenbergs gränsstation mot Norge. Sjödin påstod att resan varit planerad sedan långt tidigare och inte alls kommit på brådstörtat.


 

1926-03-14

Målet mot Jonas Sjödin

Jonas Sjödin fick 4½ års straffarbete för kyrkstölderna. Först avslog man hans ansökan om uppskov och sedan förklarade rätten att även de personers vittnesmål som Sjödin påstod var jäviga pg ovänskap skulle vara giltiga. Enligt rätten hade han gjort sig skyldig till följande: inbrottsstöld i Forsa Järnvägsstation hösten 1897, i Forsa kyrka i december 1897, i Hälsingtuna kyrka i maj 1898, i Högs kyrka i november samma år, i Enångers sparbank i mars 1899 samt i godsmagasinet vid Delsbo station i september 1898. Sjödin nekade till samtliga punkter men häradsrätten fann honom ändå skyldig. För ett rån mot Jonas Persson i Trogsta i november 1897 kunde åtal inte prövas eftersom det var preskriberat.


 

1926-04-11

Bildades Skogs- och Flottningsarb förb avd 354, Näsviken. Föreningen upphörde 1948-10-24 och uppgick i Skogs- och flottningsarbetareförbundets avd 239, Forsa


 

1926-11-26

Befattningen som ordningsman i Näsviken var ledig. Avlöningen var 300 kr per år. För att kunna förordnas erfordrades: att hava fyllt 23 år, att hava god hälsa och lämplig kroppsbyggnad, att vara fri från lyten och kroppsfel, såsom dålig syn eller hörsel, åderbråck, plattfot och stark fotsvett, att hava gott omdöme och lugnt sinnelag, att vara känd för ordentligt levnadssätt och pålitlighet, samt att hava minst genomgått fullständig folkskola.


 

1927

Näsvikens Handelsförening öppnade butik i Sörforsa


 

1927-09-13

Natten till den 13:e förövades ett inbrott på post- och järnvägsstationen i Näsviken. Bytet blev omkring 5000 kr i kontanter. Sedan spaning inte givit resultat utfäste Generalpoststyrelsen en belöning dels på 10 % av de tillgripna medlen som kan komma till rätta och dels 300 kr för upptäckande eller gripande av den eller de som förövat stölden.


 

1928-10-28

Övertog Maffe Halvarsson slakteriföretaget från sin far och bror


 

1929

Bogserbåten Dellen omstationeras från Hålsjö till Näsviken


 

Näsvikens Handelsförening öppnade butik i Hamre


 

1929-05-14

Vid 16:30 tiden kom en banmästare från Hudiksvall åkande på sin motordressin från Delsbohållet in mot Näsvikens station. Han observerade inte att växeln var omlagd så att han växlades in på spåret mot Forsså Bruk, där växling pågick. Mot honom kom samtidigt ett lok backandes i sakta fart. Dressinen hann komma ett femtiotal meter in på spåret när kollisionen inträffade och banmästaren kastades framåt och in under det mötande tågets tender. Turligt nog hamnade han mellan spåren och klarade sig därför förhållandevis bra. På lasarettet kunde man konstatera att högra handen var svårt skadad.


 

1930

Då kördes fem dubbelturer dagligen på Dellenbanan


 

Installerades anläggning för ljudfilm på Folkets Hus


 

1931

Sympatistrejk utbröt vid Forsså Bruk med anledning av Ådalskravallerna


 

1932

Erik Åslund startar bageri i Näsviken


 

1932-04-16

Näsvikens Socialdemokratiska Kvinnoklubb bildas


 

1933

Bildades Väg- och vattenarbetarförb avd 98, Näsviken. Avdelningen upplöstes1936.


 

1933-08-17

Hamre Boll Klubb (H.B.K) bildades


 

1933-10

Näsvikens Handelsförening startar verksamhet med varubuss


 

1935-01-13

Vid en villabrand i Näsviken vid 4 – 5 tiden på morgonen nedbrändes den byggnad i vilken Ingenjör Lars Bovin och hans hustru Lillemor Britta Bovin f. Burchardt var bosatta. Makarna räddade sig, svårt brandskadade, ut genom ett fönster på övre våningen, fru Bovin var dock så illa bränd att hon avled efter några timmar. Makarna hade gift sig för endast fyra månader sedan. Villan hade nyligen uppförts av AB Kraftbox och var belägen intill Näsvikens järnvägsstation. I byggnaden hade använts det nya väggmaterialet Bitumit som tillverkas vid Forsså Bruk.


 

1937

De sista transporterna av malm och järn gick över Dellarna. Efter detta upphörde dessa omlastningar vid Näsvikens station.


 

1937-01-04

Edvin Bergs soldatgård i Smedsgården brann ner


 

1937-02-08

Annons: Slofet sill 30 öre/kg / Konsum Kooperativa Näsviken


 

1937-02-20

När namnet utelämnat här kom hem från nattarbete upptäckte han att hustrun och det 15 månader gamla barnet saknades. I nysnön fann man spår som ledde ner till Dellen och där återfanns hustrun ihjälfrusen på stranden och i ett hål på isen närma stranden fanns barnet. Någon förklaring till den tragiska händelsen kunde man ej finna men det var känt att hustrun ofta hade haft huvudvärk.


 

1937-05-27

Maskinisten Helge Gullbrand höll på att lägga takplattor på det hus han hyrde i Hillen. När han skulle gå ner för stegen snubblade han och föll så olyckligt att han fick ett dödligt sår i halsen av den fogsvans han höll i handen.


 

1937-06-13

Polisen i Forsa kallades vid halv-tio tiden till Näsviken där två bröder (Per och Olof Lindberg från Hansebodarna) råkat i slagsmål med en person från Näsviken (ladugårdsskötaren Erik Eriksson) utanför f.d. pensionatet. Bataljen hade föregåtts av ett dryckeslag och alla tre var mycket berusade. Utan orsak hade de kommit i handgemäng och med knytnävarna tillfogat varandra blåtiror och svullnader i ansiktena.


 

1937-09-08

En bondgård i Näsviken tillhörig Konrad Magnusson brann ned. Två ston slet sig och vände tillbaka in i lågorna. Även ett föl och två kor innebrändes. På avstånd från den sammanbyggda gården låg ett vagnslider, bagarstuga, härbre och vedbod vilka kunde räddas.


 

1937-08-07—08

Av annons framgick att då anordnades folkfest med spelmanstävlan på Rolfstaparken, lördag kl 8 och söndag kl 5 em. Flera av distriktet främsta allmogespelmän deltog i tävlingen. I händelse av regn skulle man hålla till i Näsvikens Folkets Hus. Dans på två dansbanor. Arrangör var Hamre BK.


 

1937-10-21

Postdirektionen föreslog Generalpoststyrelsen att man skulle inrätta en gående lantbrevbäring på linjen, Näsviken – Tomta – Norrhoga – Åkre – Näsviken.


 

1937-12-13

Näsvikens jultomteförening höll sin sedvanliga julfest i Folkets Hus med omkring 300 deltagare. Festen inleddes med några musiknummer och framträdanden av i allmänhet mycket unga näsvikenartister. Efter detta dansade man kring granen till musik av den sex man starka Svennes orkester. Barnen fick kaffe och dopp och gottapåsar. Under året har hjälpverksamheten bestått i huvudsak av att man, till ett 40-tal barn delat ut pjäxor, strumpor och sockor.


 

1939

Köpte John Jonsson (Sotar-John) en gård i Näsviken och flyttade dit


 

1939-02-17

Hamre manskör bildades av nio intresserade personer med folkskollärare Lars Back som pådrivande kraft.


 

1939-09-05

Med anledning av det i dagarna utbrutna kriget skrev länsstyrelsen i kungörelse nr 141: ”På förekommen anledning får länsstyrelsen härmed allvarligen uppmana allmänheten att avstå från nöjesåkning med automobil.”


 

1939-09-11

Med anledning av kriget beslöt Kungl Maj:t om förstärkt försvarsberedskap och länsstyrelsen beslöt om förbud för envar att beträda de områden som var belägna inom ett avstånd av sextio meter från landfästen till järnvägsbroarna över Forsaån vid Näsviken.


 

1939-09-23

Länsstyrelsen skärpte uppmaningen att avstå från bilåkning genom följande kungörelse: ”Länsstyrelsen vill härigenom allvarligt uppmana allmänheten att iakttaga all möjlig återhållsamhet med bilåkning, som icke är av angeläget behov påkallad. All nöjesåkning, såsom till fotbollstävlingar, travbanor, nöjesfält, dansbanor o dyl. måste sålunda tillsvidare upphöra. Ägare och förare av yrkesbilar uppmanas att härtill lojalt medverka. Vinnes härmed ej åsyftad rättelse, nödgas länsstyrelsen tillgripa särskilda åtgärder.”


 

1939-09-27

Länsstyrelsen skärpte det tidigare meddelade förbudet att beträda landfästena och området däromkring vid järnvägsbroarna i Näsviken. Skärpningen innebar att ett vite skulle utgå med 100 kr för den som utan tvingande skäl stannade eller gjorde onödigt uppehåll på järnvägsbron vid östra änden av Näsviken liksom inom ett område av 60 meter från landfästena.


 

1940-talet

Under kriget användes Klockarsvedja som skola för norska flyktingar


 

1940

Då kördes sex dubbelturer dagligen på Dellenbanan


 

1940-01-05

Under visning av filmen En kvinnas ansikte med Ingrid Bergman gick en skarv i filmen upp och filmänden slog upp och träffade lampan varpå filmen fattade eld. Kalle Olsson (Lill-Kalle) som var maskinist den dagen försökte riva av den brinnande filmen utan att lyckas. Kalle skyndade ut och stängde dörren, strax därpå skedde en explosion och allt brännbart i rummet förstördes men väggarna stod pall.


 

1940-06-01

Näsvikens Handelsförening öppnade butik i Gammelsträng


 

1940-06-15

Näsvikens Handelsförenings varubuss upphörde med sin verksamhet


 

1940-05-12

Inleddes en mörkläggningsövning i hela Gävleborgs län. Mörkläggningen innebar att all ytterbelysning skulle hållas släckt och likaså skulle all innerbelysning vara släckt eller fullständigt avskärmad utåt. På cyklar och bilar skulle belysningen vara avskärmad enligt särskilda anvisningar. Endast oundgänglig trafik fick förekomma efter mörkrets inbrott. Om man inte följde dessa bestämmelser kunde man dömas till böter eller fängelse. Övningen pågick tom den 24 maj.


 

1940-08-25

Riksdagsmannen Evald Magnusson från Böle valdes till kommunalnämndens ordförande i Forsa


 

1940-09-15

Val till riksdagens andra kammare, vallokal i Näsviken, Folkets Hus


 

1941

Startade firma Hultqvists Rör


 

Till ordförande i kommunalfullmäktige i Forsa valdes fabr arb O. Alb. Pettersson, Övernäs, Näsviken. Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen i Forsa valdes fabr. Arb Erik Martinsson, Näsviken.


 

Evald Magnusson i Böle avsade sig uppdraget som ledamot av riksdagens andra kammare.


 

Till ordförande i pensionsnämnden i Forsa valdes landstingsmannen Evald Magnusson i Näsviken


 

1942-02-25

Näsvikens andelstvättstugeförening upa bildades. Föreningen ämnade söka statsbidrag till byggande av en tvättstuga och bygget beräknades vara klart till hösten.


 

1942-03-28

Vid ett årsmöte i Näsvikens Handelsförening redovisades att man öppnat en butik i Byberg


 

1942-03-31

Publicerades dragningslistan i Hamre manskörs lotteri där första pris var en vävstol


 

1942-04-29

Den mystiske europén Dalu Axella uppträdde på Näsvikens Folkets Hus


 

1942-08-28

Länsstyrelsen beslutade att allmänna kungörelser skall anslås på anslagstavla vid Kooperativa i Näsviken


 

1942-09-17

Detta datum påbörjades utspisning med grötfrukost till skolbarnen i Forssa, Forsså och Hamre. Kostnaden var 20 öre per portion


 

1943

Hamre manskör beslutade vid ett årsmöte att man skall göra det till en tradition att sjunga in våren på valborgsmässoafton.


 

Evald Magnusson från Näsviken blev kommunalkamrer i Forsa


 

1943-01-02

Skedde ett inbrott i en pälsdjursgård i Tomta, tjuven hade påträffats och erkänt att han tagit en blåräv. Han har förklarat att han gjort inbrottet på grund av ekonomiska svårigheter. Bl a hade han 3 timmars cykelväg till arbetsplatsen i skogen. Tjuven dömdes senare till 4 månaders straffarbete plus att han skulle betala 200 kr i skadestånd till innehavaren.


 

1943-01-07

Utdelning av tobakskort och tilläggskort för tvättmedel för barn födda 1937 och senare ägde rum på Forsså skola mellan kl 2 och 4.


 

1943-04-20

5000 kr i vinst på penninglott försåld hos Forsbergs Foto


 

1943-06-12

Cykel- och sportaffär i handlare Lindqvists f d affärslokaler


 

1943-07-15

Man har funnit ett linstrå som är 121 cm på Forsså Bruks ägor

 

1943-08-30

På grund av de svaga konstruktionerna av broarna över statens järnvägares huvudspår och bispår vid Näsviken på vägen Veda – Näsviken – Hamre – Tomta nedsattes tillåtet hjultryck till 1,5 ton


 

1943-11-13

Andelstvättstugan invigdes. Pris 32 öre per kilo tvätt.


 

1944-03-13

Kommunalkamreren Evald Magnusson i Näsviken hade efter anhållan därom befriats från uppdraget som ledamot i landstinget.


 

1944

Dellarna reglerades och ny regleringsdamm för 175 000 kr blev klar på våren.

Flottleden från Dellen via Tuttjärnen till Ingan togs ur bruk och flottningen flyttades till Tamms kanal. Den nya flottleden sparade arbetskraft och förkortade flottningssträckan från södra Dellen ner till Hamre ström.


 

1944 omkring,

Startades Näsvikens Barnpensionat på Anneberg av Anna Pettersson


 

1944-04-15

Forsa fiskevårdsförening ansökte hos lantbruksstyrelsen om anslag med 100 kr för inplantering av fisk i vissa sjöar. Fiskeriinspektören A.O. Sundberg hade undersökt förutsättningarna för insättning av fisk och kommit fram till följande: I Långsjön bör till hösten inplanteras 5000 ensomrigt gösyngel. I Kyrksjön, Storsjön, Ingan, Donsjön och Funstasjön bör man årligen odla gäddyngel. Donsjön och Funstasjön finns goda växtrika stränder som passar för ål och man bör plantera in 700 yngel i vardera sjön. I Sjösjö kan man plantera små laxöringar som fångats i bäckar. Hansebosjön är mycket lämplig för siklöja och inplantering skulle kunna ske till hösten. Kostnaden beräknades totalt uppgå till 350 kr.


 

1944-04-29

I Näsvikens Folkets hus anordnade Näsvikens Bollklubb modern dans med musik av den populära Runes orkester.


 

1944-09-17

Val till riksdagens andra kammare, vallokal Folkets Hus


 

1944-12-01

Alla fastighetsägare ålades att anskaffa material för mörkläggning


 

1944-12-03

Forsså Bruks 75-års jubileum högtidlighölls med medaljutdelning i Forsa kyrka. 85 fick Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedaljer jämte diplom ur landshövding Rickard Sandlers hand. Senare var medaljörerna med maka eller maka, representanter för kommunen m fl inbjudna till en jubileumsbankett på stadshotellet i Hudiksvall. 170 gäster deltog.


 

1945

Musikdirektör Nils Bergström, finmekanikern Nils Falk och dennes son dekoratör Nils-Olov Falk hade startat en fabrik för tillverkning av blockflöjter i Näsviken. Fabriken var den enda i sitt slag i landet och hittills omfattade tillverkningen endast sopranflöjtar men avsikten var att tillverka även, alt-, tenor- och basflöjter. Flöjterna tillverkades av olika träslag såsom, buxbom, svart päronträd och italiensk valnöt. Anledningen till att man startat var att blockflöjten var ett billigt instrument som var lätt att lära sig att spela på, och dessutom var den lämplig att använda i skolundervisningen. Beställningar har inströmmat från ett 20-tal firmor i landet och man har även fått förfrågningar från Danmark. Förutom blockflöjtstillverkningen kommer man att öppna en verkstad för renovering av andra instrument


 

1946

Forsså Bruk hade som flest anställda, 300 personer


 

Forsa kommuns första pensionärshem byggs i Näsviken och invigdes under hösten 1947


 

Näsvikens pensionat fick pilsnerrättigheter


 

1946-04-01

Näsvikens Handelsförening övertog handlare Tenggrens butik i Hålsjö, första föreståndare blev Robert Hamrén


 

1947

Ingvar och Sigvard Blank öppnade bensinstation i Näsviken


 

Installeras dubbla biografmaskiner på Folkets Hus för att undvika paus vid filmbyte


 

1947-01-17

Bildades Näsvikens Gymnastikförening


 

1947-12-17

En kvinna från Hillen blev påkörd av tåget i närheten av järnvägsbron mot Hillen. Olyckan medförde att all gångtrafik över bron förbjöds. Detta blev till stort men för Hillenborna eftersom det var den vägen man använde vid sina besök i samhället. Kort därefter infördes Hillens hållplats för att förenkla för tågresenärer från Hillen.


 

1948

Logen God Vilja byggde en egen dansbana vid Folkets Hus


 

Bröderna Blank uppförde en verkstadsbyggnad vid sin bensinstation


 

1949

Deltog Näsvikens gymnastikdamer i Lingiaden


 

1949-05-01

Näsvikens Mejeriförening gick upp i Hudiksvallsortens Mejeriförening


 

1949-06-04

Forsas första lag vann Näsviken runt. Forsas andra lag med sex bröder Svan kom trea. Mycket lyckade tävlingar med start och mål vid brandstationen.


 


 

1949-06-10

Fredagen den 10 juni invigdes den nya snabbköpsbutiken vid Konsum i Näsviken. Butiken var den första i sitt slag i västra och norra Hälsingland. Den nya snabbköpsbutiken har kostat 40000 kr och har 95 kvadratmeters golvyta. I källaren finns ett lager på 150 kvadratmeter.


 

1949-07-18

Annebergs barnpensionat

Länsstyrelsen tillstyrkte hos Kungl socialstyrelsen en av Anna S Pettersson gjord ansökan om tillstånd att hennes barnpensionat Anneberg i Näsviken skulle godkännas för ett barnantal av högst 19 vintertid och högst 36 sommartid. Länsstyrelsen underströk i sitt yttrande att pensionatet tillgodosåg ett förefintligt behov och vitsordade att detsamma skötes på ett förstklassigt sätt


 

1949-08-06

Eldsvådetillbud vid Forssån. När man tjärade taket på klistersalen råkade en tjärpyts värmas för mycket så att den tog eld och den brinnande tjäran rann ut över taket. På grund av hettan måste arbetarna kvickt lämna taket och brukets brandkår som tillkallades släckte snabbt elden. Skadorna inskränkte sig till att en del av tjärpappen förstördes.


 

1949-09-10

Vid 5-tiden på eftermiddagen upptäckte någon att det låg en tom eka fastbunden vid timmerbommen utanför Övernäs. Tidigare under eftermiddagen hade en person suttit och fiskat i ekan. Man befarade att han fallit i och drunknat. Folk tillkallades och under ledning av fjärdingsman Forss ordnades åtta båtlag som draggade efter den förmodat drunknade. Det var djupt och en massa sjunktimmer på botten som försvårade draggningarna. När man skulle ge upp för dagen på grund av mörkret kom en motorbåt tuffande utifrån Dellen

Det var förfärligt med båtkarlar hördes en röst från motorbåten.

- Vi håller just på att dragga efter dig, sa någon i draggarlaget.

- Det var tokigt det tyckte den eftersökte och förklarade vad som hade hänt.


 

När han satt där och pimplade på eftermiddagen hade en kamrat kommit med motorbåt och föreslagit att han skulle följa med ut på Dellen och lägga långrev. Sagt och gjort, han lämnade sin eka vid timmerbommen och klev över i kamratens båt och följde med honom, utan att han i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig att den tomma båten skulle väcka någon uppmärksamhet.


 

1949-10-03

Vid en olycka utanför Konsum i Näsviken körde råkade Gunnar Larsson från Smedsgården köra på en stubbe med påföljd att han kastades i marken. Larsson skadades i knäet och forslades till Hudiksvalls sjukhus där han fick kvarstanna.


 

1949-10-17

Fabrikör Maffe Halvarsson sköt inom några minuter tre älgar vid Blacksås.


 

1949-10-20

Sjuårige Jan-Erik Wärn cyklade på den nybrutna vägen från Sågbäcken ut på stora landsvägen i Hamre. Olyckligtvis passerade samtidigt en timmerbil från Bjuråker och pojken träffade bilen strax framför bakhjulen. Cykeln kom under bilen och förstördes helt och hållet medan pojken fick hjärnskakning och ett brott på högra lårbenet.


 

1949-11-01

Näsvikens Konsum kommer att bygga personalbostäder, 2 familjelägenheter och 2 lägenheter för ensamstående. Tillståndet är klart och bygget kommer att starta inom kort.


 

1949-11-07

I Näsviken skedde utdelning av nya inköpskort för kaffe, B23 och tilläggskort måndagen den 7 nov kl 9.30 - 15.00


 

1949-11-16

Femtusenkronorsvinst gick till Näsviken. Lottsedeln såld av Forsbergs foto


 

1949-11-19

Näsvikens Jultomteförening beslöt att dela ut 30 par skor, strumpor och sockor till behövande skolbarn. Sakerna hade ett värde av 1200 kr. I december skall hållas en barnfest.


 

1949-11-24

Wasatrafik införde en ny turlista. Nu kunde man åka med buss från Näsviken och komma in till Hudiksvall strax före 9.00 på morgonen och åka hem från Hudiksvall kl 18.40


 

1949-11-26

Från Svenska Idrottsförbundet meddelades att Gregor Iversen omvalts som styrelseledamot i förbundet för en tid av två år.


 

1949-12-12

Rune Swahn öppnade ny manufaktur- och klädesaffär i Näsviken, dessutom kommer han att försälja leksaker och presentartiklar. Affären öppnades i Swahns fastighet som även inrymmer postkontoret.


 

1949-12-15

Förslag lades om tillbyggnad av Stora salen på Folkets Hus med 7 meter.


 

1949-12-16

Kinamissionären Elof Rosén flyttade till Näsviken och blev föreståndare för Forsa Baptistförsamling


 

1950

Conrad Holm blev chef för Dellarnas flottningsförening till 1965


 

Posten flyttade in i Rune Svahns fastighet


 

1950-01-07

Forsså Bruk fick byggnadslov för att reparera och underhålla befintliga personalutrymmen, beräknad kostnad 20 – 25000 kr


 

1950-01-16

På grund av snöovädret måste de tre lantbrevbärarlinjerna i Näsviken anlita hästskjuts, men på grund av att man inte hann ploga blev de trots allt försenade.


 

1950-01-18

Finsk skidtrupp som skulle till Forsa på tävlingar hade räknat med att kunna landa på Ingans is. Flygmyndigheterna rådde dock på grund av snödjupet att man skulle avstå från att landa på Ingan och i stället välja Söderhamn.


 

1950-01-23

Herman Östling översköljdes av svavelsyra och fick svåra skador vid en olycka på Forsså Bruk


 

1950-05-22

Näsvikens Idrotts Klubb (NIK) bildas och klubben fick under året arrendera en åker till fotbollsplan,


 

1950-11-05

Bildas Näsvikens pensionärsförening av PRO, i början var man 24 medlemmar.


 

1951

Beslutade Näsvikens Gymnastikförening att bilda ett damhandbollslag och starta bordtennis för manliga medlemmar


 

Byggdes scenen ut på Folkets Hus och Logen God Vilja fick egen lokal under scenen på Folkets Hus


 

1952

NIK åtog sig massavedshuggning på ett hygge i Inälv för att förstärka klubbkassan


 

Bildade NIK en ungdomssektion


 

Vid hemfärd från matchen mot Jättendal, råkade den buss som Näsvikenspelarna åkte i komma för långt ut mot kanten och välta. Olyckan skedde i Vålstabacken i Hög och ett 15-tal passagerare blev skadade och fick föras till Hudiksvalls lasarett.


 

1952-01-06

NIK vann över Ström-Stocka med 4 – 1 i inledningsmatchen i seriebandyn på Ingan


 

1952-03-18

Sammankallades NIK:s medlemmar till ett extra möte för att ta ställning till en vädjan från Forsa idrottsförening om att sammanföra all idrott – fotbollen undandagen – till Forsa IF. Resultatet blev ett klart besked att allt samgående var otänkbart


 

1952-05-22

Vandringspriset i Näsviken Runt togs för alltid av Forsa. Näsviken kom på fjärde plats.


 

1952-06

Näsvikens fotbollslag och några klubbmedlemmar, totalt ca 40 st for under midsommarhelgen på en utfärd med buss till Härjedalen. Första natten tältade man i Hede. På midsommarafton spelade man mot Hede (0-0), på midsommardagen vann man över Vemdalen med 2-1.


 

1952-09-07

DM i löpning 25000 m. Start vid bollplan i Sågbäcken. Ett elakt rykte gjorde gällande att man tagit tiden med väckarur eftersom man endast hade jämna minuter i prislistan.


 

Vid Forsså Bruk var för tillfället en fjärdedel av arbetsstyrkan dvs ett femtiotal arbetare permitterade, Bolaget har dessutom varslat fackföreningen om att man vill förtidspenisonera ett tiotal man och dessutom avskeda lika många. Anledningen till åtgärderna var att företaget under de senaste åren genomgått en rationalisering. Hittills har man haft permitteringsperioder under de senaste åren vid sliperi och kartongmaskin. Efter första permitteringsperioden har man kört med femdagarsvecka när driften varit i gång. Situationen var extra kännbar eftersom Sv Pappersindustriarbetarförbundet saknade arbetslöshetskassa.


 

1952-11-23

Söndagen den 23 nov var det úrpremiär för Karusellen på Folkets Hus i Näsviken, Entré äldre 1,50 kr och barn 75 öre. Besökarantalet uppgick till 500 personer. Ragnar och Anna Andersson fick i uppdrag att bilda en munspelsorkester på 5 man till nästa karusell. Kalle Macko (57, 7 kilo) och ”Knobben” (110,5 kg) fick i uppdrag att öka resp minska mest i vikt.


 

1953

NIK var den idrottsklubb inom distriktet som hade mest medlemmar


 

NIK engagerade Snoddas till ett uppträdande, tyvärr var Näsvikens Folkets Hus upptaget varför man hyrde Delsbo Folkets Hus men den dag som uppträdandet skulle ske så vräkte snön ner i sådana mängder att folk inte vågade sig ut på vägarna. Arrangemanget gick därför back, säkert den enda arrangör gick back på en Snoddas föreställning.


 

NIK arrangerade DM i femmil. Åke Englund hade lagt en 2,5 milsslinga som gick från Näsviken mot Lekarvallen, Finntjärnsberget, Tannavallen, Hallbo, Rövarklitt och åter mot Näsviken. På grund av det kraftiga snöovädret måste hjälp begäras från F-15 som ställde upp med 15 man som körde upp spåren. Olle Nilsson vann och tog sin andra inteckning i vandringspriset. Det var så kallt att ögonen frös igen på Olle på vissa öppna sträckor.


 

NIK köpte en mindre byggnad av Lars Bydell i Byberg, stugan har tidigare varit slakteri och på senare år har den använts som materialbod. Man drog hela byggnaden med traktor till Åvallen för att där användas som omklädningsrum.


 

Före detta medlemmar i avsomnade Hillens AIK har retat upp sig på hur dåliga man är på spela fotboll i NIK. Man har därför skrapat ihop ett lag av gamla Hillen-stjärnor och utmanat NIK på en match så att man skall kunna lära dem lite fotboll. (NIK vann med 4-3)


 

1953-05-06

Fotbollsplanen ”Åvallen” invigdes med en match mot Delsbo

 

1953-11-20

Karusell Lockfågeln började på Folkets Hus


 

Annons: Karusell ”Lockfågeln” häckar åter i Näsviken och framföres i full frihet from söndag kl 15.00! Programmet tilltalar alla åldrar och samhällsklasser. Tag pennan med och köp biljetterna i förköp i Kiosken eller hos handl Persson i Dalen.


 

1954

Med Forsså Bruks hjälp erhöll NIK en ishockeyplan


 

LG Burchardt blev Forsså Bruks disponent


 

Föreningar i Näsviken protesterade mot de oblyga hyror som man måste betala till Byggnadsföreningen vid hyra av Folkets hus. Folkets Hus motiverade sitt handlingssätt med att föreningen inte bär sig ekonomiskt.


 

Silver-cupen startade, det var en fotbollsturnering som spelades i Näsviken mellan Norrbo, Forsa, Hög och Näsviken. 1958 tog Hög hand om pokalen för alltid


 

1955

Bildade NIK en bordtennissektion som blev kortlivad. Dessutom bildades en ishockeysektion och bandyn lades ner. En rolig episod från bandytiden var när Näsviken spöade Hög med 52 – 0.


 

Arton Näsviken-damer avlade prov för truppmärke i gymnastik


 

1956

Elimkapellet vid Böleströmmen tillbyggdes med källarvåning


 

1956-03

Kurvan vid Forsbergs affär efter Norrbovägen rätades genom att delar av det utskjutande berget sprängdes bort


 

1957

Planerades villaområdet vid Inganlid, 15 nybyggare stod i kö


 

Bjur-Johan tillbringade för tredje året nästan hela vintern i sin koja på Vallaåsen. Vintern har varit hård och i skafferiet har det varit dåligt. I sex veckor har han varit utan mjölk, kaffe har han saknat i en månad. Han var sjuk hela jul- och nyårshelgen. Efter att ha plumsat ner till Veda med snö till midjan blev han erbjuden en plats på ålderdomshemmet i Forsa. Efter en natt på hemmet återvände han till kojan.


 

Prästerna i Forsa protesterade i en insändare i HT mot att NIK anordnade dans på långfredagen


 

1957-04

I slutet av april sände Saronförsamlingen iväg sex ton kläder till flyktingar i Tyskland


 

1957-07-05

Länsstyrelsen fridlyste den cembratall som stod på Skogbergs gård i Hamre och som planterades 1870


 

1957-08-04

Invigdes Forssåtunet


 

1957-12-27

Dan Waern gästade Näsviken och medverkade i ett tretimmarsprogram på Folkets Hus. Han berättade om sitt liv på tävlingsbanorna med bl.a OS-minnen och om sina träningsmetoder


 

1958

Invigdes Forssåtunet med invigningstal av stadionchef Tage Eriksson. Vid invigningen talade även skogsmästare Harry Brattlund som nämnde att det ligger en lång historia bakom tillkomsten av idrottsplanen. På 40-talet erhöll Forsa IF tipsmedel för att bygga en idrottsplats i Näsviksområdet. Under kriget avstannade tanken på idrottsplatsen men inpå 50-talet började tanken spira igen. En tid fanns fyra olika skisser, Hamre, Veda och två i Byberg varav valet slutligen föll på Hamre. Bandtraktorerna började arbeta redan för fem år sedan och nu har slutligen planen färdigställts för en kostnad av 150000 kr. Projektet har finansierats på följande sätt: Bidrag av tipsmedel, 39000 kr, skattemedel, 30000 kr och sedan har Forsså Bruk tillskjutit resten. Harry Brattlund, Gregor Iversen och Lars Gösta Burchardt fick mottaga Riksidrottsförbundets diplom för sina insatser. Otto Lindström hyllades med blommor på grund av sina insatser under bygget. Antalet besökare vid invigningen var 400.


 

Vid poststationen öppnas en taxistation av Sten Hådell, Åke Jonsson och Sven Erik Thillander. Åke Jonsson har i dagarna förvärvat den fastighet i vilken taxistationen inrymts. Fastigheten har tidigare varit gästgiveri och den senaste tiden har den ägts av köpman Rune Svahn.


 

Busschaufför Valfrid Melin pensionerades och körde sin sista tur med arbetare från Näsvikenområdet till linspinneriet i Sörforsa,


 

Bostadsområdet Inganlid färdigställt. Årskostnaden för boendet beräknades till 3351 kr.


 

Forsså skola var i uselt skick, kaminen i ett klassrum gick inte att elda i, roten till det onda låg i en trasig skorsten. På grund av detta har den minsta klassen fått utrymma sitt klassrum och undervisningen förlades till slöjdsalen. Under juluppehållet skulle man försöka reparera den trasiga muren.


 

Stanford Jonsson blev kamrer för Näsvikens jordbrukskassa


 

1958-11-12

NIK:s ungdomsavdelning samlades i slalomstugan i Djupdal.


 

1958-12

Tolv näsvikendamer vann vid senaste dragningen 10000 kr på penninglotteriet


 

1959

Bostadsområdet Inganlid fick ytterligare tre villor


 

Anordnade NIK ett billotteri med en Opel Rekord i första pris, andra pris var en TV och tredje pris en moped.


 

I april var den ombyggda bron över Tamms kanal vid Konsum färdig för invigning efter ca sex månaders arbete.


 

Under hösten och vintern har hållits en sömnadskurs för nio näsviksdamer, Ledare har varit sömnadslärarinnan Birgit Englund.


 

Ulla Hammar från Näsviken blev Hudiksvalls motorkvinna för fjärde gången


 

Centralvärme och oljeeldning installerades i Folkets Hus


 

1959-02-25

Arbetena med den nya länsvägen mellan Näsviken och Fredriksfors har påbörjats på så vis att avverkningarna där vägen skall gå har starts. Man räknade med att 50 personer kommer att anställas för bygget


 

1959-03-30

Karusell Lockfågeln körde sitt finalprogram. Till karuselledningen har inkommit en skriftlig vädjan att inte lägga ner detta program som blivit så omtyckt.


 

1959-04-05

Näsvikens Handelsförening firade 40-årsjubileum


 

1959-04-07

Skolstyrelsen i Forsa godkände förslaget till ny skola i Näsviken


 

1959-05-24

Återinvigdes Dellenbanan efter det att den elektrifieras.


 

1959-10-01

Hudiksvalls Nyheter öppnade lokalredaktion i Näsviken för Forsa-området. Staffan Andersson blev den som skötte bevakningen


 

1959-11-05

Vid 21-tiden på kvällen utbröt eld i andelstvättstugan vid Böleströmmen. Två brandkårer bekämpade elden.


 

1959-11-06

I växthuset hos Märta och Edvin Andersson i Byberg kunde man skörda vindruvor från en 10-årig ranka.


 

1959-11-08

Näsvikarna A Höglund och T Sjöblom vann Linneträffen i Bridge som hölls i Sörforsa


 

1959-12-31

Nyårsaftonens Lockfågel lockade 500 besökare till Folkets hus. Bland artisterna kan nämnas Astrid och Lennart Andersson från Njutånger och Gök-Olle från Delsbo, den senare framförde sin klassiska älgjägarsketch. Vid dragningen av NIK:s billotteri blev fru Tora Andersson i Sörforsa den som vann högsta vinsten dvs en Opel Rekord, andra pris, en TV gick till Lina Åslund från Sörforsa medan tredje pris, en moped, gick till Anna Jansson, Näsviken.


 

1960

NIK firar 10-årsjubilium


 

NIK:s ungdomsavdelning var enligt förbundet Hälsinglands bästa och mest välskötta


 

Omkring 1960 bildades Näsvikens Bridgeklubb


 

Näsvikens Folkets Hus fyllde 40 år och hade genom Forsså Bruks sociala fond beviljats ett bidrag på 25 000 kr.


 

I september kom ”Pygmalion” med bl.a. Åke Söderblom till Folkets Hus


 

NIK:s ungdomsavdelnings fritidsgrupp hade en fotokurs under ledning av Sören Pettersson


 

Sport-60 träff ordnades av NIK med skidåkning 5 km. Äldsta deltagarna var Rudolf Cedergren, 82 år och Karl Smith, 70 år.


 

1960-01-01

Söndagsskolfest hos Saronförsamlingen

Källa: HT 1960-01-02


 

1960-01-09

Polisen har under den senaste tiden vid två tillfällen fått rycka ut till Näsviken för att spränga gäng som spelat poker med höga insatser.


 

Sjuan klassrum vid Forssåskolan har under någon av de senaste nätterna vandaliserats, bänkarna har vänts upp och ner och bläckhornens innehåll har spritts på väggarna. I ett av hörnen har någon av ligisterna gjort sina naturbehov och av lämningarnas storlek kan man konstatera att det inte varit någon späd gosse som varit framme.


 

1960-03-01

Näsvikens Damfrisering, Ingegerd Lindqvist, flyttade in i nya lokaler i droskägare Åke Jonssons fastighet


 

1960-03-13

NIK höll sin stora skidträff för korpåkare. I lagtävlingen segrade Kraftbox, överlägset över Verkstaden, Sammanlagt deltog 35 åkare


 

1960-03-14

Bildades Stiftelsen Forssåtunet/Idrottsplatsen


 

1960-04-24

Rälsbussen mot Delsbo blev vid 19-tiden utsatt för ett sabotage strax väster om Näsviken. Någon hade placerat tre underlagsjärn med en sammanlagd höjd av 5 cm på rälsen för att få rälsbussen att spåra ur. Lyckligtvis skedde inte detta utan den höll sig kvar på spåret. Polisen hade fått upp vissa spår.

1960-04-31

Minst 500 personer samlades runt kanalen för att hälsa våren, f riksdagsman Jonas Eriksson talade och Hamre manskör sjöng ett flertal sånger. Ca 90 fyrverkeripjäser avslutade kvällen.


 

1960-06-08

Vid 12.30 tiden blossade en brand upp i Forsså Bruks lager av returpapper. Fyra brandkårer med sammanlagt 75 man bekämpade elden och sent på kvällen föll fortfarande ett 25-tal man på med släckningen. Papperslagret som innehöll 500 000 ton, bestod av ett 6 meter tjockt lager med balar av cellulosa- och pappersavfall. Tur i oturen var att vinden låg ut över Böleströmmen så byggnaderna var aldrig i riskzonen. Man beräknar att skador uppgick till 100 000 kr.


 

1960-06-24

Vädrets makter var inte vänligt sinnade mot årets Ofärnefest..Inte ens Lapp-Lisa lyckades trolla fram besökarna


 

1960-06-29

NIK har för 200 kr för rivning inköpt Hedmans torp vid Ingalid. Meningen var i början att huset skulle sättas upp i Vemdalen som en fjällstuga att nyttjas av klubbens medlemmar. Nu har man dock ändrat åsikt och det kommer antagligen att sättas upp någonstans som en klubbstuga i samhället.


 

1960-07-26

I Forsa kyrka gifte sig sjuttonåriga Gittan Johansson från Näsviken med sin kusin flygmekanikern Ray Johnson från Canada. De kommer att bosätta sig i Tyskland men innan året är slut skall de flytta till Canada. Konungen har givit sitt tillstånd till giftemålet


 

1960-08-05

Vid Forsså Bruk exploderade vid 18:30 tiden ett elektriskt motorskåp i pappsalen med sådan kraft, att samtliga fönster blåstes ut. Tre personer som befann sig i närheten, Åke Larsson, Sixten Sellström och Nils Halvorsen fick mindre allvarliga brännskador. I salen fanns ytterligare ca 15 personer varav två kastades mot väggarna utan att skadas. Två branddörrar slog igen med sådan kraft att de sedan måste spettas upp. Den eld som uppstod kunde begränsas av Brukets egen brandkår och Näsvikens brandkår..

 

1960-08-24

Två flickor från Näsviken ( 14 och 10 år) rymde på onsdagskvällen hemifrån. De stal först en moped på Forsså Bruk och åkte sedan i riktning mot Norge. Efter två dagar gick mopeden sönder i Hede och de fann för gott att kontakta polisen. Med på resan hade de en låda med en kanin. Skälet till att de rymde var att de inte ville börja skolan på torsdagen.


 

1960-11-11

Inbrott i Konsumbutiken i Näsviken. Stora entredörren var uppbruten och bytet blev några hundra kronor samt lite matvaror och cigaretteter.


 

1960-11-14

Forsså Bruk ställde i ordning lokaler åt NIK:s ungdomsavdelning i tvättstugans källarvåning. Ungdomsavdelningens 18 månader långa poängtävling vanns av Börje Rundgren och Lars Göran Andersson. Det är inte enbart de idrottsliga framgångarna som räknats i denna tävling utan även ungdomarnas uppträdande i samhället


 

1960-11-29

Näsvikens växelstation lades ner och abonnenterna började koppla sina samtal själva med ”petmojar”. De 400 abonnenterna sorterar hädanefter direkt under Hudiksvalls telestation. Den sista teleföreståndaren var Arvid Jonsson ”Arvid på växeln”. Ca 3 000 samtal har kopplats per dygn den senaste tiden. Största kunden var Forsså Bruk.


 

1960-12-05

Vid kvällens scoutmöte avtackades den populäre scoutledaren Set Rimbe som avflyttar till Enköping.


 

1961

Sista examen i Forsså gamla skola. Läraren Signe Price pensionerades.


 

1961-06-26

Simskolan startade vid Inganbadet med 40 elever, simlärare var stud Astrid Larsson, forsa


 

1961-07

Revs Forsså gamla skola


 

Under byggnationen av Forsså skola förlades nybörjarklassen till förhyrda lokaler i Näsviken, medan andra, tredje och fjärde klassen förlades till Dalens skola och femte, sjätte och sjunde klassen till Hamre skola


 

1961-07-30

Soligt bogäspe på Ofärne, 1000 tält, 3000 bilar och 15000 personer. Som en kuriositet kan nämnas att parkeringsvakterna dirigerade Volksvagen-, Saab- och DKW-bilar till egna parkeringsplatser med lösare marker.


 

1962

Invigdes Forsså nya skola


 

1962-02-28

Näsvikenmakarna Teodor och Ingrid Johansson kolliderade på den glashala vägen vid Björka väster om Hudiksvall. Fru Johansson avled omedelbart.


 

Forsså Bruk byggde ut kartongsalen


 

1963-03

De temporära åldringsbostäderna i Övernäs blev klara


 

1963-03-22

NIK anordnade pimpeltävling på Ingan.


 

1963-10-16

Diskussioner pågick om sammanslagning av NIK och Forsa IF


 

1964

NIK:s verksamhet på Rahms loge startade


 

Näsvikens PRO startar pensionärsgymnastik


 

19-åriga Ulla Flodin från Näsviken blev Hudiksvalls lucia


 

1965

Flottningen på Dellarna upphörde


 

1965-03-14

Pimpeltävling på Ingan, 130 deltagare och vinnaren fick 3000 kr.


 

1965-09-15

Officiell inflyttningdag i de 22 nya lägenheterna i den nya radhusen vid Nybonnsplan i Näsviken,


 

1965-12

Halvarssons livs nya butik i Näsviken blev klar.


 

Posten flyttade in i Halvarssons nya affärsfastighet


 

1966

Pensionerades lantbrevbärare Berthold Widmark efter 27 års tjänst


 

Jim Momodo, landslagsspelare från Gambia spelade med Näsviken under den tid han studerade vid Forsa Folkhögsskola


 

Folkets Hus byggdes ut med ”lilla salen”


 

1966-03-29

Snökaos


 

1966-07-04

Näsvikens nya vattenreningsverk i Övernäs blev klart. Inom en vecka kommer vatten från verket att finnas i kranarna.


 

1967

Påbörjade NIK byggandet av elljusspår


 

Färdigställdes bostadsområdet Mälarhöjden i Näsviken


 

1967-03-03

Forsa kommunalfullmäktige beslöt bygga en reservoarledning från huvudvattenledningen i Byberg till det planerade vattentornet på Bybergsberget


 

1967-06-10

Olle Böhlin skadades och Valter Olsson från Näsviken omkom när den bil de färdades i kolliderade med en mötande bil i Långby


 

1967-11

Vid sammanträde på veterinärstyrelsen offentliggjordes att fisken i vattendragen från Södra Dellen till kusten var otjänlig som människoföda. Orsaken var det kvicksilver som användes i produktionen vid pappersbruket. Gränsvärdet är mer än 1 milligram kvicksilver per kilofisk. Skyltar kommer att sättas upp efter fiskevattnen.


 

1967-11-15

Den nyuppförda vattenreservoaren på Bybergsberget togs i bruk


 

1968-01-12

Invigdes elljusspåret av 125 tappra näsviksbor i 18 graders kyla


 

NIK fick bidrag med 5000 kr från Forsa kommun för att ställa i ordning träningsplan och mopedbana i närheten av Forssåtunet.


 

Scouterna fick blåvingelokal i källaren under Folkets Hus. 11 flickor invigdes samtidigt till blåvingar. Den scoutstuga som finns i Näsviken sedan tidigare har enbart öppen spis och är mest lämplig för pojkaktiviteter.


 

Inbrott i scoutstugan där någon lade beslag på scouternas sparpengar, 150 kr.


 

Under grundgrävning för tillbyggnaden vid Forsså skola hittades resterna efter skollärare E. P. Elfners häst som begravdes på skolområdet år 1913


 

Folkets Hus lilla sal byggdes om till klädloge och serveringslokal tillbyggdes för en sammanlagd kostnad av 50000 kr


 

Forsså Bruks soptipp i Djupdal tog eld, antagligen genom självantändning. Elden kunde släckas inom några timmar.


 

1968-03-21

Erland Holm avled efter halkkollission i Hamre


 

1968-05-29

Ungdomslogen hade avslutning med maskerad på Folkets Hus. Antalet medlemmar har varit 39 st


 

1968-07-27

Simskoleavslutning vid Inganbadet. 77 elever har deltagit och Lars Göran Andersson har varit simlärare


 

1968-09-17

En brandman i Näsviken erkände att det är han som anlagt bränderna i en barackbyggnad i Hansebodarna och en lada i Hamre. Han anhölls och förhördes om ytterligare ett antal ouppklarade bränder i trakten under den senaste tiden. Bl a ett uthus vid Silverkasern, två ladbränder i Kalvhaga och Långby, skogsbrand i Alsjö, ytterligare en lada i Långby och en i Hamre, skogsbrand i Djupdal.


 

1968-11-23

Forsså Bruk firade 100-års jubileum med en personalfest för 400 personer på Höglidens restaurang i Hudiksvall. Alla anställda med fruar och pensionerade trotjänare inbjöds


 

Produktionen av papp var så stor att på ett skift producerar man så mycket papp att man skulle kunna rulla ut en våd längs vägen in till Hudiksvall och åter till Näsviken över Hög.


 

1969-01-01

Näsvikens Handelförening fusionerades med Iggesunds konsumtionsförening


 

1969-03-18

De första hyresgästerna flyttade in i de 22 nya pensionärslägenheterna i Övernäs.


 

1969-05

Köpte Westerviks pappersbruk 90 % av stamaktiekapitalet i Forsså Bruks AB

Källa: Ingegerd Blomberg Arkiv- och föreningsinventering i Forsa/Hög och Källa: HT 1969-05-21


 

1969-06-07

Studiebesök vid Forsså skola av gäster från vår finska vänkommun Nakkila


 

1969-08-12

56 årige verkstadsarbetaren Arne Rask dödades när han kom under en fallande pappersbal vid Forsså Bruk. Rask var skyddsombud och höll på med vattenbegjutning av balarna med returpapper för att minska brandrisken när en 300 kilo tung bal föll ner på honom.


 

1969-09-16

Lars Danielsson uttagen att spela i landslaget mot Ungern den 24 september


 

1969-10-02

Vägen mellan Veda och Medvik blev klar. I och med detta är hela vägen mellan Veda och Hudiksvall helt klar.


 

1970

Damfotbollen startade i Näsviken


 

1970-02-15

Näsvikenrundan kördes för första gången i 17 graders kyla.


 

1970-11-12

Styrelsen vid Folkets Hus bestod av Einar Svahn, Henning Pettersson, Henrik Svedh, Gösta Rask och Sven Olov Rådström


 

1971-12-31

Lantbrevbärare Rickard Krook pensioneras efter 36 års anställning vid posten. Nästan hela tiden har han varit cyklande lantbrevbärare över bl.a Hamre – Tomta – Norrhoga – Hillen, en sträcka på ca 2 mil.


 

1973-11

Nya brandstationen vid Forssån färdig

1974-08

PLM (Plåtmanufaktur AB) köpte Forsså Bruk AB för 58 miljoner

Källa: Ingegerd Blomberg Arkiv- och föreningsinventering i Forsa/Hög


 

1974-09-02

Avtackning på Forsså Bruk av tre trotjänare som slutar med tillsammans 154 tjänsteår. Ragnar Andersson (52 år), Hugo Borg (51 år) och Viktor Kron (51 år). Ragnar berättade att när han började var ha så ung att han inte fick någon arbetsbok och att han arbetade tre dagar i veckan vid Böle Såg och tre dagar gick han och läste för prästen. Han började av misstag eftersom han tänkte gå till sågen och hälsa på några kompisar. Faktorn kom och sa att han inte fick vistas på arbetsplatsen om man inte var anställd där. Men jag söker arbete, sa Ragnar. Kom igen på eftermiddag så får du börja, blev svaret. Han blev sedan kvar på bruket i 52 år. På frågan om vad han tänkte göra nu när han blir ledig svarade Ragnar att han låg 26 år efter på tomten så nog hade han att göra alltid.


 

1974-12-17

Näsvikens pensionärsförening firade Lilla Julafton på Folkets Hus. Sex medlemmar framförde det gamla julspelet ”Lysa i Stjärna”. Medlemmarna Gustaf Fagerström och Karl Olsson mindes hur de för 62 år sedan själva drog från gård till gård och framförde spelet.

1975

Firade NIK 25-årsjubileum med fest för 350 deltagare på Folkets Hus. Vid ett arrangemang på Tunet mötte 1950-talets fotbollsgrabbar Näsvikens damlag. I pausen förekom stafettlöpning med Gunder Hägg som ”master”. Enligt Gunder själv var det första gången han beträdde en löparbana sedan han slutade 1945.


 

1975-02-07

Forsså Bruk var den ende förbrukaren av returpapper i Norrland och varje dygn använde man 130 ton. Dagspriset var 10 öre per kilo för inlämnat papper. Bruket täckte 95 % av sitt råvarubehov genom returpapper. Kartongmaskinen hade gjorts effektivare och man hade därigenom kunnat öka produktionen 5-6 %.


 

1976

Inköptes en kascheringsmaskin till Forsså Bruk (den andra maskinen i världen) maskinen kunde klistra ihop kartong till tjockare skivor för tillverkning av papphylsor


 

NIK:s bingokvällar började


 

1977

Forsså Bruk hade 275 anställda och detta år kom besked att 25 skulle få sluta


 

1977-03-22

Två pojkar i fjortonårsåldern försvann under skidåkning i trakterna kring Ofärne. Pojkarna var från Stockholmstrakten och var inte vana vid att vistas i skog och mark. Under dagen var det varmgrader och pojkarna var dåligt klädda för utevistelse. De for ut vid middagstiden och när de inte kom tillbaka larmades polisen vid 19.30-tiden. Temperaturen hade då sjunkit avsevärt och var då minus 10 – 11 grader. Flera polispatruller och några man med snöskotrar deltog i sökandet. Ett par poliser lyckades få upp ett spår i mörkret som de kunde följa fram till Sjösjö där de fann dem sovande i en stuga. De var då mycket utkylda och transporterades till sjukhuset för observation.


 

1979-10-28

Elimkapellet vid Böleströmmen invigdes efter reparation


 

1980

Rationaliserades driften vid Forsså Bruk och 57 man fick gå


 

NIK spelara för första gången i div 4. (Drömmen blev sann efter 30 år)


 

Tord Näsholm, Näsviken och Sture Blombergsson, Gnarp konstruerade den hydrauldrivan vedmaskinen Giljo som klippte av och klöv veden i ett moment


 

1980-02-16

Forsså Bruk gick med en miljon kronor i förlust varje månad. För de tre senaste åren var förlusten 35 miljoner kronor. Moderbolaget PLM har i en egen utredning beräknat att 90 anställda måste sluta.. Platschefen Henry Åkerlund sade att detta var den enda utvägen just nu. Kvaliteten på våra produkter måste även bli bättre. Samtidigt måste vi söka en ny marknad så vi kan få bättre betalt för våra produkter.


 

1981

Såldes kascheringsmaskin och hylsfabrik till Andersfors i Medelpad


 

Planerades att Näsvikens centrum skulle byggas om detta år.


 

1981-04-30

Sista skiftet på Hylsfabriken vid Forsså-Kraftbox


 

1982

1982 – 1983 byggdes 40 bostadslägenheter och 20 servicelägenheter och dagcentral med adress Tamms kanalväg i Näsviken


 

Nya träningsplanen vid Forssåtunet togs i bruk


 

Överläts Tvättstugeföreningens byggnad med inventarier till Hudiksvalls kommun

Ny vd vid Forsså Bruk blev Lars-Christer Wilton


 

1982-02-08

Forsså Herrgård var till salu


 

1982-06-23

Kom beskedet att verksamheten vid Forssån skulle avvecklas om ett år. Maskinerna hade försålts till Småland. Ca 220 arbetade vid bruket


 

1982-06-24

Tre vita flaggor med svarta kors och texten ”Sörjd och saknad” och ”Vila i frid” hade hissats på Forsså bruks flaggstänger under natten. De togs snabbt ned av fabriksledningen.


 

1982-08-14

Demonstationståg mot nedläggningen i Näsviken från brandstationen till Folkets Hus


 

1982-10-14

Näsvikens nya elljussrår invigdes. Ett hundratal människor tog en promenad på spåret i regn och rusk.


 

1983-02-13

Sjuttioårsjubileum med festlighet på Folkets hus med anledning av arbetarkommunens bildande i Näsviken


 

1983-06-22

Avd 83 Forssån av Sv Pappersindustriarbetarförbundet hade sitt sista medlemsmöte


 

1983-06-29

Ingvar Mattsson och Hassela sportcenter köpte Forsså Bruk för den symboliska summan av 1 kr


 

1983-07-01

Driften vid Forsså Bruk lades ner.


 

1983-07-09

Veteranmatch mellan Näsvikens och Norrbos slocknade stjärnor.

Sven Rundgren bjöd på smäktande munspelstoner före matchen. Lill-Kalle Olsson förrättade avsparken genom att sparka PLM-kronan i en burk all världens väg. Resultatet blev 4 – 4.


 

1983-07-10

Näsvikens Klassikern gick för första gången (cykel runt södra Dellen, 7 mil och därefter löpning 2 mil). 115 deltagare prövade orken i sommarhettan, snabbast var Esko Ilonen från Bjuråker.


 

1983-09-31

Arvid Lindbergs sista arbetsdag innan han pensioneras som lantbrevbärare i Näsviken


 

1984

Försåldes stationshuset på auktion


 

1984-04-05

Regeringen beviljade lokaliseringsstöd med 2 miljoner i direkt stöd och 8,6 miljoner i lån till Cellboard som skulle etablera sig i Forsså Bruks lokaler i Näsviken.


 

1984-04-06

Cellboard meddelade att de hade för avsikt att starta redan till vintern och att de beräknade att anställa 40 personer


 

1984-06-

Arbetsdomstolen dömde PLM att utge 900 000 kr i skadestånd för brott mot MBL i samband med nedlägggningen av Forsså Bruk. Skadeståndet tillföll de drabbade fackförbunden.


 

1984-10-04

Regeringen beslutade om nedläggning av persontrafiken på Dellenbanan


 

1984-12-03

Startade Näsvikenprojektet vilket gick ut på att människorna skulle engagera sig i sin situation. Den 13 juli 1984 ansökte kommunen hos socialdepartementet om pengar för Näsvikenprojektet. Ansökan var 12 sidor lång och beskrev historien om Näsviken och den problematik som Näsviken kunde drabbas av i det då svåra läge som byn befann sig i. Man kallade det den negativa spiralen. Om arbetsmarknaden ytterligare försämras eller inte stabiliseras kommer människorna tvingas pendla eller, i värsta fall, behöva lämna kommunen. Om människor flyttas försämras kundunderlaget för affärer, banken, posten mm. Servicen blir försämrad och spiralen uppstår, I skrivelsen beskriver man också ganska abstrakt vad man vill göra i Näsviken. Bland annat ville man starta samverkningsprojekt mellan olika generationer. Man ville ha lokala aktiviteter för att nyskapa arbeten, rusta upp äldre människors bostäder i samråd med de boende, och förbättra kollektiva transporter. För detta sökte man 380000 kr och kommunen uppgav att man själv tänkte avsätta 244000 kr. Socialdepartementet prutade 80000 kr och kommunen fick nöja sig med 300000 kr. I början av oktober kom pengarna och Kristina Engström tillsattes som projektledare. Till mötet kom 240 personer


 

1985

Bildades Näsvikens Konst och Hantverk, av konstnärer och konsthantverkare som deltog i sommarutställningen hos Arwe Lindström


 

1985- 01-13

Lades den reguljära järnvägstrafiken Hudiksvall – Ljusdal ner


 

1985-06-01

Försenad invigning av de nya omklädningsrummen vid Forssåtunets IP


 

1985-06-10

Cellboardfabriken på Forsså området invigdes och visades för pressen och landshövdingen. Fn sysselsatte man 27 man


 

1985-09-19

Silverkasern att rustades efter det att den övertagits av AB Affari


 

1985-10-16

NIK:s Tomas Brolin uttogs till pojklandslaget för kvalspel i UEFA-cupen för pojkar.


 

1985-11

Vällingklockan från Forsså Bruk uppsattes på Rosenborg. Vid Forsså Bruks nedläggning överlämnades den till Forsa Hembygdsförening där man emellertid ansåg att den skulle sitta någonstans i Näsviken. Klockan är 160 år gammal och har gjutits i Hudiksvall.


 

1986-06-01

Den nya motionsflugan Going drog 185 deltagare i Näsviken. Äldste deltagare var Elof Udén (81)


 

Tomas Brolin åkte till England för att delta i juniorlandskamp


 

1987

Näsvikens-Klassikern femårs-jubilerade med resa till Florida som första pris


 

Idrottshallen i Näsviken blev färdig


 

Tomas Brolin spelade med GIF Sundsvall


 

1987-12

Forsasändaren på Storberget byggdes om och blev 16 gånger kraftigare än förut.


 

1988

Bildades officiellt Musikföreningen Tamm Tamm. Avsikten var att ordna meningsfull sysselsättning för ungdomar. Eldsjäl var musikläraren Roger Franck. Föreningen startades med anledning av ett möte inom Hem- och skola föreningen.


 

Såldes Lutherska bönhuset i Sågbäcken till privatperson


 

1989-11-07

Invigdes NIK:s skidstadion vid Inganlid i regn


 

1990-05-30

NIK:s styrelse beslöt att bygga en fotbollsplan med namnet Brolinvallen för de pengar som klubben erhållit vid Tomas Brolins övergång till Sundsvall och senare till Norrköping.


 

1990-07-24

Förstärkt NIK – Svenska mästarna Norrköpings IF (1-6) på Tunet, 4000 åskådare och TV-sporten


 

1990-09-26

Näsvikens P-14 lag spelade förmatch till landskampen mellan Sverige och Bulgarien. Näsviken mötte Ödeshögs P-14 lag på Råsunda.


 

1991-08-13

Parma – Norrköping på Forssåtunet 2-0, (1-0), 8522 åskådare


 

Den 48 m höga skorstenen på Forsså Bruk sprängdes med en fem kilos dynamitladdning av Ulf Widlund och Åke Frank


 

1992-02

Bildas föreningen NU-kraft. Syftet var att skapa meningsfull sysselsättning för ungdomar och att nyttja serviceanläggningarna vid Ofärne. Lars-Göra Bergström var arbetsledare och initiativtagare.


 

1993-06-30

Slutade Föreningsbanken med sin verksamhet i Näsviken

 

1995

Brolinvallen inviges


 

1997

Grusplanen vid Tunet togs i bruk


 

Brandkåren i Näsviken lades ner


 

1998

NIK;s nya kansli vid Tunet klart


 

2004

Elimkapellet vid Böleströmmen försåldes till privatperson


 

3-G mast byggdes i Hamre


 

2004-09-30

Stängdes Konsum i Näsviken


 

2005-12-31

UNO-X macken stängdes i Näsviken


 


 

Källor:


 

Wettersten: Forsa och Högs ålder och värde

Falck: Bruket mellan broarna och vattnet

Lindh:Forsaboken

Olof Högman: Hudiksvalls trävarubolags historia

Iggesund 300 år

Bok om företag i Norrland

Svenska Stadsmonografier. Gävle – Sandviken – Söderhamn - Bollnäs – Hudiksvall.

Birger Lundberg: Sågverk och människor

Jan Lundell: Några kruk- och kakelugnsmakare i Hälsingland …

Albin Gunsth: Båttrafiken på Dellarna

Ingegerd Blomberg: Arkiv- och föreningsinventering i Forsa/Hög

Dellenbanan jubileumsskrift från Dellenbanans vänner 1988

Hälsinglands Norra Distriktsloges Minnesskrift vid 50-års jubiléet 1934.

Historik upprättad vid Folkets Hus 50-årsjubileum

Anteckningar från Hamre Boll Klubb

Hudiksvalls-Posten

Hudiksvalls Tidning

Hälsinge-Kuriren

Sundsvalls Tidningen

Ursprunget.

Julhälsning till Forsa och Högs församlingar

1542-års skattelängd

Allmänna kungörelser

Församlingsboken för Forsa Församling

Handlingar från laga skiftet

Karta över Hillen

Karta fastställd 1868

Karta över inägodelningen 1790

Edvin Medevik

Åke Larsson