Inledning ] Skatteboken för Hälsingland år 1542 ] Pelle Post ] Trossboden ] Soldat ] Amerikabrev ] Nöjen ] Bota folk ] Linodling ] På gårdsbesök ] så att den snabba utvecklingen haft menliga följder ] somrar på 1930-talet ] Gruvan ] [ Tidningsnotiser och annonser ]

 

Tidningsnotiser och annonser

ur Hudiksvalls-Posten 1883-1926

 

11/4 1883    Såsom vi nämnt har det lyckats länsman Pilman att gripa Alle Sjödin. Sedan hr. Pilman under ett par dagar uppehållit sig i Utnäs, Forsa, för att söka utforska var Sjödin möjligen uppehöll sig men ej lyckats få någon spaning på honom lät han på gränsen mellan Delsbo och Forsa i Ofärne, Alsjö och Mikje utsätta poster emedan det var känt att han un-der vinterns lopp ofta passerat dessa ställen. Derpå reste hr Pilman runt genom Norrbo till Svala by i Delsbo för att skaffa biträde. På tis-dags morgon for han till Hammarsvall till sol-daten P Söder för att företaga visitation men ej heller där fanns något spår. Under det Pilman med biträden sedan vilade ut i en grannstuga såg han Söders syster springa på en genväg ö-ver skogen åt Svedja by till. Genast skyndar P till för att hinna före henne dit. På vägen an-skaffas 7 man till hjälp. Dessa voro dock till en början föga böjda att biträda ty, svarade de, I så fall äro vi husvilla innan kvällen. De med-följde dock slutligen och efter att hava delat sig på olika vägar framkommo de till soldaten Sö-der i Svedja varest husvisitation företogs Här-under försöktes samma list som då man under en annans ledning vid jultiden sökte taga Sjö-din. En person rusar nämligen plötsligt ut ur stugan och springer bort åt skogen under det han i sina rörelser söker efterhärma Sjödin. Listen misslyckas dock. Efter något sökande fanns Sjödin liggande under halmen i en lada. Utan något nämvärt motstånd blev Alle tagen och fördes iväg till cellfängelset dit han under hr. Pilmans överinseende i dag på förmiddagen anlände.

Hr. Pilman förtjänar det största beröm som sålunda genom rådighet och uthållighet lyckats fånga denne av hela trakten så länge fruktade personlighet.

 

15/3 1893        Handlanden Alle Sjödin dömdes den 20/10 1892 av K.Mt att för delaktighet i förfalskning av riksbankens 1000-krsedel med mera undergå straffarbete i 4 år 8 dagar och till 4 års vanfrejd. K.Mt har den 11 dennes av nåd tillåtit Sjödin att avtjäna hela det honom ådöm-da straffarbetet i enrum med tillgodonjutande av stadgat avdrag å strafftiden.

 

Eldsvåda. Alle Sjödins gård i Hamre, For-sa, nedbrann i morse mellan klockan 4 och 5 onsdagen den 15 mars 1893.

 

29/4 1893        Den bekante sedelförfalskaren E.O. Mellander som för närvarande på Lång-holmen avtjänar straff för sina förfalskningar av Sundsvalls Enskilda Banks sedlar har nu slagit sig på falskmynteri inom själva fängel-set, 13 st enkronor.

 

29/6 1907        Lund-Jonke död. Efter en tids sjukdom avled i går f m vid halv-12-tiden hem-mansägaren Jonas Lund i Lumnäs, Forsa. Han var en stor berömdhet i sitt slag. Lund-Jonke, eller Forsa-doktorn som den avlidne gemenli-gen kallades, otvivelaktigt en av de mer be-römda av dessa underdoktorer, naturläkare el-ler kvacksalvare hur man nu vill kalla dem som på senaste tiden förekommit i vårt land eller åt-minstone Norrland. Hans rykte hade gått så vi-da att patienter kommo till honom från alla de-lar av vårt land och t o m om vi ej missminna oss från Finland och Norge. Som man vet var det Lund-Jonke som läste sjukdomens art i brännvinsglaset och därefter gav sina ordina-tioner. Trots allt var det hans anseende som undergörare så starkt att det mycket ofta hänt att då vid stöld den bestulne låtit kungöra att han skulle fara till Lund-Jonke och be honom utpeka tjuven om ej tjuvgodset återställdes, så har detta mycket riktigt någon påföljande natt ställts tillbaka på sin plats.

 

Till salu

Hemmanet Hedsta No s 3 om 5 öres 12 2/3 penningland, 12 km från Hudiksvall o cirka ½ km från Forsa järnvägsstation, med inbärgad höskörd samt växande gröda är till salu på be-kväma betalningsvillkor med tillträdesrätt ge-nast. Väl bebyggt. Åbyggnadernas samman-lagda brandförsäkringsvärde 14.000 kr lågt värde. Jorden i god hävd. Närmare besked meddelar Bankdirektör Frans Eden, Hudiks-vall, med vilken köpeavtal kan träffas.

 

Torrläggningsföretag i Forsa. Lantbruksingenjör Göran Smidt har förordnats att förrätta syn för torrläggning av vattenska-dad mark i Rumsta by, Forsa socken.

 

3/8 1907         Självbindare

Derings ideal, ovanligt lättgående, säljes omonterad för utländsk firmas räkning för 590 kr. Artur Lignells järnhandel, Ljusdal.

 

17/3 1908        En häst på banan var den upp-täckt som lokomotivpersonalen på till Hudiks-vall nedgående snälltåget i torsdags gjorde då tåget kommit fram från en kurva strax nedan-för Medskogs banvaktsstuga. Hästen som var förspänd en tom timmerkälke och skrämdes av tåget att springa framåt linjen var endast ett kort stycke framför tåget så att det ej lyckades stanna i tid. Men då tåget körde på timmerkäl-ken föll hästen utåt banvallen så att han kom ifrån äventyret med några dock rätt ordentliga kontusioner i huvudet och vänstra bakbenet. Hästen som tillhör en hemmansägare i Rumsta, Forsa, hade av det ankommande tåget blivit skrämd och sprungit in på banan från en bas-väg där den för ögonblicket stått utan tillsyn.

Egendomligt nog hade samma tåg på lin-jen Hybo-Långbacka även fått framför sig 3 ung löshästar som på ett eller annat sätt kom-mit in på banan men togos och avfördes från banan av två banvakter utan att tåget behövde stoppas.

 

I anseende till ålderdom försäljes mitt i full gång varande Garveri med därtill hörande omkring 5 tunnland odlad jord i god bärkraft på evärdlig tid. Spekulanter vände sig till äga-ren J M Lindgren, Forsa.

 

21/4 1908  Fotogenlokomobilar och tröskverk

                 dubbelskakande bossåll    

                 2 års garanti.

                 Infordra kataloger och prisuppgifter.

                 Hugo Asplund & Co       Stockholm

                 Ombud för Norrland And. Elfving, 

                Gränsfors

 

18/7 1908        Norra Hälsinglands folkhögsko-leförening konstituerades i går i syfte att grun-da och understödja en folkhögskola i norra Hälsingland. Det konstituerande sammanträdet som räknade 12 deltagare hölls i Lutherska bönhuset i Hudiksvall under ordförandeskap av kyrkoherde Svärd i Forsa. I egenskap av ord-förande i den kommitté som tillsattes vid förra mötet för sakens förarbetande inledde Svärd med en redogörelse för kommitténs arbete. Det framgick därav att på de listor som kommittén utsänt och som hittills inkommit voro tecknade medlemsavgifter till ett belopp av 1436 kr från enskilda samt därtill från Forsa kommun 300 kr att gälla under 5 år, sålunda tillsammans 1736 kr. Dessutom funnos teckningar från en-skilda i en kommun vilka teckningar emellertid ej kunnat för närvarande medräknas allden-stund vid dem voro fästade villkoret om sko-lans förläggande till kommunen i fråga.

Till styrelse valdes kyrkoherde Svärd, Forsa, Folkskoleinspektör Westberg, Hudiks-vall, bankförman J Söderlund, Bergsjö, fabri-kör E G Wengelin, Bjuråker och landstings-man Claesson, Idenor, samt handlanden H Backlund, Hassela, kommunalnämndsord-förande P Silén, Hälsingtuna, och handlanden P Brodén, Delsbo som suppleanter. Revisorer blevo kyrkvärden Jonas Andersson, Hedsta, och riksdagsmannen Johan Johansson i Käl-kebo, med direktör Seger i Hälsingtuna som suppleant. Vidare antogs stadgar för den bli-vande folkhögskolan.

Styrelsen beslöt att hos kommunalstäm-morna i Bergsjö, Hälsingtuna, Forsa och Dels-bo göra hemställan huruvida inom dessa för-samlingar finnes lämplig plats för den blivande skolan, lärare och lärjungar, samt vilka bidrag resp församling ity fall är villig att lämna. Sko-lan kommer nämligen enligt föreningens beslut att träda i verksamhet på nyåret 1909.

 

27/10 1908      Årets andra kyrkostämma. Stat för kyrka 3500 kr. Kyrkans brandförsäkring 100 000 kr. Skolans stat 26254 kr. Två flygel-byggnader vid prästgården för 2000 kr, tvätt-och bagarstuga, vedbod och vagnslider.

Till byggnadskommitté utsågs kyrkvär-darna Jonas Andersson i Hedsta och Anders Jonsson i Frägsta och f. kyrkvärden Olov An-dersson i Rumsta.

Norra Hälsinglands Folkhögskola börjar sin första lärokurs den 8 jan 1909 i Hedsta nya skolhus. Folkhögskolan vill väcka håg för och i större omfattning än som kunnat ske i folksko-lan meddela sina lärjungar sådana kunskaper som avse allmän medborgerlig bildning och så-dana praktiska färdigheter som kunna bliva dem till gagn i deras framtida verksamhet utan att draga dem ifrån deras vanliga levnadsför-hållanden.

Läroämnen: Religion, modersmål, historia, naturkunskap, teckning och konstruktionsrit-ning, avvägning och fältmätning, kommunal- och statskunskap, bokföring, sång och gymna-stik. Lärotid 8 jan – 8 juni. Kursen blir tills vi-dare ettårig. För vinnande av inträde i skolan skall sökande styrka att han fyllt 16 år, att han äger god frejd samt ej är behäftad med smitto-sam sjukdom. Ingen inträdesprövning fordras. Kostnad 20 kr, läroböcker 15 kr. Logi i närlig-gande gårdar. Anmälan till styrelsens v ordf G Svärd senast 10 dec 1908. Israel Jonzon, Upp-sala.

 

29/3 1909

Mjölkmaskinen Lacktor

Mjölkar medels handkraft 1-5 kor på en gång

Enastående renmjölkning

Ingen motordrift erforderlig

Kan inställas för alla spenstorlekar

Mjölkningsmaskin AB Lacktor, Vasagatan 1, Stockholm

 

Gåva till Forsa församling:

Förre kyrkvärden Olof Olsson i Åkre har i en-lighet med Olof Olssons i livstiden uttalade ön-skan som gåva till Forsa församling överläm-nat en likvagn.

 

23/4 1910        Brevkort från Forsa

Inom vår församling äga vi ock hus för Norra Hälsinglands Folkhögskola. Det är ett ståtligt hus värt att se och betrakta. Onekligen är det en heder för kommunen som byggt ett dyligt för att de unga må ega ett hem där bildning och kunskap meddelas. Men är huset värt upp-märksamhet så är undervisning o lektioner det i lika grad. Det vore att önska att ortens befolk-ning ville besöka folkhögskolan för att på ort och ställe se och höra vad där förehaves. Emel-lertid erbjuder sig ett lockande tillfälle att be-söka folkhögskolan i Forsa lördagen den 30 april 1910. Då skall nämligen det nya skolhu-set invigas. För att göra besöket så fruktbäran-de som möjligt hålles sagda dag lektioner från kl ½ 10 förmiddag till vilka allmänheten inbju-des. Kl ½ 1 sker invigningen som förrättas av landshövding Ström. Herr Landshövdingen har ända från början av Norra Hälsinglands Folk-högskola visat den varmaste sympati. På e m kl 6 samma dag giva folkhögskolans lärare och elever konsert i Forsa kyrka. Biljetterna kosta 50 öre för de äldre och 25 öre för barn. Inkom-sterna tillfaller Ceciliafonden, en sjuksköter-skefond som håller på att bildas inom försam-lingen.

 

28/4 1910        Sjöfarten å den täcka Kyrksjön i Forsa hvilken i det närmaste är isfri, öppnades den 26 dennes av Holma Hälsinglands linspin-neris motorbåt, något som är ovanligt för års-tiden.

 

Telefonnätet i Forsa kommer med all säkerhet att inom den närmaste tiden bliva betydligt utvecklat i det folkskolestyrelsen vid sitt i sön-dags hållna sammanträde beslöt uppdraga åt rektor I Jonzon att fullfölja och avsluta de av honom inledda underhandlingarna med tele-grafverket om upprättandet av en telefon-växelstation i Bäck. Denna fråga har nu avan-cerat å långt att linjedirektören föreslagit växelns upprättande på i huvudsak följande villkor. Telegrafverket bygger hela förbindel-seledningen och underhåller densamma samt erforderliga apparater. Abonnenterna bekosta själva sina privatledningar men ha samma fri-talsrättigheter som abonnenterna i Hudiksvall och få dessutom mottaga samtal från central-stationen där under alla de tider då den hålles öppen. Genom dessa avtal undkomma abon-nenterna den vanliga mycket respekterade av-giften av 5 öre för varje samtal och erlägga i stället 10 kr utöver den vanliga avgiften. Vid sammanträdet beslöts lösa folkhögskolans vat-tenfråga med anläggande av en brunn från vil-ken ledningar framledes skulle kunna indragas såväl i skolkök som bryggstuga.

/Tillägg från 23/6 1918/

Telefonstationen i Forsa har från den 1 juli nått fram till ett nytt och betydelsefullt skede i sin utveckling. År 1911 anordnades på rektor I Jonzons initiativ å folkhögskolan i Forsa en privat växel med abonnentantal som i början inte nådde 10-talet. År 1915 hade antalet ökat så att Telegrafverket fann med sin fördel före-nat att övertaga växeln. Då bestods endast en ledning till Hudiksvall. Växeln som förut kallts Folkhögskolan 400 Hudiksvall heter från 1915 Forsa. Den gamla Forsastationen i Hamre kal-lades Näsviken, en namnförändring som var synnerligen betydelsefull med hänsyn till för-delen att erhålla samma järnvägs-, post- och telegramadress. Under de gångna åren har tele-fonväsendets uppsving i Forsa varit helt enkelt storartat. Näsvikens abonnentental ökade från 50 till 78 och Forsa från intet till 60. Då rektor Jonzon nu frånträder föreståndarskapet för te-lefonstationen kan han glädjas åt en rask ut-veckling av det arbete han 1909 påbörjade och under de gångna åren utan någon ekonomisk fördel handhaft och torde vetskapen om att en stor del av Forsa socken därigenom erhållit möjlighet till telefonkommunikation för honom utgöra ersättning nog för det intresse och möda han nedlagt för lösningen av ortens telefon-fråga.

Ombyggnadsarbetet vid Forsaväxeln har pågått sedan slutet av februari. Stationen disponerar nu tre egna ledningar till Hudiksvall och 2 till Näsviken. Frikrets är nu anordnad. Telegraf-verket har hyrt den gamla lokalen i folkhög-skolans flygelbyggnad för en tid av 10 år och telefonstationen förestås nu av fröken Tilda Gustavsson från Hamre, Forsa, alltså en gam-mal bekant för abonnenterna inom socknen.

På förslag av länsman K Lindström beslöt stämman uttala sig för ett lokaltåg för under-lättande av förbindelse med nämnda ort det sedvanliga 11-tåget i år sannolikt kommer att indragas på grund av nedlagd drift vid ångså-gen. Påpekades önskvärdheten av ett lokaltåg i dettas ställe för att få persontrafiken i tillbörlig grad tillgodosedd.

 

En hemsk tilldragelse ägde rum natten till sön-dagen i Forsa. Vid dansbanan i Frägsta hade som vanligt på lördagskvällen samlats en mängd ungdomar. Några halvrusiga slynglar roade sig därvid bland annat med den för dem synnerligen kära och ofta använda metoden att meddelst affyrande av revolverskott ådagaläg-ga sin karlaktighet. En av svenska nektarn be-tydligt ankommen bonddräng, Hans Dalberg, i tjänst hos hemmansägaren A Backman I Trog-sta, smittades tydligen av lusten att skjuta och under det han mumlade något om att han väl skulle svara på skotten slet han upp en revolver ur bakfickan och tryckte av och tydligen var det den kulan som i förtid släckte en ung flic-kas liv. På dansbanan helt nära befunna sig fle-ra personer av båda könen och vid knallen stör-tade tjänsteflickan Ester Svedberg ögonblick-ligen till dansbanans golv. Kulan hade trängt in i huvudet strax bakom örat och döden följde nästan omedelbart. Vid den uppståndelse som inträffade tog ovannämnde Hans Dalberg till flykten och skamligt nog nästan alla de övriga ungdomarna. Den enda som visade rådighet och besinning var bondesonen Lars Persson från Rumsta, som ombesörjde att den dödade unga kvinnan inbars i närmaste gård och att bud sändes till länsman K Lindström, vilken vid 4-tiden på morgonen anlände till platsen. Efterspaningarna efter Hans Dalberg togo ge-nast sin början (Dalberg sov i Tomtaladan ef-teråt, säger von Walter) och på söndagsefter-middagen greps den misstänkte förövaren av dådet i Tövsätters by och förpassades till Hu-diksvalls kronohäkte. Ester Svedberg var i tjänst hos hemmansägaren A Hallin i Norr-viksta och endast 18 år gammal. Dalberg är ungefär 25 år och har tidigare gjort sig känd för sitt obändiga lynne och begivenhet på slagsmål och starka drycker. Den blivande po-lisrapporten kommer väl att ytterligare sprida ljus över den för hela Forsa sorgliga händelsen. Dalberg är till börden Bjuråkersbo. Till följd av ovanstående går, på samma gång man ej nog djupt kan beklaga det skeda, en berättigad harm genom de i allo hederliga forsabornas redliga sinne, harm över att ett fult namn åter skall bringas över landet. Den bekanta med fetstil tryckta rubriken Helsingeliv kommer nu åter att figurera i Pressen. Derför att några rå-barkade lymlar behaga gå klädda i revolver kommer en hel församling att smutskastas. Och hur många gånger skall man upprepa för dessa brushuvuden: Låt bli och skjut när som hälst och hur som hälst. Kunnen I icke visa eder manlighet på annat sätt så är den inte mycket värd. Att en brist i lagstiftningen för landsorten här föreligger som såväl det hela till stor del kan skrivas på spritens konto.

 

15/5 1912        Länsman Åström nära att bli ihjälslagen vid Tomtaladan. En dalkarl Orsman gömde silver under ladan. En gästgivare från Hamre körde av sig halsen vid denna lada. Många ha sett spöken vid ladan.  v. Walter.

 

20/6 1912        Forsabor.

Fotografier av den beryktade Tomtaladan finnes till salu hos Bernh. Sandin, Forsa,

 

Utslag föll igår vid Örnsköldsviks rådhusrätt i målet mot Alle Sjödin, vilken på grund av sina uppgifter vid polisförhören i Stockholm den 14 och 15 dec 1912 sammanställda med vittnesbe-rättelserna dömdes för bedrägeri i växeltrans-aktioner till 2 års straffarbete och 1 års van-frejd därutöver samt att utom vittneslönerna ersätta målsägaren stadsfogden J E Domeij med kr 5474:10

 

19/2 1914        Forsa andelsmejeri började i måndags sin verksamhet. Mejeriet är beräknat för en dagsproduktion av 2000 l. Hittills är 225 kor tecknade av 35 delägare. Kostnaden för in-rättningen beräknas stanna vid 30 000 kr. Byggnadsentrepenörer har varit byggmästarna A Palm och J Snäll från Forsa. Till förestån-dare är fröken Judith Vallin från Vittinga i Vestmanland utsedd.

 

22/7 1905        Större lantegendom till salu

I anledning av egarens förestående avflyttning från orten säljes egendomen Högs gård om 24 öresland 22 penningland i Högs socken 0,8 km från Hudiksvall. Till egendomen hör 90 tunn-land odlad och fullständigt täckdikad jord samt cirka 650 tunnland skogsmark med skog för husbehov och en del till avsalu.

Vid egendomen finnes mejeri som drives med ångmaskin, vilken tillika dager tröskverk, gröpkvarn, vedklyvare, såg och takspånhyvel. Vattenledning är inledd i mejeri, stall och ladu-gård samt i trädgården. Egendomen kan även säljas i mindre delar. Närmare upplysningar meddelas av Bruksförvaltaren.

O W Hägg, Hudiksvall

 

16/3 1915        Vattenorenande avfall från Forså fabriker

I en till lantbruksstyrelsen ingiven skrivelse har Klas Winberg i Rolfsta m fl, Erik Ersson, fiske- och strandägare vid Dellen, anhållit att de från Forså fabriker, särskilt från träsliperiet, utsläppt avfall i sådana mängder ett vattnet ne-danför fabrikerna förorenas till men för fisket, undersökning måtte verkställas och åtgärder vidtagas till förekommande av vidare olägen-heter. Av den av lantbruksstyrelsen föranstal-tade undersökningen har framgått att från fa-brikerna utsläppes träfiber med avloppsvattnet till en myckenhet av mellan 80 och 125 tons absolut torr trämassa pr år och avlagrar sig i vattendraget nedanför. Angående de anordnin-gar som lämpligen kunna vidtagas till före-kommande av olägenheter framhålles att i fa-brikerna borde en apparat för uppsamling ur vattnet av den bortrinnande fibern, vilket skul-le bringa verkets ägare ekonomisk vinst på samma gång det skulle vara till stort gagn för fisket i vattendraget.

 

13/4 1915        Fosterlandet kallar

Från Forsa avreste i lördags två österrikare, en förman och en arbetare vid linspinneriet, för att ställa sig under fanorna i sitt hemland.

 

Enligt till de anhöriga i Forsa igår anländ underrättelse har blekeriarbetaren vid Holma Hälsinglands linspinneri Alvis Hiller den 19 september stupat i striderna på ryska fronten. Han var österrikare till börden och utkallades i våras till sitt lands försvar. Hiller var 42 år gammal. I tolv år har han varit anställd vid lin-spinneriet. Han efterlämnar hustru och 6 min-deråriga barn, den äldste en 10-årig gosse.

 

25/10              Skolråd och lärarepersonal i Forsa hade i onsdags gemensamt sammanträde. Efter några lektioner vidtog det egentliga sam-manträdet, varvid bl a mönster för tillverkning av diverse beklädnadspersedlar av flickorna i respektive slöjdavdelningar överlämnades till slöjdlärarinnorna, som på kommunens bekost-nad skall låta arbetet komma till utförande på slöjdtid för Röda Korset och Landsstormen. På grund av förslag dels om feriernas huvudsakli-ga förläggande till den kalla årstiden på grund av svåra vägförhållanden och dels om s k sam-lad läsdag vid de skolor där sådan kan anord-nas, tillsattes en kommitté bestående av skol-rådets ordförande, f. riksdagsman Joh Johans-son i Kälkebo, kyrkvärden Jonas Andersson i Hedsta, folkskollärare H Lindh samt lärarin-norna Anna Lindström, Lund och Anna Jons-son, Matnäs, med uppgift att utreda och in-komma med förslag i dessa ärenden.

 

Auktion i Hedsta

Genom öppen och frivillig auktion som för-rättas i sterbhuset efter förre hemmansägaren Jonas Erssons avlidna hustru i Hedsta, Forsa, måndagen den 8 november 1915, med början kl 10 f m, kommer till den högstbjudande att försäljas en del silversaker, varibland en bäga-re, koppar-, messing-, bleck- och järnsaker, lagg och träkärl, möbler och husgerådssaker såsom bord, stolar, sängar och skåp, kvinns-gångs- och linnekläder, 1 häst, 1 tröskverk, 1 fotogenmotor, 1 åktrilla, 5 aktier i Holma Hälsinglands linspinneri. Vid samma tillfälle försäljes Olov Gustav Svenssons avlidna hust-rus kvarlåtenskaper, bestående av husgeråds-saker, kvinnsgångs- och linnekläder m m. Säkre kände inropare lämnas 3 månaders betal-ningsanstånd, övriga betala kontant eller ställa godkänd borgen, Forsa den 31 oktober 1915. Nils Eriksson, Klångsta.

 

16/3 1916        Hästsvans stals

I lördags insatte en lantman sin häst i ett stall härstädes. Då han sedan på dagen skulle uttaga hästen var hästens svans avklippt jäms med svansstången. Taglet uppskattas till 5 kr och hästen anses genom dådet ha förlorat minst 100 kr i saluvärde. Man vet ännu ej vem vålds-verkaren var.

 

24/8 1916        Forsa väghållningsdistrikt höll stämma på tingshuset i Hudiksvall under ord-förandeskap av kyrkvärden Jonas Andersson i Hedsta.

I anledning av hemmansägare Nils Vestberg i Björkmo m fl till K.Bfhde gjorda framställning om undersökning genom sakkunnig person och upprättande av kostnadsförslag för byggande av allmän väg från Iggesunds bruk till militär-vägen i närheten av Lunds by hade K.Bfhde infordrat vägstämmans yttrande. Styrelsen ut-talande var följande. Då ifrågavarande väg-sträcka som vintertid är indelad i allmän väg och trafikeras och underhålles som sådan både inom Forsa och Enångers vägdistrikt och en lång följd av år således haft sitt berättigande såsom allmän väg alla tider på året anser sty-relsen att denna omständighet är ett mycket tungt vägande skäl  för tillstyrkande av under-sökningen, synnerligast som denna undersök-ning jämväl blir en del av den utredning att fö-retaga för att få fram kostnadsbeloppen och de mest trängande behoven.

 

12/9 1916        Forsa skogsägare mot den olov-liga kådtagningen.

Energiska åtgärder för stävjande av ofoget i anledning av kådtagningen i skogarna inom orten hade skogsägare inom Forsa socken kallats till överläggning i sockenstugan i sön-dags eftermiddag. Vid mötet som var talrikt besökt upplystes från olika håll att om också kådtagningen som synes hava förekommit överallt undantagsvis skett med behövlig var-samhet hade den i allmänhet företagits på så-dant sätt att skogen därav tagit skada. I vissa fall hade t o m grov åverkan förekommit. Den förda diskussionen visade tydligt att skogs-ägarna icke skulle ha misstyckt om personer i små omständigheter anhållit om rätt att taga kåda och sedan gjort detta med nödig varsam-het. Däremot yppade sig allmänt missnöje med att fullt arbetsföra individer som borde äga rik-liga arbetstillfällen av annan och nyttigare art utan respekt för äganderätten tillägnat sig kåda på annans skogsmark och t o m gjort sig skyl-diga till hänsynslös skadegörelse. Mötet beslöt enhälligt att genom annons i tidningarna erinra om olovligheten i ifrågavarande tilltag samt genom anordnande av en så effektiv vakthåll-ning som möjligt söka stävja den olovliga kåd-tagningen som också borde lagligen beivras. Vidare beslöts att avlåta skrivelse i ärendet till skogsvårdsstyrelsen samt att rikta en kraftig maning till uppköpare av kåda avfordra varje leverantör bestämd uppgift om dels orten där kådan tagits dels den person som medgivit kå-dans tagande vid äventyr att vederbörande i fö-rekommande fall anses innehava och saluhålla stulet gods.

 

28/11 1916      En trädfällningsmaskin för 2 man, motordriven, som fäller ett träd om 15 tums tjocklek på ½ minut har uppfunnits av en herre i Mariefred.

 

För några för saken intresserade sockenbor hade till kyrkorådet i Forsa inkommit erbju-dande att bekosta ljusbågar och stearinljus till fönstren i kyrkan för instundande jul. Kyrkorå-det hade för sin del beslutat att betyga givarna sin synnerliga tacksamhet men dock avböjt an-budet under uttalande att en grundplåt för an-skaffande av elektrisk armatur till kyrkan vore för socknen tacknämligare.

 

1/1 1917         Forsabor

som önska erhålla utsäde från Hushållnings-sällskapets utsädesnämnd uppmanas härmed att snarast möjligt och senast den 13 jan 1917 till någondera av undertecknade, v kommu-nalstämman utsedde, ingiva sina rekvisitioner jämte förbindelse att efter varans ankomst lik-videra densamma.

Olov Larsson, Flatmo   Ol. Olsson, Veda

E Kullgren, Forsån       Anders Larsson, Hillsta

Olov Persson, Rumsta  Jonas Olsson, Matnäs

 

Forsaskolor

Med anledning av K.folkskoleöverstyrelsens skrivelse angående skydd för ensamboende lä-rarinnor har skolrådet beslutat insättandet av starka riglar och dyrkfria lås hos de lärarinnor som kunna tänkas bli utsatta för faror. Skolrå-det har vidare beslutat att på försök till kyrk-skolan, Lunds och Forså folkskolor inköpa hy-gieniska dricksapparaten Triton, ur vilken skol-barnen kunna dricka utan fara för smitta.

 

28/7 1917   Jägmästaren i norra Hälsinglands revir erhöll för någon tid sedan 37 st tält för vedhuggarnas rökning. Bränslekommissionen har senare meddelat att K.Mt föreskrivit att slitningsersättning för tält skall erläggas med 75 öre för dag och tält. Jägmästaren framhåller nu i skrivelsen till domänstyrelsen att då tälten anlänt då vedhuggningen upphört med anled-ning av slåttern finnes ej användning för dem. Jägmästaren anhåller att styrelsen måtte utreda hur ersättningen skall beräknas och fortast möjligt lämna besked därom så att kostnaderna för avverkningarna ej onödigtvis betungas.

 

               Forsa

För tionde perioden få brödkorten avhämtas på följande tider och ställen: Olov Andersson, Rumsta, söndag 4-6 em, Lars Jonsson, Hedsta, söndag 2-7 em, Stefan Bergman, Bäck, söndag 1-3 em, Hans Nilsson, Västanäng, J A Björk-man, Forsa station, söndag 2-5 em. De som ej på utsatta tider avhämta sina kort på respektive ställen hava sedan att vända sig till nämndens expedition i Lund för att utfå samma. Obser-vera att mittstyckena alltid måste medhavas. Livsmedelsnämnden.

 

               Forsa

Jämlikt FHK av den 19 september 1917 skola hästar utanför jordbruket ransoneras efter sär-skilda bestämmelser grundande sig på körs-lornas tyngre eller lättare art. Innan dylik till-delning kan äga rum skall inventeringsuppgift avlämnas före sista september 1917. Livsmedelsnämnden.

 

27/11 1917      Stor eldsvåda i linspinneriet. Den stora blekeribyggnaden delvis förstörd. Skadorna uppgå till betydande belopp. Bran-dens orsak har nu enligt vad Hudiksvallspo-lisen inhämtat blivit klarlagd. Länsman Lind-ström i Forsa har nämligen konstaterat att el-den som man från början påstod uppstått i en torkugn avsedd för torkning av avfall från våt-spinnerimaskinerna genom självantändning. Huruvida denna i sin tur uppstått genom vårds-löshet ville Länsman Lindström vid vårt samtal med honom ej uttala sig.

 

Wålsta bönsal juldagen 3 em predikan av Carl Trygg, Rumsta. söndag 7 em  Liden juldagen 3 em söndagsskolfest, fredag 7 em Liden.

 

29/1 1918        I Forsa hölls extra kommunal-stämma hvarvid beslöts tillstyrka en av Holma Hälsinglands linspinneri i Forsa gjord fram-ställning om en elektrisk högspänningsledning framdragande till Ölsunds by.

 

7/2 1918         Vedeldningen utsträckes.

För någon tid sedan började man elda med ved å järnvägslinjen Ljusdal-Hudiksvall. Nu har man försökt därmed även å norra stambanan i det å linjen Ljusdal-Bollnäs i lördags uppgåen-de ordinarie godståget 16.56 samt ett nedgåen-de extra godståg 16.33 då första gången drogos av vedeldade lok. Från och med i söndags an-vändes även ved som bränsle å nedgående or-dinarie godståg 16.51.

 

27/6 1918        Hästuppköp

Med svenska regeringens tillstånd kommer på nedan angivna dagar hästuppköp för export att äga rum: Sundsvall 4 juli kl 8 fm, Bollnäs 5 ju-li kl 1.30 em. I betraktande komma Valacker 5-15 år och ston från 7-15 år. Höjd ej under 1,54 m över manken. Dräktiga och premierade samt andra för avel lämpliga ston ävensom ston med föl få ej exporteras. Säjaren är skyldig att tran-sportera hästen från uppköpsplatsen till järn-vägsstationen samt vara behjälplig vid inlast-ning, att avlämna hästen försedd med hållbar grimma med 2 st 2 meter långa grimskaft, att utan ersättning leverera för varje häst som säl-jes i Sundsvall 30 kg hö och för varje häst som säljes i Bollnäs 25 kg hö. Betalning erlägges o-medelbart efter skedd inlastning medels check, Häst kan uppvisas på vilken uppköpsplats som helst oavsett inom vilket län ägaren är boende. För varje såld häst skall av säljaren till Svenska staten erlägga 5 kr vilket belopp inbetalas till Tyska Hästuppfödningskommissionen.

Von Biel.

 

30/7 1918        Skördeuppskattningen i Forsa

Vid sammanträde i söndags beslöt odlings-nämnden att för den blivande skördeuppskatt-ningen med sig adjungera för Dalbofjärdingen hem.äg Lars Nilsson, Flatmo, Jonas Eriksson, Söderäng och Olov Eriksson, Hamre, för Hed-sta fjärding Anders Jonsson i Fräggsta, Olov Andersson i Rumsta, Lars Jonsson i Hedsta och Hans Nilsson i Västanäng, för Vattenbo-fjärdingen Olov Hed i Fränö, Nils Vestberg i Björkmo, Jonas Olsson, Matnäs, och P O Schön, Trogsta, för Nanstafjärdingen P O Schön, Trogsta, Erik Eriksson, Nansta, Anders Larsson, Hillsta, Jon Jonsson, Veda och An-ders Eriksson i Funsta.

 

10/8 1918        Fjärdingsmannen i Hög blev i fredags bestulen på en ko som gick på bete i skogen. Landsfiskalen i Forsa har nu häktat en slaktare Erik Olov Olsson, Hamre, såsom miss-tänkt för stölden. Denne har erkänt att han slaktat en ko som antagligen är densamma. Han säger sig emellertid ha köpt den av en o-känd person. Den okände är alltid med. Olsson är införpassad till Hudiksvalls kronohäkte i väntan på rannsakning.

Spanska sjukan i Hudiksvall synes snarare till- än avtaga. Lyckligtvis har ännu icke mera än ett fall med dödlig utgång inträffat men några personer äro nu ganska svårt angripna av epi-demin. 8 à 10 fall om dagen anmälas till stads-läkaren. Stadsläkaren, dr Liljekvist, har nu ä-ven drabbats av spanska sjukan med ganska hög feber och utmattning, vadan det torde gå om en tid innan han blir återställd. Hans mot-tagning ombesörjes av underläkaren vid lasa-rettet, legitimerade läkaren dr Bergström. Pro-vinsialläkaren dr Berman ligger fortfarande på lasarettet där han igår undergick operation för varbildning i lungsäcken som var en följd av lunginflammation. Vid förfrågan hos lasaretts-läkaren dr Landelius förklarade han att dr Ber-mans tillstånd efter operationen var ganska till-fredsställande. På lasarettet finns intet fall av spanska sjukan men rörande några fall på landsbygden ha telefonledes ingått förfråg-ningar dit. I socknarna omkring staden börjar sjukdomen utbreda sig mera. I Idenor är ett par fall konstaterade. Rörande några misstänkta har ännu ej vunnits klarhat om sjukdomens verkliga karaktär. Antalet insjuknade i Forsa 100.

 

29/8 1918        En felfri livko med tredje kal-ven säljes av utrymmesskäl. I Jonzon, Bergnäs, Forsa.

 

18/1 1919        Legosågningsavgiften vid Lund-sågen i Forsa är härefter 90 öre per stock för 6” och 10 öre högre för varje tumtal däröver.

Lars Andersson, Lund.

 

18/3 1919        Extra vägstämma om intagande för allmänt underhåll som byggväg av vägen från militärvägen i Häggnäs by till allmänna vägen vid Näsvikens järnvägsstation med sträckning över byarna Häggnäs, Tomten, Ransta, Klångsta, Kälkebo, Trogsta, Medvik, Stavåker, Funsta, Byberg, Böle och Forså fabrikssamhälle jämte sammanbindningsväg från den föreslagna vägen vid Medvik till den allmänna vägen Tomta-Forsa kyrka – Wålsta. Hela vägsträckan utgör 17300 m och kostnads-förslaget slutar på 27668:50.

 

1/4 1919         Klagomål från Hög.

Herr redaktör. Beder vänligast om plats för följande i Eder ärade tidning. På Marie bebå-delsedag inträffade i Högs kyrka en händelse som vittnar om stort slarv. Sedan pastorn slutat sin predikan och skulle beträda altaret kastar han sina blickar mot orgeln, men döm om hans och allas förvåning då vår älskvärde klockare befanns vara spårlöst försvunnen. Och vi kyr-kobesökare satte oss godmodigt att invänta vår klockare men till sist började en och annan att troppa av. När vi kommo ut i det fria, se då kom vår klockare springande från en gård i närheten av kyrkan. Troligen bevistade han något kafferep. Nu kommer han och sätter fart i orgelverket och andakten får fortsätta till slut. Men vi sockenbor nöja oss inte med sådant sätt att sköta en tjänst. För det första få vi betala en ganska rundligt tilltagen klockarlön, för det an-dra hava vi byggt en orgel som kostar sina mo-diga tusenlappar och då vi uppoffrat så mycket till klockarens bästa fordra vi att han sköter sin plikt oklanderligt och till alls nöjaktighet.

Kyrkobesökare.

 

19/4 1919        Spanska sjukan grasserar fortfa-rande i staden meddelar oss stadsläkaren och nya fall anmälas dagligen. Doktor L ber oss jämväl varna allmänheten för att under denna sjukdomstid alltför mycket sammankomma till bjudningar och samkväm där mat och dryck in-tages. Vid dylika tillfällen förmedlas spanska sjukans smittoämne lättare än  eljest. Där män-niskor nödvändigtvis skola komma samman gjorde värdfolket sig själva, sina gäster och allmänheten en synnerlig tjänst, säger stadslä-karen, om det sörjdes för att de besökande ge-nast vid sitt inträde bjödes på tvättvatten och tvål till grundlig användning innan hälsningar o d börja utbytas.

 

11/12 1919      Kommunalfullmäktige i Forsa …. Vidare beslöts upprätta en tandklinik för skolpliktiga barn. Lämplig lokal skall inredas i Kyrkskolan. /tillägg 3/1 1920/ Sedan kommu-nalfullmäktige i Forsa beviljat medel för inköp av en stationär tandklinik och jämväl anslagit 1500 kr för skoltandvårdens bedrivande har i och med detta år denna fråga slutgiltigt ordnats i Forsa.

Tandkliniken som förlagts till Kyrkskolan har varit verksam sedan i februari i år. Skoltand-läkare har varit fröken Elsa Arndt, Hudiksvall, som haft regelbundna mottagningar under vår-terminen. Sammanlagda antalet behandlings-timmar uppgår under vårterminen till 44 st. Härunder ha 164 barn erhållit behandling i det att 235 amalgamfyllningar, 100 extraktioner och 10 emaljfyllningar utförts.

 

3/1 1920         Kyrkstölder i Hälsingland.

Landsfiskal Karl Lindström har till JK ingivit en hemställan om hjälp för uppklarande av en gammal kyrkstöldsaffär. År 1898-99 begingos flera kyrkstölder. Att kyrktjuvarna lyckades undkomma till Amerika där de alltsedan dess vistats. Landsfiskalen meddelar nu att mannen återkommit till hemlandet. Men för åtals an-hängiggörande mot honom erfordras de gamla handlingar från stöldmålet inför vederbörande häradsrätt. Landsfiskalen ber JK om hjälp att få låna handlingarna i Riksarkivet.

 

11/5 1920        Å Forsa församlingshem gavs Kristi Himmelsfärdsdag kronprinsessans be-gravningsdag extra bespisning vid middagen. På em bjödos samtliga skyddslingar på kaffe med rikligt dopp. Det var en gåva av direktö-ren Gustav Olander från Stockholm, gift med Efva Rasch, som liksom kronprinsessan vårdat sig om sjuka, fattiga och åldringar.

 

22/5 1920        Alle Sjödin död. Från Malmö har till pastorsexpeditionen i Forsa ingått med-delande om att den beryktade Alle Sjödin den 13 maj avlidit å ett försörjningshem därstädes. Han var född den 26 september 1854 i Trogsta, Forsa, där fadern var soldat. På sista åren av sitt skiftande liv har Alle vistats på skilda håll, senast och innan han anlände till Malmö på Kuba. Hans hustru lär vara i livet och vistas i Seattle, Kalifornien, där också såvitt man vet hans barn äro bosatta.

 

24/5 1921        Kommunalfullmäktige i Forsa …. Den kommitté som hade tillsatts för att ut-arbeta ett förslag till bättre postgång från Forsa station avlämnade sin rapport. Stämman beslöt att ingå till Generalpoststyrelsen med anhållan att posten skall utdelas på sön- och helgdagar även efter gudstjänstens slut. Vidare beslöts att söka få en för allmänheten mera tjänlig lokal för posten. För detta tillsattes en kommitté be-stående av rektor I Jonzon samt hrr Jonas An-dersson, Hedsta och Lars Andersson i Lund. Fullmäktige gåvo förord för nu tjänstgörande barnmorskorna att dessa vid besättande av sina nu ledigförklarade platser skola i första hand komma i fråga. Vidare beslöts att för en kost-nad av 10000 kr inreda och utvidga epidemi-sjukstugan i Bäck.

 

2/6 1921         Scharlakansepidemin i Forsa är alltjämt svårartad. Den har nu pågått sedan i höstas och räknar f n 63 fall, varav 7 dödsfall. Under sista dagarna ha också ett par svåra fall inträffat i Åvik.

 

9/6 1921         Direktionen Forsa kommun kommer att anordna nödhjälpsarbeten i det den beslutat bygga en väg mellan Näsviken och Iggesund, vilken skall sysselsätta åtskillig ar-betskraft. Vidare skall bron över älven mitt för gästgivargården byggas om från grunden, även dikningsarbeten.

 

23/6 1921        Döden skördar

Sistlidne lördag avled hem.ägare Anders Lars-son i Berglock, Forsa i den höga åldern av 82 år. Med honom bortgick en verksam och kraft-full man. Larsson ombyggde sin fäderneärvda gård i det skick och det utseende den har och en duktig jordbrukare som han var satte han den i en för sin tid synnerligen god kultur. Men hans stora förmåga och arbetskraft räckte till även för mycket annat. Sålunda drev han även på sin gård omfattande trävarurörelse. och un-der den hälsingska linodlingens glansdagar var han livligt verksam även på detta område i det han köpte upp lin och vävnader och körde med dessa helsingeprodukter till marknaderna i Uppsala m fl platser. Även i sin kommuns all-männa angelägenheter blev hans framstående kraft tagen i anspråk och därjämte var han fjär-dingsman på 1879-1880-talet.

 

12/7 1921        Livsfarligt sparkad av en ilsken häst blev härstädes sistlidne lördag e m om-kring 40-årige hem.ägaren Jonas Andersson, Wålsta, Forssa, då han ur ett stall skulle uttaga sin egen häst i och för hemresa. En bredvidstå-ende häst tillhörande en annan lantman passade på att tilldela Andersson en så våldsam spark i magen att han genast måste föras till lasarettet där man vid operation konstaterade att tarmen blivit spräckt på två ställen. Tillståndet kritiskt.

 

Olycksfall.   85-åriga Marta Ersson i Hedsta, Forsa, snavade i lördags morse i en trappa och bröt ena lårbenet och ena armen. Hon infördes till Hudiksvalls lasarett där hon fortfarande vårdas.

 

19/11 1921      Tegelbruk under anläggning i Forsa. Ett konsortium bestående av Hem.äga-ren Stefan Bergman, Bäck, och N E Östman i Hedsta samt tegelmästaren F O Israelsson har inköpt hr Östmans hemman i Hedsta för att alldenstund den visat sig innehålla stora lager av ypperlig lera å detsamma upprätta ett te-gelbruk. Grundläggningen av det blivande bru-ket håller nu på att göras intill järnvägslinjen och driften torde kunna taga sin början fram på vårtiden. Rörelsen kommer att drivas under firma Forsa tegelbruk Östman & Co.

 

1/12 1921        Huru långt kan kvinnohår bli?

På 1860-talet besökte professorn vid Konst-akademin, A Walander, Hälsingland och måla-de åtskilliga tavlor ur folklivet i denna socken, bl a friaredans i Delsbo. Hände sig nu att pro-fessorn gjorde en avstickare till Forsa där han tog in på gästgivargården och här kom i sam-språk med min far som var född 1819 i Hagen, Delsbo. Då gubben Walter fick se några teck-ningar som professorn gjort i Delsbo och som föreställde dellboskor anmärkte han, ”Det var jämmerliga modeller professorn haft i Delsbo, men en av dem tycks ha hår som räcker längre än till midjan och jag känner till dussinvis  med stintor i Delsbo som har så långt att det når ned på vaden och till och med ännu läng-re.” ”Säg inte det, gubbe. Jag har ej sett längre kvinnohår än 28 tum,” sade den förtörnade lär-de. ”Det var klent,” sade gubben, ”har herr professorn tid att gå med mig till en bondgård i Tomta så skall han få se på rikligt och vackert och långt kvinnohår.” ”Det skulle vara roligt att se,” inföll professorn och så stegade de iväg till Tomta nr 1 där gumman Kerstin Anders-dotter stod och sysslade framför spisen. Då hon fick veta ärendet gick hon några steg från spi-sen och löste upp sin långa digra hårfläta som räckte ett stycke ned på golvet. Förundrad be-traktade professorn denna skönhet bland bond-gummor ty Kerstin Andersdotter hade icke blott ovanligt vackert och rikt hår, hon var ä-ven en fulländad skönhet från hjässan till fota-bjället utan vank. Hon var ståtlig och skön som en sagans fé, sade professorn då de kommo ut. Om professor Walander tecknade henne minns jag ej men det egendomliga är att hon aldrig blev fotograferad fastän hon levde i en tid då fotografikonsten började vinna insteg hos all-mogen. Kerstin Andersdotter var 172 cm lång. (Hon var gift med Johan Jansson, bror till An-nas morfars far Olov Jansson i Wålsta nr 3.)

 

31/10 1922      Kommunalfullmäktige i Forsa …. Hundskatten fastställdes till 15 kr och de inflytande medlen fördelas med 200 kr till soc-kenbiblioteket och 500 utdelas bland fattiga till jul Varefter resten skulle fördelas mellan Näs-vikens och Lunds jultomtar i förhållande till deras verksamhet.

 

31/1 1924        En ovanlig och djupt gripande begravningsakt ägde i söndags fm strax före gudstjänstens början rum i Forsa kyrka då ej mindre än sju lik samtidigt vigdes till gravens ro. Ett så stort antal  har under de senaste 17 åren icke på en gång jordfästs i Forsa kyrka, ej ens under spanska sjukans dagar. De som vig-des till den sista vilan voro arbetaren Anders Skog, Klockarsvedja, 86 år, fabriksarbetaren Erik Rask, Lund, 52 år, förman Per Gustav Lövgren, Lund, 68 år, flottningsarbetaren Rei-nold Olsson, Hedsta, 46 år, änkan Magda Ols-son, Söderäng, 95 år, änkan Gustava Lovisa Kallin, Funsta, 77 år samt lilla 6 timmar gamla gossebarnet Bengt Bertil. Jordfästningen för-rättades av pastor Ernst Pontén som därvid höll ett anslående tal med anledning av de många dödsfallen. Utgående från Jesu ord: Lyften upp edra ögon och beskåden fälten huru de vitna till skörd, framhöll talaren det faktum att skör-den på Guds fält d v s bland människorna kan mogna och mejas vid olika åldrar, t ex här, där på båren vilar ett barn endast 6 timmar gam-malt och människor ända upp till 95 års ålder. Döden kan träffa oss vid vilken tid och ålder som helst. Därför är det av synnerlig vikt att vi rikta vår blick uppåt till det eviga. Efter jord-fästningen sjöng kyrkokören: Det brister en sträng här nere, samt Stilla skuggor. Under to-nerna av en sorgmarsch utburos de sju kistorna och gravsattes å kyrkogården.

 

3/5 1924         En ståtlig vårfest vid Forsa folkhögskola.

Valborgsmässoaftonen högtidlighölls vid Forsa folkhögskola på ett traditionellt sätt dels med en festlighet inomhus tidigare på kvällen, dels med en större folkfest ute på folkhögskolans gård i vilken tusentals människor deltogo. Pro-grammets förra del inleddes med ett musik-nummer av kantor Hjalmar Wahlström och ag-ronom Eriksson spelade ett par utsökta violin-solo, Mendelssohns ’Frühlingslied’ och ’Melo-di’ av Rubenstein, ackompanjerad av kantor Wahlström. Härefter höll kyrkoherde Lyttkens från Bergsjö ett ypperligt föredrag om Urban Hjärne, ett 200-årsminne rikt på väckande och manande tankar. Efter föredraget spelade agro-nom Eriksson ännu ett violinsolo, Mozarts 1:a violinsonat, även detta utmärkt framfört. Rek-tor Jonzon sjöng vid utmärkt röstdisposition Sjögrens ’Bergmanden Wolframs tävlings-sång’ ur operan Tannhäuser och ’Soldatgos-sen’, allt mottaget med varmt bifall. Klockan nio på kvällen samlades man om en präktig vårdkase och marschallerna runt folkhögsko-lans gård och utefter landsvägen syntes vida omkring. Rektor Jonzon höll ett verkligt kärn-fullt tal om våren och en dubbelkvartett under rektor Jonzons ledning sjöng de gamla vackra vårsångerna och några fosterländska stycken. För övrigt förekom ett praktfullt fyrverkeri, danslekar på gårdsplanen till musik av agro-nom Eriksson samt kaffeservering i gymna-stiksalen. Kl 12 avslutades festen med ’Du gamla du fria’, Folkhögskolans rektor och lärare äro verkligen värda allt erkännande för att de ställa sig i spetsen för dessa av gammal tradition burna fester.

 

28/6 1924        Ett olyckstillbud inträffade på midsommardagens morgon i Norrala. Fyra forsakarlar, en son till landsfiskal Lindström, en plåtslagare Lövgren samt 2 bröder Fors vo-ro i en Overlandbil förd av Edvin Lundberg på väg från Hälsingestämman i Edsbyn. På Norr-alaskogen gick bilen av någon anledning av vägen och ned i en myr, där den blev liggande med hjulen upp. Hade icke suffletten skyddat så hade säkerligen en hemsk olycka inträffat. Nu lyckades samtliga klara sig undan alla ska-dor. De blevo endast åtskilligt våta och smut-siga utav att de hamnade i myrens gyttja. Vid en bondgård ett stycke därifrån fick man fatt på ett par hästar med vars hjälp bilen kunde tagas upp på vägen och vidare till en fäbodstuga. Den hade icke fått andra skador än att vindru-tan gått sönder och kunde dagen efter köras hem.

 

1/7 1924         Rödmyraligan utmärker sig.

Från Forsa meddelas till Hudiksvallspolisen att det natten till söndagen då en person blev skju-ten i ett ben stod ett synnerligen vilt slagsmål i Lund. Den s k Rödmyraligan hade då mangrant kommit upp till Lund och lovade klå varenda Lundbo, känd eller okänd, ung eller gammal. När de med blypiskor, knivar och buteljer gin-go löst på olika personer satte man sig natur-ligtvis till motvärn varvid ett formellt slag upp-stod. Nog ha Rödmyrapojkarna ställt till myc-ket ofog men detta betecknas dock som det värsta slagsmål som förekommit på länge i trakten. En vedkast som fanns i närheten an-vändes nämligen som tillhyggen liksom staket-spjälor o dyl. Det är klart att detta liv icke kan fortgå längre. Ett polisingripande mot de värsta lymlarna vore kanske icke obefogat, anser vår meddelare.

 

25/10 1924      Vid Forsa kyrkostämma …. Vidare anslogs 1000 kr till läkarundersökning av alla i församlingen intagna skolbarn.

 

8/11 1924        Ett storstilat bröllop har på sön-dagen och måndagen firats i Forssa då fabrikö-ren Herman Olsson sammanvigdes med Axe-lina Larsson, dotter till handlanden L J Lars-son, Lund, Forssa. Vigselakten förrättades i kyrkan som för tillfället var synnerligen smak-fullt dekorerad. Omedelbart efter högmässan intågade brudparet i den till trängsel fyllda kyr-kan (den rymmer icke mindre än 1200 perso-ner) under tonerna av Södermans ståtliga marsch ur ’Bröllopet på Ulvåsa’ spelad å den nya präktiga kyrkorgeln av kantor Wahlström. Sedan psalmen 33 v 1 sjungits försiggick själ-va vigseln vilken förrättades av pastor Pontén. Efter denna höll pastorn ett anslående tal till brudparet varefter två verser av psalmen 33 sjöngos. Hrr Hjalmar Skoglund och Edvin Ceder sjöngo så en duett, August Kjörlings ’Helgdagsfrid’ ackompanjerad av kantor Wahl-ström varpå en manskör ur Hudiksvalls sångar-förbund utförde ’Hymn’ av Mozart och ’Strids-bön’ av Lindblad. Som utgångsmarsch spela-des av kantor Wahlström ’Nun danket alle Gott’. Hela akten var synnerligen stämnings-full. En hel karavan av bilar förde så brudparet och de ca 150 bröllopsgästerna till bröllopsgår-den vartill upplåtits hr Lars Jonssons i Hedsta präktiga gård. En ståtlig äreport mötte vid in-gången till gårdsplanen och även i övrigt hade bröllopsgården blivit prydd med flaggor och grönt. Riksspelman J E Öst och en duktig for-saspelman, Daniel Dalström, togo emot bröl-lopsföljet med musik på gammalt vis och se-dermera spelade de då och då under hela dagen gamla brudpolskor och folklåtar. Ett synner-ligen trevligt inslag i festligheterna utgjorde den präktiga körsången som presterades av de som gäster närvarande sångarbröderna till brudgummen. Vid middagen höll pastor Pon-tén ännu ett tal till brudparet och folkskollärare Lindén frambar Hudiksvalls sångarförbunds lyckönskningar varpå sångarna klämde i med sångarhyllningen. I brudgåvor inflöt över 1200 kr i kontanter samt en hel del värdefulla före-mål och gåvor av olika slag. En samtidigt före-tagen insamling till ett välgörande ändamål som här kom insamlingen en kyrkmatta till-godo 51 kr. Över ett 100-tal lyckönsknings-telegram anlände. Under riklig välfägnad och under mycken sång och musik förflöt dagen under den allra bästa stämning. Bröllopsmiddagar av det gamla riktiga slaget dra ju gärna ut på tiden och först kl 3 på natten var man färdig att ta itu med kvällsvarden. Se-dan  åtskildes man visserligen men endast för att lite senare samma morgon sammanträffa på nytt. Under hela måndagen pågick bröllopsfes-ten under samma trevliga stämning som första dagen. Då förekom även dans som till musik av en gammal brudpolska inleddes av brud-paret. Om detta var ett av de allra trevligaste bröllop som på länge firats i orten så var också antalet knutare i proportion därefter. Vid 10-12-tiden på söndagskvällen kunde de säkerli-gen räknas i tusental och där voro så gott som alla socknar i norra Hälsingland representera-de. En mönstergill ordning präglade i allo knutgubbarnas uppförande.

 

1/12 1924        Forsa kommunalfullmäktige har till kommitterade för att med landstingets skyddshemsstyrelse uppgöra om försäljning av Klockarsvedja gård valt hrr A G Martinsson, Djupdal, Jon Jonsson i Veda, Johan Johanson i Ransta, Lars Nilsson i Flatmo och rektor Israel Jonzon. Hr Jon Jonsson i Veda utsågs att un-derskriva köpebrevet. Vidare beslutades att se-dan köpebrevet om Klockarsvedja vore avslu-tat ett nytt ålderdomshem skulle uppföras å sjukstugetomten i Bäck. Åt fattigvårdsstyrelsen uppdrogs att inkomma med förslag till ritning-ar och förvärv av möjligen behövlig ytterligare mark för ändamålet.

 

27/1 1926        Till ombud vid blivande rann-sakningar med för kyrkstölder i Hög, Hälsing-tuna, Forsa och Idenor häktade Jonas Sjödin ha respektive kyrkstämmor i söndags valt lands-fiskalen Karl Lindström.

 

31/1 1926        Vid kyrkstölden i Forsa kyrka en natt före julen 1897 hade tjuvarna tagit ur ett fönster och krupit in, brutit upp dörren till sakristian och en där stående kista och tillgripit kyrksilver och andra dyrgripar, bl a en brud-krona, till ett sammanlagt värde av 1912 kr och i kontanter 132,01 samt ett antal icke gångbara mynt. På förslag av Jonas Sjödin som tagit del i och lett företaget hade tjuvarna enligt polis-protokollet på dennes förslag och för att vilse-leda lämnat kvar en brevlapp varigenom två oskyldiga forsabor utpekades såsom tjuvarna. Dessa åtalades också men lyckades bevisa sitt alibi och frikändes. ’Ni är naturligtvis också oskyldig till detta,’ sporde rättens ordförande den tilltalade och fick givetvis ett ja. Han hade inte ens hört talas om stöldkuppen vilken eljest på sin tid väckte allmän uppmärksamhet. Se-dan därefter antecknats hurusom det i Forsa kyrka stulna åter kommit till rätta, då Jonas Sjödin år 1921 sökte rymma till Amerika. I nå-gon tidning hade förekommit en uppgift att målet om kyrkstölderna skulle tagas upp igen och som Sjödin då märkte att det började osa hett begav han sig tillsammans med en annan forsabo, Lars Jonsson i Sörviksta, som också förut varit i Amerika ut på en resa som emel-lertid slutade i Charlottenbergs gränsstation mot Norge. Sjödin, som av domaren tillfråga-des om anledningen till denna resa, förklarade att denna resa långt förut varit planerad och icke alls brådstörtad.

 

En renhjord till Hudiksvall på onsdag. Lappen Torkel Nilsson ligger för närvarande vid gäst-givargården i Västansjö med en renhjord på bortåt 400 djur och kommer på onsdag att fortsätta till Hudiksvall dit den väntas på ons-dag kväll. Här kommer den liksom förra gån-gen Torkel Nilsson besökte trakten att förläg-gas till Hede. Det har varit en svår vinter för renarna, meddelar hr Nilsson vid ett telefon-samtal med Hudiksvallsposten. Måmga hjordar äro ännu kvar däruppe i fjällen emedan renla-ven i skogslandet ör omöjlig att nå på grund av isen under snön. Nilsson lämnade emellertid fjällen före jul och då var det bättre nere i skogslandet. Härnere var det ju också i det närmaste barmark då den senaste snön kom vilket gör att renarna klarar sig gott i hälsinge-skogarna.

 

14/3 1926        Jonas Sjödin fick 4½ års straff-arbete för kyrkstölderna. Först avslogs Sjödins uppskovsbegäran och vidare förklarade rätten att de personers vittnesmål som Sjödin sökt jä-va under påstående att de varit hans uppenbara ovänner bibehålles enär Sjödin ej gittat styrka detta påstående. Därpå rekapitulerades upp-gifterna rörande inbrottsstölderna vid Forsa järnvägsstation hösten 1897, i Forsa kyrka i de-cember 1899, i Hälsingtuna kyrka i maj 1898, i Högs kyrka i november samma år, i Högs kyr-ka påföljande natt, i Enångers sparbank i mars 1899 samt i godsmagasinet vid Delsbo station i september 1898 varefter det hette ’Och enär rannsakningen inför häradsrätten om nu omför-mälda brott och andra tilltalade jämte vidgåen-de av sin egen brottslighet enständigt uppgåve Jonas Sjödin såsom en av gärningsmännen’ alltså har Jonas Sjödins del i dessa brott be-styrkts av häradsrätten som finner att Sjödin mot sitt nekande förövat samtliga dessa in-brottsstölder varför åklagarens talan i målet bifalles och Jonas Sjödin dömes jämlikt 20 kap 4 paragrafens 1:a och 4:e moment samt 9 och 14 paragrafen strafflagen för första resan å sär-skilda tillfällen och tider begångna inbrotts-stölder att hållas till straffarbete i 3 år och 6 månader med 3 års påföljd. I fråga om rånet å landsvägen mot lantbrukaren Jonas Persson från Trogsta i november 1897 kunde åklaga-rens talan ej bifallas enär Sjödins andel däri vore preskriberad. Slutligen fälldes Sjödin att för den åtalade fylleriförseelsen böta 25 kr vil-ka böter i händelse av bristande tillgång för-vandlas till 2 dagars straffarbete. Slutdomen lydde sålunda på straffarbete i 4 år, 6 månader och 2 dagar med 3 års påföljd utöver straffti-den. Vidare ålades Sjödin att till staden åter-gälda förskotterade vittneslöner ävensom ut-giva ersättningar till sitt rättegångsbiträde och målsägarens ombud för inställelserna m m. I avbidan på utslagets vinnande av laga kraft skall Sjödin förbliva i häkte. Under det domen upplästes föreföll Sjödin mycket lugn och be-härskad men mot slutet bleknade han märkbart. Omedelbart efter det uppläsningen slutat an-höll han om protokollsutdrag varefter han med hastiga steg avlägsnade sig ur rättssalen.

 

18/5 1925        Hembygdsfest anordnas sönda-gen den 19 juli kl 4 em på den natursköna ön i Långsjön i Forsa vid A Johanssons fäbodstuga. Som talare medverkar riksdagsmannen Johan Johansson i Kälkebo m fl. Musik av Krok-Johan. Folklekar. Servering av kaffe och läske-drycker. Entré till festplatsen utgör 25 öre men nationalklädda gå fritt. Trafiken ut till ön om-besörjes genom motorbåtar som avgår från Lund kl 3.30 em. Allmänheten hälsas hjärtligt välkommen. Forssa SLU, Forssa BF

 

8/8 1925         Studieresan för f d elever vid folkhögskolan i Forsa äger som förut medde-lats rum lördagen den 29 augusti. Resan sker i lastbilar och vägen går över Sundsvall, Härnö-sand, Bispgården och tillbaka utefter Indals-älven till Sundsvall och sedan över Stöde och Hassela hem igen. Resan som sålunda kommer att beröra några av de allra vackraste platserna i hela vårt land har beräknats taga en tid av 3 à 4 dagar. Priset för den omkring 55 mil långa färden är av de vidtalade chaufförerna bestämt till 15 kr och detta oberoende om det blir 3 eller 4 dagar. Logi kommer att ordnas på billi-gaste sätt. Varje deltagare torde medtaga filt, regnkappa, matsäck, kniv, gaffel, kopp och tallrik, detta senare för att man kommer att för-söka tillreda så många mål som möjligt på egen hand. För dem som vilja nöja sig med en så enkel matordning samt ej ha något emot att om så går för sig logera i lador, kan priset för hela resan ej överstiga 25 kr. Som Ljusdalstå-get kommer till Forsa kl 7.17 fm har avfärden bestämts att äga rum från Forsa station kl 7.30 fm, från Hudiksvall ovanför teatern kl 8, från Via järnvägsövergång kl 9, från Harmånger, vägkorset vid kyrkan, kl 9.45, från Jättendal vid Bergsjövägen kl 10 och från Gnarp, väg-korset, kl 10.30.  Det går naturligtvis för sig att få komma med var som helst efter vägen. I händelse av regn komma bilarna att täckas. Anmälningar pr telefon nr 3 Forsa eller brev till Efr Svensson, Folkhögskolan, Forsa, måste vara insända före kl 12 fredagen den 28 augusti.

 

29/10 1925      Skissritningarna till det beslu-tade ålderdomshemmet vilket beräknats draga en kostnad av 65000 kr godkändes. Hundskatten fastställdes till 20 kr varjämte be-slöts att de hundar för vilka skatt icke erlagts inom föreskriven tid skulle genom kommunal-nämndens försorg dödas.

 

19/12 1925      En trevlig utfärd hade i lördags Forsa folkhögskolas studiecirkel. Färdens mål var Nordmyra, vars cirkelmedlemmar mottogo dem på det hjärtligaste, fägnade över ett ut-socknes besök. Bl a diskuterades frågan om bortläggande eller bibehållande av sockenmå-let. Vittnesbörd avlades både på forsamål och njutångerspråk. Under fortsättningen roade man sig tappert med sång och musik och jul-lekar samt då och då med en uppläsning. Och efter tolvslaget kommo Lussibrudarna med tindrande ljuskronor över obobbat hår och ju-lens håvor på rågade fat. Sist uttalade rektor Is-rael Jonzon sitt och de övriga forsabornas tack till aftonens värdar samt inbjöd samtliga att un-der den instundande helgen återgälda besöket. Också företogs hemfärden under klingande bjällror och den glada aftonen var ett minne blott men ett härligt sådant.

 

Skolbarn från Lund, Kyrkskolan, Hedsta, Trogsta, Matnäs och Tronbo till ett antal av 300 hade av lärarkåren inbjudits till julfest på Folkets hus i Berglock kl 4 em i tisdags. Sedan ps 53:1 ’Bereden väg för Herran’ sjungits tala-de pastor Humble och förrättade bön. Efter sång och musiknummer av pastor Humble och kantor Wahlström började kaffedrickning var-efter leken och dansen vidtog och glädjen stod högt i tak under några timmars tid. Kl 8 sjöngs ’Herre signe du och råde’ varpå till avslutning utdelades gottapåsar till barnen. Allt gick väl i lås tack vare lärares och lärarinnors och övriga intresserades medverkan. Kostnaderna bestrid-des med på frivillighetens väg insamlade me-del. Det vore på sin på plats att här framföra ett tack till alla dem som bidragit på ett eller annat sätt. Att det var en rolig julfest därom vittnade röda kinder och strålande barnaögon. De längst bort boende barnen bjödos på bilskjuts hem.

 

24/12 1925      En glad överraskning fick här-omdagen fick häromdagen unge Jonas Jonsson (Kakelpojken) i Trogsta i det  han fick mottaga besök av polisman Mård med sällskap. Stuga och stall undersöktes. I det senare doftade det visserligen mer av jäsning än av häst men in-genting av intresse anträffades förrän man öp-pnade dörren till ett nederst på gårdstomten stående litet brädskjul. där stod hela härlig-heten med brinnande fotogenkök och från pi-pen droppande kristallklart brännvin som upp-samlades i en fin butelj. Där stodo både ord-ningsmakt och bränneridisponent och tittade, den senare ömsom rodnande och ömsom blek-nande och frågade vad det skulle komma att kosta. Det lönade sig ju inte att neka.

 

2/1 1926         Högspojken som stal en häst-svans dömdes på måndagen av Hudiksvalls rådhusrätt för första resan snatteri att böta 50:-

 

14/8 1926        Blixtens härjningar.

Under det häftiga åskväder som i fredags drog över Forsa slog blixten ned i telefon- och ljus-ledningarna i f d hem.ägaren Olov Anderssons i Backgård. Samtliga ledningar brändes sönder och en tjock kvävande rök av bränt gummi uppnstod i alla rummen. Samtidigt sprungo ett stort antal av fönsterrutorna i bitar. I ett av rummen som för tillfället bebos av sjuksystern Alma Viklund antändes väggen intill telefonen. Fröken Viklund hade ögonblicket före åskned-slaget gått in i ett angränsande rum. I annat fall hade hon nog ej undgått att träffas av blixten. Prostinnan Pontén som har sin bostad på övre våningen skyndade ner och kom in i det ifråga-varande rummet just som elden hunnit sprida sig till gardinerna. Prostinnan förlorade emel-lertid inte besinningen. Hon fick tag i en hand-duk och dämpade därmed elden i gardinerna samt rusade därefter ut i köket efter vatten och lyckades släcka branden i väggen. Gårdsägaren Olov Andersson var vid tillfället borta och hans fru var inte inne. Prostinnan Ponténs rå-diga ingripande avvärjde en eldsvåda som kanske annars kommit att lägga hela gården i aska. Det visade sig senare att blixten fortsatt till ladugårdsbyggnaden där dock f n inga kre-atur finnas. Den har här krossat några rutor samt i ett av båsen grävt ett ganska stort hål genom golvet ned i jorden under detsamma. Inalles hade 35 fönsterrutor sprungit sönder i gården och en av fönsterbågarna var lösryckt från sina fästen varjämte fönsterglasen i tam-buren splittrats.

I Hedsta förstördes av blixten en transformator hos hemmansägare Lars Jonsson och även i te-lefonväxeln hade man påhälsning av Tors ham-mare, dock dessbättre med endast lindrigare skador som påföljd.

 

16/12 1926      Renarna komma tidigt i år. Lappen Torkel Nilsson från Hotagen i Jämt-land, känd sedan föregående år, är nu på väg nedåt Hälsingland med sin renhjord och väntas anlända till Bjuråker dagarna före jul. Nu lik-som tidigare år torde Nilsson stanna en längre tid i Västansjö då renarna i Västansjöberget och trakten däromkring torde ha tillgång på lämplig föda.

 

På sin 60-årsdag i söndags blev hemmansägare Lars Jonsson, Hedsta, Forsa, föremål för hjärt-liga hyllningar i form av blommor, presenter, uppvaktningar och telegram. På kvällen voro ett stort antal vänner inbjudna till en splendid supé hos jubilaren varvid riksdagsman Jonas Andersson höll ett hjärtligt lyckönskningstal för jubilaren samt överlämnade som minnes-gåva från vänner ett dyrbart guldur. Vidare talade landsfiskal Lindström och riksdagsman Johansson i Kälkebo och hrr Littmarck, Dal-ström. Johan Hallin och Otto Forsberg utförde utmärkt fiolmusik. Ett antal telegram anlände under dagen.

 

Ytterligare hyllningar för fru Klara Olsson. Den avgående lärarinnan i Hedsta, Forsa, höll i torsdags den 16 december sin sista lektion och till denna hade infunnit sig en hel mängd f d elever m fl. Sedan fru Olsson med några ord avtackat sin sista årsklass framträdde rektor Is-rael Jonzon och överlämnade på uppdrag av f d skolbarn representerande åldrar upp till 50 år och däröver en gåva bestående av en matsilver-uppsats för 12 personer jämte förteckning på de ca 50 givarna. Vidare riktade talaren i sin egenskap av mångårig ledamot av skolrådet några ord till fru Olsson och framhöll det vack-ra föredöme fru Olsson givit sin läraregärning, den varsamhet, aktsamhet och noggrannhet med vilken hon alltid vårdat skolan och dess tillhörigheter, den skicklighet i undervisningen hon ådagalagt och den ovanliga förmåga att vinna skolbarnens tillgivenhet som alltid varit för henne kännetecknande. Omedelbart därpå framträdde skolrådets ordförande v.pastor Nils Humble och uttalade skolrådets tack till den avgående kärarinnan varvid han även antydde att ett  officiellt uttryck för det allmännas er-känsla mot den avgående lärarinnan för hennes mångåriga tjänst kunde förväntas. Pastor Humble avslutade därefter den enkla men högtidliga akten varefter psalmen 500 sjöngs.

 

Lilla julafton på Forsa folkhögskola. Höstterminen vid Forsa folkhögskola avsluta-des i lördags afton med sedvanlig julfest i vil-ken samtliga elever, en del av lärarna, rektor med fru, skolstyrelsens ordförande bankdirek-tör H Hallgren med fru, den nye skolläkaren dr. L A Larsson med fru m fl gäster deltogo. Samtliga bänkade sig först kring det rikligt för-sedda julbordet och gingo till angrepp mot jul-skinkan, lutfisken och gröten och andra läcker-heter som höra julbordet till, alltsammans lik-som julölet hemlagat på gammalt hederligt sätt. Rektor Jonzon hälsade gästerna välkomna och under supén hölls tal av bankdirektör Hall-gren som därvid framförde gästernas tack till värdinnan, fröken Larsson, och värden samt slutade med att utbringa ett leve för folkhög-skolan. Utmärkt vacker taffelmusik utfördes av ett litet kapell, sammansatt av elever vid sko-lan. Efter supén underhöll kantor Wahlström med musik på piano, rektor Jonzon och pastor Humble med sång och folkskollärare Forsberg skötte fiolen då de traditionella folklekarna och dansen efter kafferasten och julklappsutdelnin-gen tråddes i gymnastiksalen. Salen var enkelt men smakfullt dekorerad och under supén fladdrade som vanligt levande lågor över det dukade bordet vilket naturligtvis även bidrog att åt det hela ge något av den julstämning man här i förtid framtrollar. Forsa folkhögskolas elever ha faktiskt en förmån framför andra dödliga, deras jul blir genom den traditionella lilla julafton faktiskt förlängd med en hel vecka. Och det är säkert ingen ledsen för.

 

 


 

 

 

                 Lars Nilsson, Wålsta

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTER

 

Inledning. Anna-Caisa Nilsson, Hedsta                                                                          sid     1

Forsa socken: Östra fjärdingen och rote 7. Per Franck, Hedsta                                       sid     2

Forsa socken. Erik Persson, Hedsta                                                                               sid     3

Hur hade forntidens bönder det? Birgitta Wassgren Nilsson, Harv                                   sid     4

Skatteboken av Hälsingland för år 1542. Birgitta Wassgren Nilsson, Harv                        sid    11

Respass 1823                                                                                                              sid    13

Prästlön 1896                                                                                                               sid    14

Debetsedel 1897                                                                                                          sid    15

Om väghållningen i äldre tider. Per Franck                                                                     sid    16 

Vägmärken. Lars Nilsson, Wålsta                                                                                 sid    17  

Pelles postminnen. Per Nilsson, Wålsta                                                                          sid    20

Elektriciteten. Per Franck                                                                                             sid    23

När elektriciteten kom till byn. Per Franck                                                                     sid    24

Järnvägen Hudiksvall – Forsa. Jonas Nilsson, Hedsta                                                     sid    25

Minnen från Hedstaskolan. Anna-Caisa Nilsson, Hedsta                                                 sid    27

Småskolan i Hedsta 1910. Foto                                                                                      sid    28

Småskolan i Hedsta 1915-16. Foto                                                                                 sid    29

Barnhusbarn, fattiga barn                                                                                             sid    30

Trossboden                                                                                                                  sid    34

Soldatkontrakt                                                                                                              sid    35

Anteckningar om missionsverksamheten i Wålsta. Lars Nilsson, Wålsta                          sid    43

Erik Jansarne                                                                                                               sid    45

Ett Amerikabrev                                                                                                           sid    46

Ett auktionsprotokoll från Stenbo 1846                                                                           sid    50

Ett brev från Bishop Hill 1885                                                                                       sid    54

Brandstodsbolaget. Erik Nilsson, Skarmyra                                                                    sid    54

Almanackan. Erik Nilsson, Skarmyra                                                                             sid    58

Mått. Erik Nilsson, Skarmyra                                                                                        sid    59

Nöjen, brudgåvor. Erik Nilsson, Skarmyra                                                                      sid    61

”Esters sista dans”. Torbjörn Nilsson, Harv                                                                    sid    68

Bouppteckning efter Cecilia Ersdotter                                                                            sid    69

Hur man kunde bota folk och djur förr. Anna-Caisa Nilsson, Hedsta                               sid    73

Djurhållningen i några Forsabyar. Anna-Caisa Nilsson, Hedsta                                       sid    74

Kartor                                                                                                                         sid    76

Harv. Birgitta Wassgren Nilssson, Harv                                                                         sid    82

Linodling på Norrgårn i Hedsta. Erik Persson, Hedsta                                                     sid    88

Hemmanet Hedsta nr 3. Annie Littmarck                                                                      sid    90

På gårdsbesök (Hedsta nr 3). Anna-Caisa Nilsson, Hedsta                                             sid   105

Mina upplevelser kring jordbrukets mekanisering. Jonas Nilsson, Hedsta                          sid   114

Tegelbruket i Forsa. Jonas Nilsson, Hedsta                                                                    sid   116

Nygården Hedsta sub 3. Foto                                                                                                              sid   125

Västergården. Foto                                                                                                      sid   126

Hedsta nr 6. Per Franck, Hedsta                                                                                   sid   127

Gödslets ovärderade värde. Per Franck, Hedsta                                                             sid   129

Lin. Per Franck, Hedsta                                                                                                sid   132

USA-besök. Per Franck, Hedsta                                                                                   sid   133

Soldater i Hedsta. Erik Persson, Hedsta                                                                         sid   134

Käxbo-vallen. Per Franck, Hedsta                                                                                 sid   135

Forsa folkhögskola. Torbjörn Nilsson, Harv                                                                    sid   139

Skarmyra by. Erik Nilsson, Skarmyra                                                                             sid   141

Gruvan. Erik Nilsson, Skarmyra                                                                                     sid   148

Anteckningar om Wålsta by. Lars Nilsson, Wålsta                                                          sid   150

Bondeminnen. Lars Nilsson, Wålsta                                                                               sid   158

’Plåten’ i Wålsta. Erik Persson, Hedsta                                                                         sid   164

Finnsjöns fäbodar. Lars Nilsson, Wålsta                                                                        sid   165

Soldater i Wålsta. Lars Nilsson, Wålsta                                                                          sid   169

Profiler. Per Franck, Hedsta                                                                                         sid   169

Tidningsnotiser och annonser. Lars Nilsson, Wålsta                                                        sid   170 

Register                                                                                                                       sid   185

Litteraturförteckning                                                                                                    sid   187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturförteckning

 

Brun, S, m fl ”Gammal Hälsingekultur (Hudiksvall 1933)

Bönner, Anders, ”Gård och bygd genom hundra år” (Borås 1985)

Holmbäck/Wessén, ”Svenska landskapslagar”

     (tredje serien: Södermannalagen och Hälsingelagen; Uppsala 1979)

Hudiksvalls-Tidningen

Hudiksvalls-Posten 1883-1926

Julhälsning till Forsa och Högs församlingar (olika årgångar)

Levenstam, Thorsten, ”Almanackan som kulturbärare” (Lund 1984)

Lindh, Hilding, ”Forsa” (Malung 1987)

Postorderkataloger av äldre datum

Sundberg, Tore, ”Släkthistorisk samling från Forsa och Hög (Uppsala 1975)

Sundin, Ulla, ”Bygdens hantverkare och verkstäder” (Borås 1985)

Wettersten, Nils, ”Forssa och Högs ålder och värde” (Stockholm 1902)-

 

 

Annie Littmarcks gymnasieuppsats om Hedsta nr 3

Aase Jungs och Karin Peterssons arkeologi-uppsats om Yngre stenåldern

Dokument ur olika gårdsarkiv (brev, bouppteckningar, kartor, skifteshandlingar)

Privata fotografier

 

-          men framför allt cirkeldeltagarnas muntligen redovisade hågkomster och uppgifter

 

 

Materialet renskrivet och sammanställt av Birgitta  och Torbjörn Nilsson, Harv

Tryckt i juli 1974 av Ingrid Sjöqvist, Bäck 2009, 820 65 Forsa /tel 0650-67035/

 

Detta häfte något omarbetat men innehållet detsamma som i första häf