Inledning ] Skatteboken för Hälsingland år 1542 ] Pelle Post ] [ Trossboden ] Soldat ] Amerikabrev ] Nöjen ] Bota folk ] Linodling ] På gårdsbesök ] så att den snabba utvecklingen haft menliga följder ] somrar på 1930-talet ] Gruvan ] Tidningsnotiser och annonser ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här kunde man ordna försörjningen av fattiga barn.

I det här fallet Per Bergs i Mickje dotterson. 22/1 1854.

 

/”översättning”/

 

Emellan mig undertecknad och Forsa sockens fattigkassa föreståndare är följande öfverenskommelse träffad  neml:

Att jag emot nedanskrefne Skyldigheter ock ersättning emottager Pär Bergs i Micke, Dotter Son, Jonas för att honom uppfostra och faderligen vårda, samt försörja med kläder och föda, till Dess han uppnår en ålder af 15ton år, under hvilken tid jag äfven förbinder mig att lära honom en ren och obe-hindrad innan läsning af Svenska språket så i latinsk som Svensk Stil, jemte hvad som erfordras af utanläsning, för att beredas till Herrans nattvards begående!

 

                                                                                Forssa den 22 januari 1854

                                                                                    Pär Ericsson  Nansta No 1

Till Wittnes

Lars Jonsson i Åkre

Nils Bladin

 

 

 

 

 

/”översättning”/

 

Emot ofvanskrefne förbindelsens fullgörande, kostnad, besvär och omsorg som barneupfostran medförer, förbinder sig Fattig-Cassans föreståndare, att af berörde Cassas medel årligen under ofvan sagde tid till honom Pehr Ericsson No 1 i Nansta utbetala Tjugo /20/ Rdr Banco vid hvarje års slut. Dock förr än sådant sker förbehåller sig Fattigstyrelsen Pröfva huru vida Pehr Ericsson upfyller sina förnindenselser, då den i motsatt fall, äger skilljas vid detta Contrakt.

 

                                                          Tid och Ställe som ofvan

                                                               E.Pehrsson i Björkmo

 

Till Wittnas                                                               Emellan mig undertecknade

Lars Konsson i Åkre

Nils Bladin

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(översättning)

SOLDAT-LEGO-CONTRACT    

Till Soldat wid vakanta Roten N:o 21 wid Forssa Compagnie af Kongl. Helsinge Regemente antages härigenom Drängen Eric Olofsson i Bäck mot följande lega och öfriga förmåner:

1:o  Undfår Eric Olofsson till Städsel 3 Rdr och till Hufwudlega 100 Rdr Bancosedlar, hwaraf städseln genast utlemnas, men bör i den händelse karlen wid recrütering icke antages, ofördröjligen återställas, och af huwudlegan, sedan han af recrüteringsförrättningen blifwit antagen och i dess rulla inskrifwen, utgifwes En Månad derefter 50 Rdr, hwarefter de af samma lega återstående 50 Rdr komma att hos Socknen innestå, intill dess karlen efter genomgången recrütexercise blifwit wid appro-bations- och cassationsmönstring godkänd.

2:o           Får han af Rotehållarna wid ofwannämnde Rotenummer 2:ne tunna 8 kappland jord, hwaraf Ett Tunnland röjd, Ett Tunnland oröjd, men till odling tjenlig mark samt 8 kappland gagnelig endast till byggnadsplats, hwilken jord han får behålla i sin och, om han blir gift, äfwen hans hustru i dess lifstid, med förbehåll i afseende på den senare, att om karlen ingår äktenskap sedan han från krigstjensten erhållit afsked och före hans då blifwande hustru aflider, hälften af Rotejorden bör till Rotehållarna återlemnas.

3:o           Till Husbyggnader, som ej få öfwerskrida det werkliga behofwet, samt wedbrand och stängsel, hwarmed jemwäl iakttages sparsamhet, får Soldaten taga nödigt wirke och Skog från Rotehållarnas skogsskiften på ställen, som af dem utwisas. Och som karlen till onödiga behof ej får öda skogen, bör han till bränsle alltid anwända windfällen och dylikt, så länge sådant finnes, innan wäxande skog tillgripes.

4:o           Bete för de kreatur karlen kan utaf afkastning af den erhållna legojorden winterföda, äger han att begagna på utmarken der Rotehållarna beta sina, men för de kreatur han med köpt foder eller annorledes underhåller, får han genom beting och mot betalning skaffa bete.

5:o           Så länge Rotehållarna medgifwa karlen att hos dem gästa, skall sådant ske efter skatt, hwarunder han ej åtnjuter annan lön, och får icke heller komma i besittning af mera utaf Rotejorden än den oröjda och gårdsplanen; men då han med gästning upphör, antingen detta sker efter Rotens eller karlens åstundan, bör all Rotejorden till honom afmätas, och bör sådan afmätning werkställas antingen höst- eller wårtid.

6:o   Skulle Soldaten förr eller senare genom eget förwållande, såsom opålitlighet i tjensten, stöld eller  andre brott, som göra honom för tjensteutöfningen oskicklig, derifrån skiljas eller casseras, så bör han till Socknen och Roten återlemna ej blott legan än äfwen Rotejorden.

7:o           Rotelön bekommer Soldaten årligen efter vanligheten.

 

               Forsa den 20:nde november 1860.

Per Jansson No 3 i Nansta

               Nils Olofsson No 5 i D:o

               Jon Mårtensson No 1 i Hillsta

               legningsrote                         

Jon Ersson No 3 och S3, Hedsta

Anders Jonssons E a Karin Andersdotter No 4 i Hedsta    

löningsrote

                      Wittnat

                                     Joh Lönnberg                        Jon Mikelsson i Nansta

               Jemte det jag förklarar mig nöjd att på föreskrefna willkor ingå som Soldat wid Roten N:o 21 wid Forssa Compagnie af Kongl.Helsinge Regemente, förbinder jag mig att fullgöra alla en Soldat nu åliggan-de pligter äfwensom allt hwad mig framledes ålägges.

               Forssa som ofwan

               Erik Olofsson

          Wittnat

               Joh Lönnberg

               Joh Mikelsson i Nansta

Fastställes å Kongl Majts Befallningshafvares   

vägnar

               Delsbo den 26 november 1860

                                     A Härdelin