Inledning ] Skatteboken för Hälsingland år 1542 ] Pelle Post ] Trossboden ] Soldat ] [ Amerikabrev ] Nöjen ] Bota folk ] Linodling ] På gårdsbesök ] så att den snabba utvecklingen haft menliga följder ] somrar på 1930-talet ] Gruvan ] Tidningsnotiser och annonser ]

 

    


/Här följer ett brev till släktingarna hemma i Forsa/

 

Nordamerica Bishop Hills 12/1 85

kära Släcktingar! Eric Andersson och anhöriga!!

Vi få först ursäkta med vårt långa dröjs-mål med att skrifva, hoppas det vil icke blifva så mera. vidare få vi tacka för eder kärkomna Skrifvelse och hälsningar samt de sköna port-rätterna af christina, hon var så naturlig lik sig. det var intressant att läsa brefvet och si de många nyheter i vårt kära  hemland, och att Karin varit ut på en betydlig resa som gick bra, och att vår gamla faster ännu sitter och Spin-ner, vi tacka henne för hälsningarna mycket och hälsar kärt tillbaka till henne. vi edra Släcktingar äro med hälsan som vanligt än dock ålderdommens åkommor kännas mer och mindre, dock känna vi oss glad i ….. vår Fräl-sare. och veta att vi är på den väg som Jesus säger drager till lifvet och vi önska eder det samma. I jultiden hade vi litet snö, och sedan hade vi reng, så den gick bort, och den 11 be-jynte det snöga lite på kvällen och sedan hade det ökas mer och mer så nu har vi bra släföre. Priserna äro nu billiga både på kläder och Fö-doämnän, och jord …. . vi hade en årdentlig Skörd sistliden sommar. godt bärgningsväder. Bror Anders son Johanniss har troligen redan hälsat på eder, han lämnade America eller New York den 10 December och ämnade komma till Sverige till Jul när han träfas så hälsa ho-nom ifrån oss. och så hälsa vi kärt till Släck-tingar och bekanta, hälsa särskjlt till Nils Eric-son i Klöngsta och familje, vi länktar efter att få bref ifrån honom, brefvets tolkare är Olof Stoneberg och Skrifvaren är Marias son Philip, hälsa äfven kärt till vår svegerska Marta i Ut-näs och Jonas först och sist vare ni af oss alla hjerteligen hälsade. Skrif till oss det är kärt till att höra från eder och tidernes gånger. Med Vänskap Tecknar Olof Stoneberg. Philip Stoneberg. P.S. vi åstundar veta när i Skrifver huru det står till med vår kusin Anna i Töf-sätter, det är mycket som vi åstundar veta. ja äfven om några ämnar resa till America nästa sommar. Jonas från Öfverby var dräng hos bror Anders sistliden Sommar och är der äfven i vinter han hade 28 Dollar i månaden som är i närheten af 68 kronor svensk mynt beroende på vexelkursen.

                                     O.S.B.

                                     P.H.B.

                              Philip Stoneberg


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brandstodsbolaget

 

Det första protokollet för Forsa Brand-stodsbolag skrevs den 2 april 1877 av Olof Olsson i Utnäs /senare uppgjordes rotar = distrikt inom socknen för brandsyn m m/. Där förekommer olika brister på murar och tak samt att olika brandredskap saknades. Det framgår inte riktigt hur premier då uttogs men det klassades in i olika värderingar. Vid läs-ning av protokoll framkommer att samtliga hus som värderades inom socknen var försäkrade i bolaget och ägarna voro då skyldiga att till den som drabbades av eldsvåda ställa upp med virke och dagsverken m m i förhållande till sin andel i bolaget. Hur stor andel i bolaget man hade berodde på den värdering som hade upp-rättats på vars och ens fastighet samt storleken i öresland med en utdebitering av 48 öre per öresland samt en fast avgift beroende på den klass som husets värde var i. Det debiterades också 75 öre per klass men det framgår inte hur många klasser det var, förmodligen ej fler än tre. De som styrde om bolaget då kallades för direktionen och bestod av tre personer. Dessa gjorde värderingar och synade de skador som uppstod och värderade även dessa samt i övrigt ombesörjde bolagets alla göromål.

Ute i distrikten var det utsedda personer som valdes till brandsynemän som skulle se efter att inga fel på murar, tak m m skulle fin-nas, samt att stegar och brandredskap (de som då fanns) skulle finnas brukbara och i varje gård. Det kan nämnas att det ute i byarna upp-fördes små hus, som kallades ’spruthus’, place-rade så centralt som möjligt. Däri förvarades brandsläckningsredskap som handdriven spru-ta, brandsegel, hinkar m m. Sprutan drevs av att fyra man pumpade och ett antal hinkar som många gånger fördes från man till man från en vattenrik bäck eller brunn, om inte närheten till någon sjö kunde nås.

Bolaget fungerade så i många år med ibland stora skador och andra år inga skador alls, men med mycket små kontanta medel. Att på så sätt reglera skador blev med åren svårt då andra bolag började att kontant reglera sina brandskador.

År 1946 bildades socken- och härads-bolagens riksförbund, då ca 80 av sockenbola-gen gick samman i syfte att stärka sin ställning och få till stånd en större enhet. Det resulterade i att det år 1948 kunde ingå med återförsäk-ringar i Städernas Försäkringsbolag.

Senare införlivades detta bolag med Trygg-Hansa som då ställde upp som återför-

säkringsbolag. Det innebar att skador över en viss marginal, beroende på bolagens egen eko-nomi, betalades av Trygg-Hansa, som också hade åtagit sig de vattenskador som hade teck-nats genom sockenbolagen. När förbundet bil-dades år 1946 kallades de här gamla Brand-stodsbolagen i socknarna sig för Sockenlagen. Vårt bolag här i Forsa heter numera Forsa sockens Försäkringsbolag och fungerar som alla andra försäkringsbolag.

Det kan nämnas att år 1984 blev det sam-ma villkor inom Villa-, hem- och fastighets-försäkringar inom hela vårt land. För socken-bolaget Forsa, som vi nu säger, har det gått  ganska bra, trots många stora brandskador ge-nom åren. Bolaget har numera ökat sitt försäk-ringsområde från gränsen Njutånger upp till gränsen Medelpad, alltså Forsa, Idenor, Hu- Inom bolaget har det alltid varit en strävan att ha så låga premier som möjligt, men ändå reglera de uppkomna skadorna på ett bra sätt för de skadelidande. De som nu sköter bolaget har uppfattningen att folk som bor inom vårt område är välvilliga och positivt inställda till detta bolag. Det visas av de föräkringsansök-ningar som kommit bolaget till del de senaste åren.

För att ha bra kontakt med folket i byarna har det varit en tradition att bolagets styrelsele-damöter är bosatta i skilda delar av socknen, så även nuvarande styrelse, som består av följan-de personer: ordförande Anders Johansson, Överby, vice ordförande Rubin Olsson, Fränö, verkställande ledamot Erik Nilsson, Skarmyra, övriga ledamöter Helge Sverin, Klångsta, och Birger Eriksson, Nansta. Revisorer Olof Lars-son, Smedsgården, och Anton Vestin, Tronbo.

Det kan vara intressant att ta del av bola-gets räkenskaper såtillvida att det under år 1992 hade en ansvarstagande försäkringssum-ma = försäkringsstock på 1.072 miljoner kro-nor och en premie för året med 1.349.150 kro-nor. Som jämförelse kan nämnas att det år

1979 var försäkringsstocken 200 miljoner kro-nor; men det skall erkännas att penningvärdet har sjunkit ganska kraftigt under de åren.

År 1988 bildades Sockenbolagens försäk-ringsbolag = SOFAB, en sammanslutning av de flesta av Sockenbolagen i landet och deras egen affär, detta på grund av att Trygg-Hansa började att ta för höga avgifter på återförsäk-ringar, vattenskador och andra tjänster.

Erik Nilsson, Skarmyra


 

 

 

  


 


Almanackan

 

Vid studium av gamla seder och bruk, fö-remål och redskap m m har framkommit att al-manackan var en sedan mycket länge använd bok. I en av våra gårdar finns bevarat ett exem-plar sedan år 1754, där det gjorts anteckningar om sådd och skörd, födelse och dödsfall samt många andra saker som berörde gården. I en gård har under två generationers tid anteck-ningar förts dagligen om väder och vind, tem-peratur m m samt när sjön (Långsjön) frös till och när islossningen skedde.

Det var ju vanligt att man hade vissa be-nämningar på dagar eller dato som trettonda-gen var det ett tuppfjät ljusare tid på dygnet. Tjugondagen var häst och lass ljusare. Den 18 maj, Ersmäss, var det ungar i varje ägg. Den 1 augusti, Persmäss, kunde man förutsäga årets skörd m m. 29 september, Mikelsmäss, bru-kade tjänstefolk byta arbetsgivare. 30 novem-ber, Andersmäss, var alla skinn ”härd” (löste ej hår), d v s kunde användas till pälsskinn, fällar m m.

 

Erik Nilson, Skarmyra